Konkrétne chyby pri realizácii strešných plášťov

najcastejsie-chyby-pri-realizacii-strechy

K najčastejším chybám pri realizácii striech patria najmä výber nevhodného tvaru strechy, chýbajúci realizačný projekt, výber nevhodného materiálu pre daný typ strešnej konštrukcie či výber realizačnej firmy na základe najnižšej ceny. V dnešnom príspevku sa týmto problémom budeme podrobnejšie venovať.

1. Výber nevhodného tvaru strechy

Katalógy rodinných domov a najrôznejšie lifestylové časopisy nás zahlcujú množstvom fotografií pekných stavieb, ktoré ovplyvňujú výber projektu, prípadne názory na tvar strechy po rekonštrukcii. Dnes sú veľmi populárne domy so strechami s nízkym sklonom, nakoľko pôsobia moderne a atraktívne. Majú kompaktný vzhľad a vyhovujú z hľadiska tepelno-technických nárokov, keďže majú optimalizovanú tepelno-výmennú plochu. Zdanlivo im nie je čo vyčítať. Ak však začnete zodpovedne vyberať krytinu pre takúto strechu, narazíte na problém. Nie každá krytina bude pre konkrétny sklon strechy vhodná a môže sa vám stať, že budete nútení pristúpiť k vybudovaniu tzv. vodotesného podstrešia, ktoré je cenovo podstatne drahšie ako bežná skladba strechy.

Ak sa vám pri študovaní cenovej ponuky zježia vlasy, komunikujte s realizačnou firmou. Hľadajte lacnejšie riešenie skladby strešného plášťa, a to vrátane prípadnej zámeny strešnej krytiny. Väčšinou existujú alternatívne riešenia bez dopadu na funkčnosť strechy. Neuchýľte sa však k výmene realizačnej firmy za lacnejšiu, ale bez skúseností. Áno, sú také firmy, ktoré vás budú presviedčať, že oni strechu vedia spraviť aj bez takých „zbytočností“, akými sú tesniace pásky, kvalitnejšie a pozliepané fólie a pod. Nehazardujte s nimi a rovnako nešetrite na kvalite zabudovaných materiálov.

Ak sa rozhodnete opačne a zvolíte si strechu s veľkým sklonom, budete musieť riešiť hustejšie kotvenie krytiny, čo sa opäť odzrkadlí na cene. Nebudete si musieť priplatiť len za vhodný spojovací a kotviaci materiál, ale aj za zvýšenú prácnosť.

Veľmi obľúbené je aj budovanie vikierov v obytných priestoroch pod strechou. Estetické hľadisko je jedna vec. Strecha s romantickými vikiermi má jednoznačne svoje čaro. Na pamäti treba mať aj fakt, že vikiere zväčšia tepelno-výmennú plochu strechy a budú príčinou väčších tepelných strát. Ak ich budete chcieť zatepliť, počítajte opäť s vyššími výdavkami. Naprojektovanie vikierov nesie so sebou nemalé riziko vzniku tepelných mostov a následnej kondenzácie vodných pár, prípadne priamo zatekanie cez nedokonalo vyhotovené spoje.

Priplatiť si budete musieť aj za prácnosť spojenú s ich opláštením. Každý špás niečo stojí. Ak sa pre vikiere rozhodnete, počítajte s tým, že práce na vašej streche bude musieť vykonať skúsená firma.

Mnoho stavebníkov popúšťa pri navrhovaní striech uzdu svojej fantázii. Zbytočne kombinujú tvary a šikmé strechy s plochými, pridávajú často nezmyselné výčnelky. Všetky takéto riešenia vedú k ďalším nákladom pri realizácii, ale sú aj miestami prípadných konštrukčných nedostatkov. Je dobré ich ešte v procese plánovania stavby identifikovať a odstrániť.

2. Chýbajúci realizačný projekt strechy

Dnes sa väčšina rodinných domov stavia len na základe projektu pre stavebné povolenie. V takomto projekte nie sú riešené žiadne stavebné detaily, v lepšom prípade sú v ňom posťahované obrázky riešenia vybraných detailov zo stránok predajcov stavebných hmôt, čo je vlastne len prejavom snahy projektanta uspokojiť vlastné svedomie. Stávate sa rukojemníkmi situácie – ušetrili ste peniaze za realizačný projekt, no akým spôsobom budú vyriešené stavebné detaily a aký dosah to bude mať na kvalitu vašej stavby môže byť otázne aj riskantné zároveň.

