Aká strecha je vhodná pre akú oblasť na Slovensku?

aka-strecha-pre-aku-oblast-priroda-horsky-hotel

Každý dom má strechu. Hovorí sa, že strecha je jeho piatou fasádou. Na výber je  množstvo tvarov striech, ale aj materiálov, z ktorých sú vyhotovené. Ako sa v nich vyznať a ako si vybrať tú najlepšiu? Pri procese rozhodovania hrá veľmi dôležitú úlohu estetické hľadisko, avšak vzhľad strechy je nutné podriadiť viacerým podmienkam vyplývajúcim z účelu jej využitia, z klimatických pomerov oblasti, v ktorej sa stavba nachádza, ďalej umiestneniu stavby v teréne, ale aj požiadavkám kladeným na architektúru zo strany obce alebo mesta.

Konkrétna podoba strechy musí zohľadňovať nielen samotnú konštrukciu domu, ale aj okolité prostredie, v ktorom sa stavba bude nachádzať. Riadne dokončená strecha by teda mala byť kombináciou správne použitej konštrukcie, materiálov a estetického stvárnenia. Spravme si malú exkurziu po tvaroch a vyhotoveniach striech a pozrime sa, ktorá bude najlepšie vyhovovať našim požiadavkám, ušetrí peniaze a prinesie čo najmenej problémov.

Tvar strechy

Človek si po tisícročia chráni svoje príbytky strechou. Tie najjednoduchšie boli jednoduchou naklonenou rovinou chrániacou obydlie a schopnou odvádzať vodu, neskôr sa strechy začali podobať dnešným sedlovým. Prešli sme si aj obdobím mimoriadne členitých striech s množstvom vikierov, vežičiek a zlomov. 

Dnes sa stavajú najčastejšie ploché strechy alebo pultové, sedlové, valbové, polvalbové, stanové, manzardové, šikmé, ba i oblúkové. Vždy je potrebné nájsť rovnováhu medzi účelnosťou a estetickým stvárnením konkrétnej strechy. Za naplnenie snov o bývaní v hradnej veži pod kupolou si bude musieť majiteľ priplatiť.

Tvar strechy rozhoduje o tom, do akej miery budete môcť využiť priestor pod ňou. Pri spodných okrajoch šikmých strešných plôch vzniká v podkroví nízky priestor, ktorého využitie je len obmedzené. Za plne využiteľný sa považuje taký priestor, ktorého výška podhľadu je aspoň 2,3 m. Najviac úžitkového priestoru zákonito vzniká pod plochou strechou. Pri šikmých strechách je vhodné, aby sklon strechy pri obvodových konštrukciách prudko stúpal. Tejto požiadavke najlepšie vyhovujú manzardové strechy alebo strechy valcového tvaru. 

Sedlové strechy sú u nás najpoužívanejším typom striech. Lepšie využitie podkrovného priestoru je možné dosiahnuť tým, že sa obvodové múry podstrešia a vymurujú ešte do výšky cca 1,3 m. Do takto vzniknutého priestoru je následne možné umiestniť už napríklad postele, sedaciu súpravu, nižšie odkladacie priestory a pod. Ide o obmedzene využiteľný priestor. Využiteľný priestor s normálnou výškou môžeme dosiahnuť použitím vikierov, keď získame kolmú stenu s oknom. Často je to však na úkor priestoru, keďže vnútorné rozmery vikiera môžu byť po zateplení veľmi úzke. 

Vyber-stresnej-krytiny-podla-sklonu-strechy-model-domu-na-technickom-vykrese-projekt

Je nutné uvedomiť si, že vikiere sú dodatočnou teplovýmennou plochou, ktorú je v súčasnosti potrebné zatepliť izoláciami s hrúbkou aj 30 cm, čo vytvára obrovské nároky na priestor. Z toho vyplýva, že ak sa rozhodujete pre osadenie vikiera do strešnej konštrukcie, tak namiesto niekoľkých vikierov v rade uprednostnite radšej jeden širší vikier, prípadne aj s viacerými oknami. 

Veľmi zaujímavé je, ak sa na konštrukciu strechy, resp. jej tvar pozrieme z pohľadu nákladov na jej vybudovanie. Jednoduchým porovnaním samotnej plochy strešnej roviny v prípade plochej strechy s plochou strešných rovín nad sedlovou strechou so sklonom 45° nad rovnakým pôdorysom zistíme, že sedlová strecha predstavuje približne o 40 % viac plochy strešných rovín, ktoré treba vybudovať, zatepliť, zaizolovať fóliami a pokryť strešnou krytinou. S narastajúcim sklonom strechy toto percento vzrastá. Použitie vikiera zväčší posudzovanú plochu dvojnásobne i trojnásobne, pričom podstatne horšie sú na tom úzke a vysoké vikiere. Aj z tohto hľadiska je ekonomicky podstatne výhodnejšie vybudovať jeden široký vikier s niekoľkými oknami oproti možnosti vlastniť síce romantickú striešku s piatimi malými vikiermi, ktoré však budú predstavovať neúmernú finančnú záťaž na ich vybudovanie a v konečnom dôsledku budú aj veľmi obmedzujúcim faktorom využitia podkrovného priestoru. 

