Ako môže investor ovplyvniť kvalitu strechy?

V poslednom období sa s odborníkmi na stavebníctvo a strechy roztrhlo vrece. Mnoho ľudí si o strechách čo-to naštudovalo na internete alebo v odbornej literatúre, iní niečo počuli alebo zažili na vlastnej koži. Veľa z nich je potom ochotných chrliť dobré rady na počkanie. Časť týchto odborníkov je dokonca schopná strčiť do vrecka projektanta, skúseného odborníkanaslovovzatého remeselníka. Našťastie existuje ešte veľmi veľa ľudí s dostatočnou mierou sebareflexie, ktorí aj napriek množstvu nadobudnutých poznatkov dokážu pripustiť, že stále sú v tejto oblasti len laikmi, presne v duchu starého známeho „viem, že nič neviem“.

Prečo začíname takto zhurta? Preto, lebo v poslednom čase sa v praxi čoraz častejšie stretávame so zasahovaním investorov do procesu realizácie striech. Takíto investori prichádzajú s mnohými nápadmi na zlepšenie svojich striech, veľmi často s cieľom ušetriť nejaké peniaze. Na jednej strane je takýto prístup pochopiteľný. Na druhej strane to však môže viesť k zníženiu kvality zrealizovaných prác a k priamemu ovplyvneniu funkčných vlastností strechy, čo ide ruka v ruke so skrátením jej životnosti, dokonca aj s fatálnymi škodami.

Strecha ako citlivý konštrukčný celok

Dobre navrhnutá a zrealizovaná strecha, ktorá dnes musí spĺňať aj veľmi náročné kritériá týkajúce sa tepelnoizolačných vlastností, stojí nemalé finančné prostriedky. Takáto strecha je mimoriadne citlivý konštrukčný celok, v ktorom musia všetky jeho časti dokonale ladiť ako nástroje v orchestri. Projektant musí ku každej streche pristupovať individuálne. (Azda len strechy v radovej zástavbe, ktoré sa podobajú ako vajce vajcu, je možné robiť ako cez kopirák.)

Na konštrukciu strechy má vplyv predovšetkým:

 • umiestnenie stavby v teréne,
 • umiestnenie stavby v zemepisnej oblasti,
 • sklon strechy,
 • dĺžka strešnej roviny,
 • hrúbka, druh a umiestnenie zateplenia,
 • množstvo prestupových kusov na strešnej rovine,
 • druh strešnej krytiny.

Všetky tieto faktory ovplyvňujú skladbu strešného plášťa a požiadavky na jeho vyhotovenie. Pozrime sa preto na ne bližšie.

Umiestnenie stavby v teréne a zemepisnej oblasti

Pre návrh strechy nie je vôbec jedno, v akom teréne sa nachádza, či stojí v radovej zástavbe, osobitne, na rovine, v údolí alebo kdesi na kopci, kde je vystavená náročným poveternostným vplyvom. Aj zemepisná oblasť so zodpovedajúcou veľkosťou a smerom prevládajúcich vetrov a s obvyklým množstvom vodných zrážok má svoje slovo. So stúpajúcou očakávanou záťažou strechy stúpajú nároky na jej nosnú časť, to znamená na krov, ale aj na výber a montáž strešnej krytiny, kde treba počítať so zvýšenými nárokmi na kotvenie krytiny, ale aj na dimenzovanie protisnehovej ochrany. V oblastiach s pomerne malými snehovými zrážkami stačí relatívne riedke umiestnenie snehových zábran. Naopak, tam, kde snehu padá viac, treba zábrany zhustiť a bezpodmienečne montovať aj líniové zachytávače snehu. Ak váš dom bude stáť blízko lesa, potrebné budú aj opatrenia proti vniknutiu živočíchov do strešného plášťa.

