Výmena plochej strechy za šikmú: ako na to

Plochá alebo šikmá – večná dilema. Ktorá z nich je lepšia? A ktorá z nich je a bude lepšia pre náš dom? Tak toto je problém, ktorý v našich zemepisných šírkach riešia stovky stavebníkov nových nehnuteľností alebo majitelia starších domov, ktorí sa chcú pustiť do rozsiahlejších rekonštrukcií zahŕňajúcich aj rekonštrukciu strechy.

V mnohých prípadoch padne rozhodnutie, že plochá strecha sa nahradí šikmou. Vzápätí nahradí úvodné nadšenie vlna pochybností: bude vôbec taká prerábka strechy možná? Upokojíme všetkých pochybovačov – aj prerábka plochej strechy na šikmú je realizovateľná.

V dnešnom príspevku sa spoločne pozrieme na postupnosť krokov, ktoré nás pri tejto úlohe čakajú.

Projekt pri prerábke plochej strechy na šikmú

Ak sa rozhodnete pre takú závažnú zmenu, akou je zámena plochej strechy za šikmú, nezaobídete sa bez služieb projektanta, ktorý na základe vašich preferencií stanoví výslednú formu strechy, ale aj priebeh prác. Posúdi statiku nehnuteľnosti a naprojektuje strechu vrátane jej nosnej konštrukcie, spôsobu ukotvenia k jestvujúcej stavbe, prípadných stavebných úprav, ako aj strešnej krytiny. Projekt tejto zmeny bude potrebný nielen počas realizácie stavebných prác, ale bude aj nutnou súčasťou podkladov k stavebnému povoleniu.

Stavebný úrad a stavebné povolenie

Vzhľadom na to, že výmena plochej strechy za šikmú je významným zásahom do konštrukcie stavby a jej vzhľadu, ktorým sa môže zmeniť aj spôsob užívania stavby, nezaobídete sa bez komunikácie so stavebným úradom a bez vybavovačiek spojených so stavebným povolením. Stavebné úrady majú na svojich webových stránkach zverejnené zoznamy dokumentov, ktoré sú súčasťou žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

V žiadosti o vydanie stavebného povolenia je okrem osobných údajov potrebné uviesť predovšetkým druh, účel a miesto stavby, parcelné čísla, druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností. Dôležité sú údaje o tom, či sa stavba realizuje prostredníctvom stavebnej firmy alebo svojpomocne, predpokladaný termín dokončenia a informácie o projektantovi.

Žiadosť je potrebné doplniť prílohami. Stavebné úrady najčastejšie vyžadujú doklady preukazujúce vlastníctvo pozemku alebo stavby či iné právo, ktoré žiadateľa oprávňuje zrealizovať na pozemku požadovanú stavbu, ďalej projektovú dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a obce, doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania a aj vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby v prípade, že pôjde o stavbu realizovanú svojpomocne.

K žiadosti budete musieť pripojiť aj vyjadrenia správcov inžinierskych sietí. Pozitívom je, že mnoho potvrdení môžete získať aj na základe žiadostí podaných elektronicky, čo šetrí množstvo času. Skompletizovanú žiadosť doručte na príslušný stavebný úrad, ktorý začne vo veci konať.

Výsledkom úspešného povoľovacieho procesu je stavebné povolenie so záväznými podmienkami uskutočnenia a aj používania stavby, ktoré začína platiť po lehote 15 dní určenej na prípadné odvolanie sa niektorej z dotknutých strán. Užitočnou informáciou je, že ak sa budete chcieť ušetriť od zdĺhavého byrokratického procesu vybavovania stavebného povolenia, môžete využiť služby niektorej z firiem, ktoré sa tejto činnosti venujú profesionálne a stavebné povolenie vybavia za vás.

Realizácia stavebných prác

Ak ste sa stali majiteľmi právoplatného stavebného povolenia, gratulujeme. Teraz je pred vami ťažisková etapa prebudovania strechy. Tieto práce jednoznačne odporúčame realizovať s profesionálmi. Vzhľadom na rozsah prác a nutnosť atypického prístupu k nim sa s prestavbou plochej strechy na šikmú bude vedieť vyrovnať len stavebná, respektíve strechárska firma so skúsenosťami.