Na členité strechy sa treba pozerať aj z hľadiska rizika vzniku porúch. Strešný plášť je v súčasnosti mimoriadne sofistikovaný mechanizmus citlivý na precíznosť vyhotovenia. Skladá sa z viacerých vrstiev, ktoré treba navzájom starostlivo napojiť podľa presných pravidiel. Čím je strecha členitejšia, tým je táto úloha ťažšia. V nedôsledne vyhotovených detailoch následne dochádza k poruchám strešného plášťa a k zníženiu úžitkových vlastností strechy. 

Členitosť strechy prispieva aj k zadržiavaniu masy snehu na strešnej konštrukcii a následnému riziku zatekania. Snehová vrstva sa na strešnej rovine teplom vyžarujúcim z podkrovných priestorov roztápa a v prípade, že ďalšia masa snehu zabraňuje jej odtekaniu, má tendenciu vnikať do priestoru pod krytinu. V takomto prípade stačí malá netesnosť v napojení poistnej hydroizolácie a voda vniká do tepelnej izolácie, prípadne až do podkrovia.

Voda v tepelnej izolácii prudko znižuje jej funkčnosť a vedie k ťažko napraviteľným škodám. Členitý tvar strechy prináša aj väčšie riziko vzniku tepelných mostov, teda miest, ktoré sa v porovnaní s okolím viac ochladzujú a zráža sa na nich vnútorná vlhkosť. Pri projektovaní strechy je preto vhodné navrhnúť ju rozumne – v jednoduchosti je predsa krása. V oblastiach s väčším očakávaným spádom zrážok je potrebné projektovať strechy s väčším sklonom. Čím strmší je sklon strechy, tým rýchlejšie z nej steká zrážková voda a strešná plocha rýchlejšie vyschne. 

Tvar strechy má nemalý vplyv aj na prevádzkové náklady, teda výdavky na kúrenie. V súčasnosti, keď podkrovie mnohých striech využívame na plnohodnotné bývanie, môže byť zaujímavou pomôckou pri rozhodovaní sa o tvare strechy pomer veľkosti využiteľného priestoru a ochladzovaných plôch podkrovia. Nejde totiž len o plochu samotnej strechy, ale aj prislúchajúcich obvodových múrov podkrovia. Najmenšiu celkovú ochladzovanú plochu obalu podkrovia majú šikmé strechy, ktorých podkrovné priestory, najmä pri valbových konštrukciách, sú však využiteľné len obmedzene. Z porovnaní vyplýva, že z tohto hľadiska je najvýhodnejší taký tvar podkrovia, ktorého sklon do výšky okolo 2,3 až 2,5 m prudko stúpa a následne v miernom sklone pokračuje k vrcholu strechy. Tomuto modelu zodpovedá manzardová strecha, ktorej konštrukcia je relatívne zložitá, keďže je tvorená symbiózou stien a strechy. Pri zvýšených investíciách však môžeme získať plnohodnotný podkrovný priestor so štandardnou výškou stropu nad väčšinou plochy pôdorysu.

Pri voľbe tvaru strechy neradno ísť hlavou proti múru. Akékoľvek nerešpektovanie predovšetkým klimatických pomerov vyplývajúcich z umiestnenia stavby sa odzrkadlí na cene strechy. Samozrejme – na vyššej cene. Ak budete chcieť strechu s nízkym sklonom vo veternej oblasti, odzrkadlí sa to na vyšších nákladoch na upevnenie jednotlivých škridiel. Strechy s plochým sklonom sú totiž menej odolné proti sacím účinkom vetra než strechy so strmším sklonom. Je dobré na tieto skutočnosti myslieť dopredu. Ak napríklad pri projektovaní šikmej strechy budete rátať s inštaláciou solárnych zariadení v budúcnosti, naprojektovaná by mala byť s 30° – 33° sklonom, čím sa dosiahne ich optimálna účinnosť, a to bez navýšených nákladov.