Stavbu zveríte do rúk realizačnej firmy a spoliehate sa na to, že vám stavbu odovzdá tak, ako sa patrí. Detaily  potom rieši počas samotnej výstavby realizačná firma. Existujú však prípady, kedy realizačné firmy nemajú vždy dostatok skúseností. Máloktorý realizátor má k dispozícii projektanta alebo človeka, ktorý vie rozhodujúce detaily strechy navrhnúť tak, aby strecha bez problémov fungovala. Detaily sa preto riešia intuitívne, len na základe skúseností, v lepšom prípade podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Pri konzultáciách so stavebným dozorom či so stavbyvedúcim sa v prípade absentujúceho realizačného projektu nemáte o čo oprieť.

Poradíme vám: ak sa počas stavby stretnete s problémami, môžete osloviť technických zástupcov dodávateľov stavebných materiálov, ktorí vám obvykle pomôžu pri riešení konkrétnych technických otázok. Lepšie je však takýmto situáciám predchádzať a komunikovať s nimi v čase projektovej prípravy, čo by malo byť na pleciach projektanta.

3. Výber nevhodného materiálu pre daný typ strechy

Na trhu je k dispozícii veľké množstvo materiálov pre realizáciu strešných plášťov. Vyzná sa v nich naozaj len človek s veľkou praxou a s vedomosťami. Aj napriek tomu, že moderná doba internetu ponúka množstvo informácií, je dôležité uvedomiť si, že ich štúdiom sa z laika nestane odborník. Informácie vám pomôžu zorientovať sa v téme. Urobíte si jasno v terminológii, získate prehľad o vlastnostiach materiálov, o ich výhodách aj nevýhodách. Zistíte, kde sa zvyknú robiť chyby, budete vedieť komunikovať so stavebnou firmou a možno budete schopní niektoré postupy si počas stavby aj odkontrolovať.

Návrh strešného plášťa však vždy konzultujte s projektantom v období projektovej prípravy – komunikujte, hovorte mu o svojich predstavách, ale nenúťte ho do krokov, s ktorými nie je stotožnený.

V praxi sa stretávame so situáciou, v ktorej budúci stavebník komunikuje s projektantom tak, ako by mal neobmedzené finančné zdroje. Projektant je rád, lebo môže popustiť uzdu svojej fantázii a naprojektovať pre vás „dom snov“, a to so všetkými dostupnými technologickými riešeniami a s rozpočtom vysoko presahujúcim vaše možnosti. Ak potom príde k samotnej realizácii stavby, začne sa v určitom okamihu šetriť a najčastejšie si to odnesie strecha. Na poslednú chvíľu sa začnú hľadať náhradné riešenia, volia sa alternatívne materiály a pokiaľ sa k tomu pridá stavebná firma so slabšími skúsenosťami, je zarobené na problém.

Poučenie? Komunikujte s projektantom otvorene. Oboznámte ho so svojimi finančnými obmedzeniami. Nechajte ho, nech pre vás vymyslí ekonomicky prijateľný projekt. Verte, že prax nás presviedča, že to je možné. A vznikajú veľmi moderné a technicky vyspelé stavby.

4. Výber realizačnej firmy na základe najnižšej ceny

Pričom predpokladáte, že každá strechárska firma by mala vedieť zrealizovať strechu. Žiaľ, realita je iná. Skúsenosti posledných dvoch desaťročí prinášajú veľmi nelichotivú štatistiku. Viac ako polovica striech je zrealizovaná s nedostatkami priamo ovplyvňujúcimi funkčnosť strešného plášťa.

Možno sa pýtate, prečo je to tak – veď v minulosti sa tiež robili strechy a nebolo s nimi toľko problémov. Treba si uvedomiť, že strechy sú dnes podstatne sofistikovanejšie ako v minulosti. Veľmi často sa strechy realizujú ako zateplené, tvoria priamo obálku obytných priestorov. V súlade so sprísňujúcimi sa tepelno-technickými požiadavkami na obálku stavieb, a teda aj na strechy, sa tieto zatepľujú hrubými vrstvami izolácií. Takéto strechy sú potom, pri nedodržaní pravidiel ich realizácie, náchylné na poruchy. Strechám je nutné rozumieť. Na Slovensku je veľa firiem, ktoré majú odborníkov v jednotlivých strechárskych profesiách. Sú to „fachmani“, ale aj tak nevedia spraviť dobré strechy. Nimi zrealizované strechy vyzerajú veľmi pekne. Majú prepracované detaily, avšak po čase sa aj napriek profesionálnemu remeselnému spracovaniu začnú prejavovať nedostatky.