Sklon strechy

Samostatnou kapitolou je dnes sklon strechy. Obľube sa tešia jednoduché stavby typu bungalova a šikmé strechy sa neraz navrhujú s veľmi nízkymi sklonmi strešnej roviny, veľmi často pod 22°. Takéto strechy je možné zrealizovať bez väčších problémov. Ich výstavba si však vyžaduje podstatne vyššiu investíciu do doplnkových opatrení, ktorými je nutné zabezpečiť bezpečnosť takýchto striech. Každá strešná krytina má stanovený bezpečný sklon strechy, pre ktorý je určená. Klasické betónové a keramické krytiny so zámkami ho majú obvykle na hodnote 22° a ploché tvary krytín typu bobrovky na hodnote 30°. Ak sa tieto krytiny majú použiť na strechy s nižšími sklonmi, je nutné inštalovať plný záklop z dosiek. Na ten sa umiestni veľmi kvalitná fólia poistnej hydroizolácie, ktorá musí byť navzájom pozliepaná. Prelepené musia byť aj všetky napojenia na prestupové konštrukcie tak, aby popri nich nemohlo dôjsť k zatekaniu vody do podstrešia.

Kontralaty sa pri montáži musia podlepiť špeciálnymi lepiacimi páskami alebo tmelmi, aby k zatekaniu nedochádzalo ani popri klincoch slúžiacich na ich upevnenie. Navyše väčšinu typov strešných krytín je nutné klásť s väčším pozdĺžnym prekrytím, čo vedie k vyššej spotrebe. Z uvedeného vidieť, že strechy s veľmi nízkymi sklonmi strešných rovín je možné pokrývať pomerne širokým sortimentom strešných krytín. Avšak doplnkové opatrenia na zabezpečenie ich funkčnosti si vyžadujú nemalé dodatočné finančné prostriedky. Strecha s väčším sklonom tieto dodatočné opatrenia nebude musieť spĺňať, preto cena jej realizácie bude výrazne nižšia.

Dĺžka strešnej roviny

Na návrh konštrukcie strešného plášťa má vplyv aj dĺžka strešnej roviny. Pokiaľ by strecha bola navrhnutá tak, že jej strešné roviny budú dlhšie ako obvyklých 10 m, bude potrebné pamätať na zvýšenie prevetrávacej medzery pod strešnou krytinou. Obvyklá výška prevetrávacej medzery je zabezpečená kontralatami s výškou 40 mm. Dlhšie strešné roviny si v záujme dostatočného prevetrávania priestoru pod krytinou vyžadujú použitie kontralát a lát s vyššou výškou (napr. 60 a 80 mm). To sa prejaví na vyššej kubatúre zabudovaného reziva a na vyššej cene.

Hrúbka, druh a umiestnenie zateplenia

Na výslednú cenu a kvalitu strechy vplýva aj hrúbka, druh a umiestnenie zateplenia. Opäť existuje riešenie, ktoré je schopné ušetriť financie a znížiť náročnosť inštalácie izolácie. Najjednoduchším a najlacnejším riešením je položiť tepelnú izoláciu na rovinu stropnej konštrukcie najvyššieho podlažia. V takomto prípade sa však musíte rozlúčiť s myšlienkou na zriadenie obytného podkrovia.

Využitie povalového priestoru na odkladanie niektorých sezónnych vecí však možné bude, a to vtedy, keď si na povale dáte urobiť jednoduchý drevený rošt tak, aby ste nešliapali bezprostredne po tepelnej izolácii. Izoláciu je vhodné z hornej strany chrániť vhodnou difúzne otvorenou fóliou.

Čo však v prípade, že s obytným podkrovím projekt počíta? Tepelnú izoláciu bude nutné inštalovať do strešného plášťa, optimálne ako nadkrokvovú. Tým ušetríte cenný objem obstavaného priestoru na bývanie. Tepelné izolácie s najlepšími parametrami sú veľmi drahé. Skúsený projektant, ktorý myslí aj ekonomicky, vám pomôže s návrhom takého zloženia strešného plášťa, ktoré bude pre vás optimálnym riešením. Na kreativitu amatérov v tejto oblasti nie je miesto.