Nepodľahnite vidine úspor financií a investujte do kvality. Vynikajúcu službu vám urobí aj stavebný dozor, ktorý bude počas stavby pravidelne kontrolovať realizované práce a bude dohliadať na to, aby stavebná firma dbala na vaše záujmy. Pre vašu spokojnosť uvádzame, že výkon stavebného dozoru môže vykonávať len osoba s úradnými skúškami, teda s preukazom odbornosti, ktorý vydáva Slovenská komora stavebných inžinierov. Zo skúseností môžeme povedať, že kvalitný stavebný dozor vie investorovi usporiť svojou činnosťou niekoľkonásobne viac financií, ako je jeho odmena.

Priebeh prác pri výmene plochej strechy za šikmú

Stavebné práce vedúce k prebudovaniu plochej strechy na šikmú budú pozostávať predovšetkým zo stavebných úprav v oblasti venca stavby vedúcich k jeho stuženiu, prípadne zosilneniu. Následne sa začne s osádzaním a kotvením pomúrnic, na ktorých bude spočívať celá hmotnosť krovu.

Krov môže byť klasický alebo väzníkový – závisí to od prístupu projektanta, od tvaru a využitia budúcej strechy. V závislosti od vyhodnotenia tepelnoizolačných parametrov existujúcej stavby sa pristúpi k zatepleniu strechy v úrovni stropnej konštrukcie alebo krovu, prípadne nad ním. K dispozícii je množstvo riešení. Typ tepelnej izolácie, jej parametre, hrúbku, ako aj spôsob inštalácie navrhne projektant. Tepelná izolácia bude z vrchnej strany chránená fóliou poistnej hydroizolácie, ktorá ju bude ochraňovať pred účinkami vlhkosti, pred nečistotami, ale aj vnikaním vzduchu. Spoje poistnej hydroizolácie tedabudú musieť byť pozliepané a prelepené musia byť aj všetky napojenia fólie na stavebné konštrukcie.

V tomto okamihu prichádza na rad finále prác, a to položenie strešnej krytiny. V závislosti od jej druhu, spôsobu zateplenia a sklonu strešných rovín sa vyberie hrúbka kontralát, ktoré zabezpečia prevetrávanie priestoru medzi krytinou a poistnou hydroizoláciou. Latovanie vytvorí nosnú konštrukciu na upevnenie krytiny. V niektorých prípadoch bude nahradené debnením alebo riedkym debnením. Práce sa zavŕšia položením krytiny a jej doplnením klampiarskymi výrobkami – oplechovaním a lemovaním prestupových kusov, lemovaním komínov, oplechovaním odkvapov a pod. Na záver sa do osadených hákov vložia odkvapové žľaby a napoja sa na jestvujúci odkvapový systém domu, prípadne sa namontujú aj nové odkvapové rúry.

V niektorých prípadoch bude potrebné v rámci prebudovania plochej strechy na šikmú zasiahnuť aj do konštrukcie komína. Tieto práce je nevyhnutné zveriť odborne spôsobilej osobe – kominárovi, ktorý na komín vydá aj revíznu správu akceptovanú poisťovňou.

Kolaudácia novej strechy

Dostali ste sa na koniec svojho snaženia a k novotou voňajúcej šikmej streche. Dielo je potrebné ešte skolaudovať, čo je v podstate len administratívny úkon, a potom desaťročia spokojne užívať.

Čo je dobré vedieť?

  • Prerobiť na šikmú sa dá takmer každá plochá strecha.
  • Svoj zámer si dobre zvážte. Argument, že ploché strechy viac tečú, dnes už neobstojí.
  • K prestavbe si zavolajte odborníkov so skúsenosťami – od projektanta cez realizačnú firmu až po stavebný dozor.
  • Neobchádzajte povinnosti spojené s takýmto rozsiahlym súborom prác, predídete tak množstvu prípadných nepríjemností a pokutám.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.