Strechári sa musia vzdelávať. Musia sledovať trendy a dopĺňať si informácie. Väčšina spoločností, ktoré na našom trhu ponúkajú stavebné materiály pre realizáciu strešných plášťov, má zodpovedný prístup k verejnosti. Organizujú množstvo školení, na ktorých sa odborná i laická verejnosť môže dozvedieť nielen o novinkách z ich výrobného sortimentu, ale aj o zásadách fungovania i zabudovania produktov do strešného plášťa. Strecha chráni stavbu, celý váš majetok. Nešetrite na nej.

Najčastejšie chyby na strechách

Popísané chyby pri realizácii striech patria ku komplexným chybám, ktoré vznikli v štádiu návrhu strechy a jej zhotovenia. Ich dôsledkom potom je, že na strechách možno pozorovať konkrétne nedostatky, ktoré ich majiteľom dlhodobo riadne strpčujú život. A nie je ich málo. Pozrime sa na ne:

Lietajúce škridly

Nie, nebudeme hovoriť o najnovšom triku anglického iluzionistu Davida Copperfielda. Škridly a strešné krytiny občas naozaj „lietajú“. V poslednej dobe je to častejší jav. Menia sa nám klimatické podmienky, a tak vetry dujú väčšou silou. Ak boli v minulosti vetry s rýchlosťou nad 24 m/s výnimočné, dnes sú pomerne bežným javom, ktorému sa treba prispôsobiť. Každý seriózny výrobca strešných krytín má vypracované pravidlá na kotvenie krytiny, ktoré je nutné bezpodmienečne dodržať.

V prípade betónových alebo keramických škridiel sa tieto musia kotviť na štítoch – každá krajná škridla dvoma klincami alebo vrutmi, na nárožiach alebo úžľabiach sa musí pripevniť každá rezaná škridla klincom alebo vrutom, prípadne drôtenou príchytkou. Pri úžľabí je nutné upevniť každú tretiu škridlu. V ploche sa pri sklone nad 45° musí pripevniť každá tretia škridla a pri sklone nad 60° každá škridla. Pravidlá sú spracované aj pre upevňovanie škridiel pultovýchmanzardových striech.

Podobné pravidlá platia aj pre hrebenáče, ktoré musia byť kotvené nie len klincom alebo vrutom, ale aj príchytkou.

Ak by sme sa zamerali na kovové, resp. plechové krytiny, zistili by sme, že analogické pravidlá platia aj pre ne. Vždy sú sprísnené pravidlá pre počet kotviacich prvkov na obvode strešnej roviny, teda pri odkvape, na štítových hranách, pri nárožiach, úžľabiach a hrebeni.

Ak bude strecha alebo jej časť umiestnená v mieste so zvýšenými očakávanými poryvmi vetra, je v záujme bezpečnosti tento fakt vziať do úvahy a navrhnúť väčší počet kotviacich prvkov.

Prší, prší, len sa leje

…a voda tečie kade-tade… Tak toto je zas ďalšia, veľmi často sa vyskytujúca porucha strechy, ktorá sa prejaví pri každom, trošku väčšom daždi. Zle spádované žľaby. Laik by povedal, že toto sa predsa nemôže stať. Veď čo je jednoduchšie, ako po montáži preveriť správne spádovanie žľabov tak, aby voda mohla bez problémov odtekať do zvodových rúr. A predsa sa to stáva. A ešte k tomu pomerne často. Niektorí klampiari alebo montážnici sa jednoducho viac spoľahnú na oko, ako na vodováhu.

Voda si potom v žľabe stojí a žľab skôr podlieha korózii, prípadne si voda nájde miesto popri čele žľabu alebo v mieste spoja. Výsledkom býva poškodený žľab, jeho rýchlejšia degradácia, ale aj poškodená a zatečená omietka, v zime jej premŕzanie a následné odlupovanie.

