Najpoužívanejšie druhy striech #7: Členitá strecha

Strechy majú množstvo tvarov. Od najjednoduchších, ku ktorým možno zaradiť plochépultové strechy, cez zložitejšie, ku ktorým patria sedlové, valbové a polvalbové strechy, až po tie tvarovo a realizačne najzložitejšie, ktorých predstaviteľmi sú stanové, manzardové a rôzne členité strechy. Posledné menované si vyberá v ostatnom období čoraz viac stavebníkov, ale stretávame sa s nimi aj pri rekonštrukciách starších objektov slúžiacich ako meštianske domy, kaštiele, usadlosti a pod. Pozrime sa teda v dnešnej časti nášho miniseriálu o strechách práve na túto skupinu striech.

Ako už názov predpovedá, členité strechy sa vyznačujú tvarovou rozmanitosťou, často členením na viacero úsekov, a zároveň špecifickými požiadavkami kladenými na realizáciu.

Členitá strecha a jej špecifiká

Členité strechy – aj napriek svojej rozmanitosti a tomu, že každá z nich vznikla v inom období a na rôznych miestach – majú spoločné niektoré charakteristiky:

  • Na členitých strechách sa stretávajú rôzne druhy tvarov striech. Najčastejšie sú to klasické sedlové, valbové alebo polvalbové strechy doplnené vikiermi s pultovými, sedlovými alebo valbovými strechami a vežičkami alebo rotundami s n-uholníkovým, prípadne kruhovým pôdorysom. Základné tvary striech môžu byť doplnené tiež šikmými strechami s výrazne väčším alebo menším sklonom, v porovnaní so sklonom dominujúcej strechy. Pri potulkách svetom a pozorovaní rôznych stavieb je možné vidieť aj kombinácie striech s oblúkovými tvarmi, prípadne aj striech tvaru padajúceho listu alebo ulity.
  • Využitie rôznych tvarov striech a ich kombinácia na jednom komplexe je výsledkom snáh architekta a investora o ozvláštnenie stavby. Môžu byť však aj dôsledkom postupného dobudovávania jednotlivých častí stavby, ich „zliepania“ k sebe a následnej nutnosti vytvorenia strechy nad takýmto komplexom. Určite poznáte slovné spojenie „z núdze cnosť“. Aj v prípade takto vzniknutých členitých striech vzniklo v minulosti množstvo architektonicky veľmi cenených stavieb.

Rôzne sklony strešných rovín na jednom objekte

Členité strechy sa vyznačujú využitím nielen rôznych tvarov, ale aj rôznych sklonov striech. Na jednom komplexe môžu byť strechy ploché, strechy s veľmi nízkym sklonom a, naopak, aj strmé strechy s veľkým uhlom sklonu. Preto je pri realizácii takýchto striech potrebné uvažovať o členení striech na rôzne konštrukčné celky a návrh konštrukcie strešného plášťa prispôsobiť sklonu príslušného úseku strechy.

Tu treba brať do úvahy fakt, že strechy so sklonom nižším, ako je bezpečný sklon strechy pre danú strešnú krytinu, musia mať dodatočné opatrenia zabezpečujúce hydroizolačné vlastnosti strešného plášťa, ktoré sú finančne náročné, a teda je zbytočné v takomto štandarde navrhovať a realizovať celý strešný plášť pre celý komplex striech. Naopak, pri strmých strechách je nutné počítať s dodatočným kotvením strešnej krytiny. Každá časť strechy môže mať individuálne navrhnutú aj protisnehovú ochranu. Strecha sa preto rozdelí na celky, ktorými sa nadefinujú všetky požiadavky na ich hydroizolačné a tepelnoizolačné vlastnosti, ako aj prípadné ďalšie podmienky realizácie. Každá časť strechy môže mať teda vlastné konštrukčné riešenie vyplývajúce predovšetkým z jej tvaru, sklonu a určenia.

Od sklonu strechy závisí aj možnosť využitia jednotlivých typov strešných krytín. Na tvarovo členitých strechách je možné použiť napríklad jeden druh škridly. Je však nutné počítať s tým, že napríklad v prípade veľmi nízkeho sklonu strechy bude nutné vytvoriť tzv. vodotesné podstrešie, ktoré prevezme hydroizolačnú funkciu strešnej krytiny, a táto bude tvoriť v podstate len ozdobu strechy. Ak projektant upustí od myšlienky návrhu jedného typu strešnej krytiny, môže sa pri tvarovo členitých strechách pohrať s materiálmi, ich tvarmi, štruktúrami i farbami. Strechy s nízkymi sklonmi potom môžu byť pokryté klasickou plechovou drážkovanou (falcovanou) krytinou, ktorá sa vyhotovuje vzhľadom na jej prácnosť, respektíve cenu práce, z ušľachtilých materiálov s dlhou životnosťou ako meď, hliník, titánzinok, prípadne z plechov s organickými povlakmi vyšších kvalitatívnych tried.

Drážkovaná krytina môže byť nahradená aj jej lacnejším variantom známym pod obchodnými názvami klip alebo klik panel, vyrábaným z plechov s organickými povlakmi rôznej kvality i životnosti. Plechová krytina môže byť doplnená škridlou v najrôznejších materiáloch, farbách a tvaroch. Vo všeobecnosti platí zásada, že tvarovo zložitejšia strecha si vyžaduje menšie formáty krytiny. Pri citlivom prístupe k návrhu rôznych druhov, prípadne aj farieb strešných krytín pre jeden komplex členitých striech, je možné docieliť harmonický a estetický vzhľad diela.