Strešná krytina

Úlohou strešnej krytiny je chrániť konštrukciu strešného plášťa a celú stavbu pred poveternostnými vplyvmi, ale aj esteticky stavbu dotvoriť. Čo od nej očakávame? Dlhú životnosť, odolnosť voči vode, vetru, snehu, mrazu, bezúdržbovosť, stálofarebnosť a pod.

Pri výbere strešnej krytiny na rodinný dom si môžeme vyberať z viacerých možností. Na ploché strechy sú určené tzv. povlakové krytiny – asfaltové pásy alebo syntetické fólie (PVC, TPO, EPDM). Na strechy so sklonom od 15° máme na výber veľkoformátové plechové krytiny, imitujúce dizajn klasických škridiel, plechové drážkované krytiny, asfaltové šindle a pri dodržaní podmienky vodotesnosti podstrešia už aj vybrané typy skladaných betónových krytín. Od sklonu 22° sa ponuka krytín zväčšuje o širokú tvarovú škálu profilovaných betónových a keramických škridiel. No a ak je potrebné pokryť strechu so sklonom nad 30°, k ponuke sa pridávajú ťahané betónové alebo keramické škridly, umelá či prírodná bridlica a krytiny z prírodných materiálov – drevo, slama a pod.

Na naprojektovanie strešnej konštrukcie je nutné poznať zaťaženie strešnej konštrukcie. Strešné krytiny sa na základe hmotnosti delia na ťažké a ľahké. Hmotnosť krytiny musíme brať do úvahy aj pri rekonštrukciách starších objektov. Krov musí uniesť nielen samotnú krytinu a celú skladbu strešného plášťa, ale aj dodatočné zaťaženie spôsobené poveternostnými vplyvmi. Ak musí strecha pravidelne odolávať silnému vetru či v zime veľkému množstvu snehu, musí byť jej konštrukcia dostatočne nosná a zároveň musia byť pri montáži strešnej krytiny vykonané dodatočné opatrenia smerujúce k zabezpečeniu jej kompaktnosti. Ide predovšetkým o povinnosť pripevniť okrajové škridly, rohové škridly, rezané škridly pri úžľabiach, ďalej škridly pri odkvape, štíte, hrebenáče a pod., a to podľa predpisu výrobcu strešnej krytiny. 

Na lepšiu orientáciu v tejto problematike je k dispozícii mapa snehových oblastí a mapa veterných oblastí Slovenska. Pri navrhovaní strešných plášťov sa berú do úvahy vždy konkrétne podmienky – tvar a výška stavby, členitosť strechy, klimatické podmienky, terén, okolitá zástavba a pod. 

Snehova-mapa-Slovenska-regiony-zona-zatazenia-snehom

Snehová mapa Slovenska

Ťažké krytiny sa vyznačujú vyššou odolnosťou, dlhšou životnosťou, ale zároveň i vyššou cenou. Patrí k nim napríklad betónová, kamenná či pálená keramická krytina. V porovnaní s nimi majú ľahké krytiny (napríklad plechové a asfaltové) o polovicu kratšiu životnosť. Ťažké krytiny sa ukladajú na latovanie, ľahké si často vyžadujú tzv. plný záklop, teda celoplošné debnenie, čo predstavuje vyššie náklady na rezivo. 

Plochá strecha

Osobitnou kategóriou sú ploché strechy, ktoré sa na Slovensku stali hitom v 70. a 80. rokoch minulého storočia, keď nám začali mestá a predovšetkým dediny „kockatieť“. Ich vyššiu popularitu v porovnaní so šikmými strechami mala na svedomí ich nižšia realizačná cena. Problémy však boli s kvalitou. V súčasnosti je možné ploché strechy pri zodpovednom prístupe realizačných firiem budovať v perfektnej kvalite.

Ploché strechy sú vhodné predovšetkým do mestskej zástavby a pre regióny s menším očakávaným množstvom zrážok. Ich obrovskou výhodou je, že sa môžu využiť ako ďalší úžitkový priestor vybudovaním terás alebo vegetačných striech, ktoré slúžia na príjemný odpočinok a regeneráciu síl majiteľov.

Čo je dobré si zapamätať

  • Tvar strechy musí zohľadňovať nielen samotnú konštrukciu domu, ale aj okolité prostredie, v ktorom sa stavba bude nachádzať.
  • Pri navrhovaní striech je nutné rešpektovať klimatické podmienky miesta realizácie stavby.
  • Pre hornaté oblasti je vhodné použiť strmšie spády a menej členité strechy.
  • Vikiere môžu byť zdrojom porúch strechy.
  • Manzardová strecha umožňuje optimálne využitie podkrovia.
  • Odborníci na strechy sú šikovní, splniť môžu všetky vaše priania, pri náročných požiadavkách však počítajte so zvýšenými nákladmi.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.