Nesneží…

Rekonštrukcie a realizácie nových striech sa robia v čase, keď nesneží a na protisnehovú ochranu strechy sa zabúda. Predstavte si však situáciu, že pôjdete v zime s dieťaťom v kočiariku a spadne vám doň z výšky tretieho poschodia zľadovatený kus snehu. Na protisnehovej ochrane nešetrite. Jej absencia síce nemusí mať vždy priam hororový záver, ale verte, že investícia sa vám vráti. V zimnom období vám správne navrhnutá a zrealizovaná protisnehová ochrana zabezpečí pokojný spánok. Z vašej strechy nespadnú lavíny snehu, a tak neohrozia okoloidúcich, nepoškodia nikomu jeho majetok a dokonca sa nepoškodí ani vaša strecha.

Zle navrhnutá a zrealizovaná protisnehová ochrana totiž môže spôsobiť deštrukciu časti strechy pri odkvapovej hrane. Keď sa ňou prevalia masy snehu, ktoré nebude mať na streche čo udržať, môžu so sebou vziať spodné rady škridiel i odkvapový žľab. Snehové hákové zachytávače by mali byť vždy kompatibilné s krytinou, na ktorej budú namontované. Predovšetkým kratšie háky nie sú schopné dobre roznášať zaťažujúce sily od masy snehu a sú schopné doslova rozdrviť škridly, na ktorých ležia.

Pamätajte si, že protisnehovú ochranu vašej strechy by mal navrhnúť odborník a rešpektovať pri tom klimatické podmienky oblasti, v ktorých sa strecha nachádza, tvar strechy a druh, no hlavne povrchovú úpravu strešnej krytiny.

Letí, letí, všetko letí…

Opäť téma lietania. Priam levitácie. Často sme svedkami, že oplechovanie atík sa robí v rozpore s platnými normami, pričom sa pri väčšom vetre zvyknú uvoľniť a uletieť ako detský šarkan.

Atika je vodorovná, nad rovinu strechy vyčnievajúca časť stavebnej konštrukcie, ktorú je potrebné z hornej časti chrániť pred poveternostnými vplyvmi. Pravidlá hovoria o tom, že oplechovanie atiky (ale aj akejkoľvek inej konštrukcie) musí byť k stavebnej konštrukcii pripevnené pomocou podkladových plechov, ktoré sú priskrutkované do telesa atiky. Jednotlivé plechy oplechovania atiky sa potom na tieto podkladové plechy dômyselným spôsobom nasúvajú a navzájom sa spájajú. Pri dodržaní tohto postupu nie je potrebné kotviť oplechovanie do podkladu tzv. farmárskymi skrutkami, a tak nevzniká riziko zatekania popri otvoroch pre skrutky. V takomto prípade nie je potrebné použiť ani žiadne lepidlo, silikón nevynímajúc.

Ďalšie chyby, ktoré sa často vyskytujú na strechách

Pri posudzovaní chybných striech sa veľmi často stretávame s nedostatočným prevetrávaním strešného plášťa. K tejto chybe môže dôjsť z viacerých príčin.

Prvou z nich, a aj najčastejšou, je použitie kontralát s nedostatočnou výškou. Prevetrávacia medzera by mala mať prierez aspoň 200 cm2 na bežný meter dĺžky odkvapovej hrany. Toto by sa teoreticky dalo zabezpečiť kontralatami s výškou okolo 25 mm. Treba si však uvedomiť, že požadovaný prierez musí byť dodržaný v každom mieste strechy. Ak teda namontujeme do odkvapovej hrany vetrací perforovaný pás, tento nám okamžite prierezovú plochu zmenší na polovičku. Preto je nutné uvažovať o minimálnej výške kontralát 40 mm. V prípade, že má strecha nižší sklon, jej dĺžka je väčšia ako štandard alebo sa použije kovová strešná krytina, nie je zlé uvažovať aj o ich väčšej výške.

Čo hrozí streche, ak nebude dostatočne prevetrávaná? Bude sa v nej držať vlhkosť. Ak sa potom pridružia ďalšie nedostatky, ako napríklad nevhodná alebo nekvalitná poistná hydroizolácia, prípadne sa pásy poistnej hydroizolácie nepozliepajú, vlhkosť vnikne do tepelnej izolácie a obmedzí jej funkčnosť a časom môže byť zdrojom výskytu plesní v samotnej tepelnej izolácii alebo príčinou vlhnutia drevenej konštrukcie krovu s následným výskytom drevokazných húb a hmyzu.