Rôznym tvarom členitých striech zodpovedá aj rôznorodosť ich nosných konštrukcií – krovov. Keďže v stavebníctve už dávno platí, že nič nie je nemožné, zrealizovať sa dá takmer všetko – takmer každý nápad projektanta alebo investora. Krovy môžu byť zhotovené klasickou technológiou alebo za pomoci väzníkových krovov, ktoré sa aj napriek vyšším vstupným nákladom tešia čoraz väčšej popularite. Vzhľadom na to, že väzníkové krovy sa navrhujú a ich tvar počítajú počítače, je nimi možné vyhovieť skutočne každej predstave o tvare členitej strechy.

Čo so sebou prináša realizácia členitej strechy?

Členité strechy sú prejavom architektonickej rôznorodosti. Zvyknú upútať na prvý pohľad. Mnoho ľudí túži po neobvyklej streche, ale už pred jej realizáciou si je potrebné ujasniť, čo členitá strecha so sebou prináša. Okrem zaujímavého vzhľadu je to predovšetkým vyššia finančná náročnosť pri jej realizácii, ale aj údržbe.

Vzhľadom na členitosť popisovaných striech je ich pokrývanie podstatne zložitejšie a náročnejšie na zručnosť remeselníkov vykonávajúcich túto prácu. Členitosť striech je spojená s požiadavkou na prispôsobovanie tvaru škridiel mnohým nárožiam, úžľabiam, oblúkovým plochám a podobne. Jednotlivé škridly treba preto často rezať, čím vzniká (v porovnaní s jednoduchšími tvarmi striech) podstatne viac odpadu. Preto je nutné pri objednávaní materiálu na pokrývanie členitejších striech počítať s väčším stratným, ktoré môže byť v rozsahu 5 – 10 %. Náročnosť samotného pokrývania, potreba rezania krytiny a odpad vznikajúci pri jej rezaní sa odzrkadľujú na navýšení ceny za realizáciu strechy.

Strechy, to nie sú len škridly. Dnes je bežnou súčasťou strechy aj jej tepelná izolácia, ktorá sa v prípade zriadenia obytných priestorov v podkroví inštaluje vždy medzi krokvy, prípadne aj nad ne. V miestach styku strešných rovín vznikajú, podobne ako pri pokrývaní, miesta, na ktorých je potrebné izolácie upravovať dorezávaním. V prípade, že sa na stavbe používajú také druhy izolácií, ktoré je možné montovať len jedným smerom, nie je možné spravidla orezané časti znova využiť, čím opäť vzniká odpad. Veľmi draho zaplatený odpad.

Členité strechy sú vo všeobecnosti podstatne náročnejšie na vyhotovovanie najrôznejších detailov. Tu máme na mysli predovšetkým detaily ukrývajúce sa v skladbe strešného plášťa, ktoré sú bežnému pozorovateľovi ukryté pod strešnou krytinou, avšak akýkoľvek nedostatok vo vyhotovení strešného plášťa sa zvykne veľmi kruto prejaviť jeho zníženou funkčnosťou, prípadne až celkovým znefunkčnením. K týmto detailom možno zaradiť potrebu zliepania podstrešných fólií (poistnej hydroizolácie i parozábrany), ich dôsledné napojenie na stavebné konštrukcie a všetky prestupové konštrukcie tak, aby strešný plášť odolával poveternostným vplyvom.

Vzhľadom na to, že správne zhotoviť detaily strešného plášťa vie len naozaj skúsený odborník, odporúčame, aby ste zmluvu o zhotovení vašej členitej strechy podpísali s odborníkmi so skúsenosťami, ktorí sa vedia preukázať referenčnými stavbami. Buďte pripravení aj na to, že za prácu odborníkov si budete musieť priplatiť. Kto sa však raz rozhodne pre realizáciu alebo rekonštrukciu členitej strechy, musí s touto skutočnosťou, vo vlastnom záujme, počítať.

V predchádzajúcom texte uvádzame množstvo úskalí, s ktorými sa investor a realizátor môže stretnúť pri realizácii členitej strechy. To, že sa s týmito strechami stretávame veľmi často, je samo osebe dôkazom, že na nich niečo je. V rámci verejnosti sa tešia popularite a majú aj svoje výhody:

  • Výstavbou členitej strechy získate jednoznačne nevšedné dielo, ktoré upúta.
  • Realizáciou členitej strechy získate miesto pre realizáciu zaujímavých úprav interiéru. Toto je bonus, ktorý si majitelia domov s členitými strechami vážia najviac, a pri ktorom skončí takmer každá debata o takomto type striech. Náročnosť realizácie, zvýšené náklady na výstavbu, ako aj náročnejšia údržba členitej strechy sú bohato vyvážené možnosťami, ktoré svojim majiteľom ponúkajú netradičné podkrovné priestory.
  • Dobre navrhnutá, kvalitná a cenovo náročná realizácia rekonštrukcie alebo úplne novej tvarovo zložitej strechy sa priamo úmerne premietne aj do ceny nehnuteľnosti, ktorú svojím nevšedným tvarom a vyhotovením zdobí.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Členitá strecha je náročná na kvalitu realizácie a dodržanie technologických postupov.
  • Pri súčasnej úrovni poznania je možné zrealizovať takmer každý návrh strechy, počítajte však so zvýšenými nákladmi.
  • Pri realizácii strechy sa obráťte na skúsené firmy, za ktoré hovoria referencie.
  • Pri realizácii členitej strechy platí viac ako pri iných druhoch striech, že šetriť na nesprávnom mieste sa nevypláca. Peniaze investované do kvalitne navrhnutej a zhotovenej strechy z kvalitných materiálov vám zabezpečia spokojný život pod dobrou strechou na desaťročia.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.