Množstvo prestupových kusov

Ako môže množstvo prestupových kusov na strešnej rovine ovplyvniť cenu a výsledné funkčné vlastnosti strechy? Ak si predstavíme, že každá jedna prestupová konštrukcia – či je to strešné okno, vikier, komín, prestup na odvetranie kanalizácie alebo na prístup signálu zo satelitu – predstavuje pre vašu strechu riziko vzniku poruchy a navyše je pomerne náročná na dôkladné zaizolovanie, máme odpoveď: Preto je také dôležité projektovať čo najjednoduchšie strechy. Jednoduchý tvar s minimálnym množstvom prestupov, ktoré môžu byť v budúcnosti zdrojom porúch, je zárukou funkčnej strechy.

Druh strešnej krytiny

O úskaliach pri použití skladaných krytín na strechách s nízkym sklonom sme písali už vyššie. Druh strešnej krytiny však neovplyvňuje len výsledný vzhľad strechy a celej stavby. Ten je potrebné brať do úvahy napríklad pri návrhu protisnehovej ochrany, a to najmä vtedy, keď si hladké typy povrchových úprav vyžadujú zhustenú protisnehovú ochranu a veľmi často aj líniové zachytávače snehu pri odkvapovej hrane. Masy snehu sa totiž z hladkej krytiny lepšie a rýchlejšie skĺznu. Ľahké strešné krytiny si vyžadujú dôsledné kotvenie, aby počas silných vetrov nedochádzalo k ich odlietavaniu. Kotviť je potrebné aj ťažké strešné krytiny. Ich výrobcovia majú vypracované kotviace plány s presným rozpisom línií, v ktorých je tieto krytiny nutné kotviť k nosnej konštrukcii strechy.

Na záver

Ak chcete pri stavbe strechy ušetriť, komunikujte s projektantom včas. Hľadanie náhradných riešení až počas realizácie strechárskych prác vedie len k chaosu a aj k prijímaniu náhradných riešení pod tlakom času, bez možnosti domyslenia si ich vplyvov na výslednú realizáciu. Nie je hanbou priznať, že máte na stavbu obmedzený rozpočet. Skúsený projektant pozná cesty k úsporám pri realizácii strechy. Rozumnou korekciou niektorých parametrov strechy dokáže navrhnúť strechu tak, aby jej realizácia ušetrila investorovi financie a zároveň neutrpela na výsledných parametroch. Ak k tomu prirátate výber dobrej realizačnej firmy, ktorá vám strechu zhotoví na prvýkrát v požadovanej kvalite, úspech bude zaručený.

Poznámka:

Kvalita a výsledné parametre strechy majú rozhodujúci vplyv na úžitkové vlastnosti celej stavby, preto je užitočné k jej návrhu a realizácii pristupovať s náležitou zodpovednosťou a rešpektom. Strechu by mal navrhovať odborne zdatný projektant a zhotoviť skúsená strechárska firma. Zabudované by mali byť tie najlepšie materiály, aké trh so stavebnými hmotami ponúka. A to tak, aby parametre strechy dokázali konkurovať novostavbám minimálne jedno až dve desaťročia. Strecha naozaj nie je miestom, na ktorom by mal investor výraznejšie šetriť.

Čo je dobré zapamätať si?

 • Strecha bude chrániť váš dom a vašu rodinu desaťročia, pamätajte na to celý čas od návrhu až po realizáciu.
 • S projektantom vašej strechy komunikujte otvorene, nie je hanbou priznať finančné obmedzenia.
 • Projektant so skúsenosťami vie pri návrhu strechy uplatniť kompromis medzi kvalitou a investíciou do novej strechy.
 • Netlačte na zhotoviteľa vašej strechy, aby v záujme úspory peňazí realizoval strechu v rozpore s projektom.
 • V prípade pochybností týkajúcich sa kvality pri realizácii vašej strechy sa včas obráťte na odborníkov a  konzultujte s nimi.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.