K nedostatočnému prevetrávaniu strešného plášťa môže dochádzať aj z ďalších dôvodov. Často sa zanedbáva prevetrávanie strešného plášťa v hrebeni, prípadne osadenie vetracích prvkov pod hrebeňom.

V prípade členitejšej strechy s úžľabiami a nárožiami je nutné počítať s odvetrávaním aj v týchto miestach, v blízkosti prestupových konštrukcií a pod.

Pokračujeme…

Posledných 25 až 30 rokov je obdobím, v ktorom na Slovensko prišlo množstvo stavebných materiálov umožňujúcich nahradiť prácu odborníkov, a tým zlacniť stavebné práce. K takýmto pomocníkom patria napr. samolepiace pásy, ktoré umožňujú pomerne jednoducho nahradiť klasické lemovanie prestupových konštrukcií, napr. komínov.

Klasické plechové lemovanie komína musí mať vždy aj krycí plech, ktorý prekrýva napojenie plechu na zvislú stenu telesa komína a umožňuje v tomto spoji aj dilatáciu.

Rovnakým spôsobom však podľa predpisu výrobcu musí byť prekrytý aj samolepiaci lemovací pás. Ak krycie lišty vynecháte, do spoja sa bude dostávať nečistota, lepený spoj sa bude systematicky poškodzovať. Neskôr bude nielenže zle vyzerať, ale stratí aj svoju funkčnosť.

Poistná hydroizolácia – kapitola sama osebe

Poistná hydroizolácia je samostatnou kapitolou v oblasti chybných realizácií. Je to relatívne nová súčasť strešných plášťov a ešte stále sa s ňou verejnosť nestotožnila, prípadne nepochopila jej účel. Tragédiou je, že toto sa netýka len laickej verejnosti, ale aj niektorých projektantov a realizačných firiem. V záujme úspor financií sa veľmi často volí najlacnejšia poistná hydroizolácia, ktorá nespĺňa ani elementárne požiadavky a funkčnou nie je ani okamžite po zabudovaní.

Pre výber poistnej hydroizolácie platia prísne pravidlá, hlavne v prípade budovania obytného podkrovia, nízkeho sklonu strechy, pasívneho domu a pod. Je nutné si ich bezpodmienečne naštudovať a fóliu vyberať na ich základe. V prípade nerozhodnosti je vždy lepšie zvoliť fóliu vyššej triedy.

V súvislosti s montážou poistnej hydroizolácie upozorňujeme aj na UV stabilitu, ktorá je v prípade serióznych výrobcov vždy deklarovaná na výrobku. Spravidla je to 6 mesiacov. Pojem UV stabilita určuje dobu, počas ktorej môže byť poistná hydroizolácia vystavená UV (slnečnému) žiareniu, teda dobu, počas ktorej spoľahlivo chráni strešný plášť bez jej prekrytia strešnou krytinou. Často sa stáva, že strecha sa na jeseň nestihne pokryť krytinou a ostane prekrytá len poistnou hydroizoláciou. Táto ju pomerne spoľahlivo chráni, avšak na jar je nutné poistnú hydroizoláciu vymeniť! Pokiaľ bola celú zimu vystavená poveternostným vplyvom a slnečnému žiareniu, stratila svoje vlastnosti. Ak budete riešiť obdobný prípad na vašej stavbe a budete mať pochybnosti, konzultujte túto záležitosť s výrobcom poistnej hydroizolácie.

Bolo toho málo?

Pri ukladaní škridiel treba dbať na to, aby neboli príliš natesno alebo príliš rozťahané. Jeden aj druhý extrém môže mať za následok podfúkavanie snehu a nečistôt pod krytinu, alebo odlamovanie rohov škridiel pri zaťažení snehom.

Každá betónová alebo keramická strešná krytina má vypracovaný predpis na jej montáž, ktorý udáva optimálnu vzdialenosť lát, ale aj systém striedania škridiel v radoch. Škridly s jednoduchším tvarom, ktoré majú po dĺžke vodnú drážku, sa musia obvykle ukladať striedavo – na väzbu tak, aby drážky na seba nenadväzovali. V takomto prípade by dochádzalo k zatekaniu vody do podstrešia.

Často opakujúcim sa nedostatkom pri montáži okrajových škridiel je, že sú  namontované bez dvojcentimetrovej medzery medzi okrajom škridly a stenou. Toto má za následok stekanie vody po fasáde a jej poškodenie.

Veľa majiteľov starších nehnuteľností pristupuje k výmene strešnej krytiny, avšak v snahe ušetriť nevymenia klampiarske výrobky. Myslia si, že keď na prvý pohľad dobre vyzerajú, sú v poriadku. Toto nemusí byť vždy pravdou. Plechy môžu byť poškodené na miestach, ktoré nie sú viditeľné – pod krytinou, zo spodnej strany, v miestach ohybov a pod. Preto je dobré, okrem špeciálnych prípadov, keď sú klampiarske výrobky na streche z ušľachtilých materiálov (napr. meď, titán-zinok, zinok, hliník), tieto vždy pri rekonštrukcii strechy vymeniť, aby o niekoľko rokov nezdegradovali takým spôsobom, že kvôli nim bude nutné pristúpiť k ďalšej rekonštrukcii strechy.

Na záver

Možno dnešný príspevok vyznieva až príliš negativisticky. Nebolo naším cieľom znechutiť vás a pridávať vám na strese. Chceli sme len upozorniť, že v oblasti realizácie striech existujú obrovské problémy, ktoré sa v tichosti tolerujú. Investori, ktorí sa takýmto spôsobom popálili, sa svojimi negatívnymi skúsenosťami nechvália. Zrejme sú si často vedomí aj vlastného podielu viny. Nenechajte sa dobehnúť ani vy. Poučte sa z chýb druhých. Je to oveľa lacnejšie a ušetrí vám to aj množstvo nervov a stresových situácií.

Zbierajte informácie, komunikujte s profesionálmi, konzultujte s nezávislými odborníkmi, najmite si firmy s preukázateľnými skúsenosťami, priplaťte si za kvalitu (ľudí aj materiálov) v správnom okamihu. Majte na pamäti, že životnosť strechy sa rovná životnosti jej najslabšieho článku.

alebo keramických škridiel sa tieto musia kotviť na štítoch – každá krajná škridla dvoma klincami alebo vrutmi, na nárožiach alebo úžľabiach sa musí pripevniť každá rezaná škridla klincom alebo vrutom, prípadne drôtenou príchytkou. Pri úžľabí je nutné upevniť každú tretiu škridlu. V ploche sa pri sklone nad 45° musí pripevniť každá tretia škridla a pri sklone nad 60° každá škridla. Pravidlá sú spracované aj pre upevňovanie škridiel pultovýchmanzardových striech.

Podobné pravidlá platia aj pre hrebenáče, ktoré musia byť kotvené nie len klincom alebo vrutom, ale aj príchytkou.

Ak by sme sa zamerali na kovové, resp. plechové krytiny, zistili by sme, že analogické pravidlá platia aj pre ne. Vždy sú sprísnené pravidlá pre počet kotviacich prvkov na obvode strešnej roviny, teda pri odkvape, na štítových hranách, pri nárožiach, úžľabiach a hrebeni.

Ak bude strecha alebo jej časť umiestnená v mieste so zvýšenými očakávanými poryvmi vetra, je v záujme bezpečnosti tento fakt vziať do úvahy a navrhnúť väčší počet kotviacich prvkov.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Strecha je veľmi zložitá stavebná konštrukcia, pre ktorú platí množstvo predpisov, ktoré je nutné poznať a pri realizácii ich uplatniť.
  • Problémy okolo vašej strechy konzultujte s odborníkmi alebo si problematiku naštudujte v odbornej literatúre, prípadne na hodnoverných webových stránkach (existujú diskusné fóra, na ktorých je zverejnených množstvo dezinformácií).
  • Strecha chráni váš majetok, nešetrite na nej.
  • Za kvalitu si treba priplatiť – platí to aj v prípade stavby novej strechy alebo jej rekonštrukcie. Peniaze, ktoré zaplatíte skúsenej stavebnej firme naviac, sa vám vrátia v podobe spokojnosti s vašou strechou a jej bezproblémovou funkčnosťou desiatky rokov.
  • Z nekvalitných materiálov sa kvalitná strecha nedá vybudovať. Žiaľ, opačne toto tvrdenie vždy neplatí, nakoľko investícia do špičkových materiálov nie je zárukou špičkovej kvality realizácie strechy.
  • Ak ste sa rozhodli realizovať vašu strechu svojpomocne, prizvite si odborníka, ktorý dohliadne na odbornú stránku realizácie.

Titulná fotka je ilustračná.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.