Poistné hydroizolácie pod lupou

poistna-hydroizolacia

Poistná hydroizolácia na šikmej streche tvorí súvislú vrstvu pod krytinou, ktorá tvorí poistný hydroizolačný systém a pomocný hydroizolačný systém. Musí spĺňať niekoľko úloh, ktoré by sa dali vymedziť ako ochrana stavby ako takej a ochrana tepelnej izolácie.

Pokiaľ hovoríme o ochrane stavby, myslíme tým ochranu počas realizačných prác na streche, ale aj počas celej životnosti strechy. Používanie fólií poistných hydroizolácií prinieslo so sebou, okrem ostatných výhod, aj ten benefit, že strechy, ktoré majú nainštalovanú poistnú hydroizoláciu, sú počas realizačných prác dostatočne chránené pred poveternostnými vplyvmi. Preč je teda tá doba, keď majitelia strechy spolu s pokrývačskou firmou veľmi starostlivo plánovali termín prác tak, aby do strechy nezatieklo.

Dnes je možné strechárske a predovšetkým rekonštrukčné práce, plánovať priebežne počas celého roka bez väčšieho rizika zatečenia vplyvom bežných dažďov. Strechárska firma môže krytinu počas rekonštrukčných prác rozoberať postupne a po prípadnej úprave krovu okamžite prekrývať fóliami poistnej hydroizolácie, ktoré strechu dostanú do takého stavu, že bežné počasie jej neuškodí a nedôjde ani k zatečeniu do podstrešných priestorov a k vzniku následných škôd na stavbe a zariadení obytných priestorov. Pri plynulom postupe prác a prekrytí poistnej hydroizolácie strešnou krytinou v priebehu niekoľkých dní netreba vykonávať žiadne ďalšie opatrenia.

stresne-folie-parozabrana-a-pouzitie-nadkrokvovej-izolacie

V prípade, že fólie poistnej hydroizolácie budú musieť prevziať úlohu dočasného zastrešenia na obdobie niekoľkých týždňov, je nutné sa tejto skutočnosti prispôsobiť a pri výbere vhodnej fólie vziať do úvahy kritérium dočasného zastrešenia, stanovujúce podmienky, ktoré je nutné splniť, aby fólia mohla určitý čas fungovať ako provizórna strecha. K týmto podmienkam patrí napríklad maximálna doba dočasného zastrešenia,  minimálny sklon strechy, potreba podtesnenia kontralát, zliepanie fólií a spôsob utesnenia napojení na prestupové kusy. Fólie je možné použiť na dočasné zastrešenie obvykle na dobu 4 – 6 týždňov. Po tejto dobe však strácajú svoje vlastnosti a je nutné ich vymeniť.

Kritérium dĺžky dočasného zastrešenia nie je možné zamieňať s hodnotou UV stability.

Väčšina fólií poistnej hydroizolácie má výrobcom uvádzanú UV stabilitu 3 – 5 mesiacov, čo je doba, počas ktorej môžu byť fólie vystavené UV žiareniu. Nerozlišuje sa, či ide o expozíciu žiarením v letnom alebo v zimnom období. V každom prípade je potrebné, aby bola nainštalovaná poistná hydroizolácia čo najskôr prekrytá strešnou krytinou. V opačnom prípade dochádza k degradácii strešnej fólie a k jej znefunkčneniu. Možno ste zvedaví, čo s fóliou, ktorá počas celého zimného obdobia prekrývala strešnú konštrukciu? Z hľadiska UV stability je určite za svojou životnosťou, preto je nutné pristúpiť k jej výmene.

Vodotesnosť je základnou vlastnosťou, ktorú musí mať každá fólia poistnej hydroizolácie zabudovaná v šikmej streche, a ktorá vyplýva z princípu fungovania poistnej hydroizolácie. Ak by fólia túto vlastnosť nemala, jej funkčnosť by bola spochybnená. Poistná hydroizolácia môže vodotesnosť stratiť po mechanickom porušení, napr. prerazením klincami a inými spojovacími prostriedkami alebo pri montážnych prácach na inštaláciách elektriny, sietí, vody a pod. K strate vodotesnosti dochádza aj pôsobením tenzidov, čo sú povrchovo aktívne látky nachádzajúce sa napr. v čistiacich prostriedkoch, ale aj v náterových materiáloch. Ich úlohou je upravovať povrchové napätie látok. Tenzidy sa nachádzajú aj v impregnačných látkach používaných na ochranu reziva pred plesňami, hubami a drevokazným hmyzom. Tieto môžu spôsobiť v kontakte s poistnými hydroizoláciami stratu ich vodotesnosti. Preto sa dnes pristupuje k používaniu lát a kontralát bez impregnácie, pričom sa uprednostňuje ich konštrukčná ochrana spočívajúca predovšetkým v zabezpečení prúdenia vzduchu okolo reziva a tým jeho vysúšanie.

V sortimente viacerých výrobcov sú poistné hydroizolácie odolné voči pôsobeniu tenzidov. Kontaktné poistné hydroizolácie musia podľa noriem spĺňať stupeň požiadavky vodotesnosti W1, nekontaktné poistné hydroizolácie musia spĺňať stupeň požiadavky vodotesnosti W1 alebo W2. Pre stupeň W1 je potrebné, aby fólia odolala pôsobeniu vodného stĺpca 200 mm po dobu 2 hodín. Pri triede W2 môže počas skúšania pretiecť až do 100 ml vody a pri triede vodotesnosti W3 dokonca môže fólia prepúšťať ešte väčšie množstvo vody. Poistná hydroizolácia s vodotesnosťou W3 teda už nemôže byť hydroizoláciou.

Difúzne vlastnosti strešných fólií

Paropriepustnosť je ďalšou z vlastností fólií poistných hydroizolácií. Udáva množstvo vodnej pary, ktoré je schopné preniknúť jednotkovou plochou materiálu za časovú jednotku. Do strešných plášťov je nutné navrhovať fólie, ktoré sú difúzne otvorené a umožňujú bezproblémový prestup vodnej pary smerom z interiéru do exteriéru.

Otázkou je, ako môžu byť difúzne fólie paropriepustné a vodotesné zároveň? Je to spôsobené štruktúrou funkčnej vrstvy, v ktorej je sieť vlákien usporiadaná tak, že ich vzájomná vzdialenosť umožní prienik molekúl vodnej pary, ktoré majú priemer 0,0004 µm, avšak zabráni prieniku kvapiek vody. Toto platí aj pri mikroperforovaných membránach, ktoré majú veľkosť otvorov 1 – 5 µm.

Ekvivalentná difúzna hrúbka sje veličina vypovedajúca o tom, aká by mala byť hrúbka vrstvy vzduchu, ktorá by mala rovnaký difúzny odpor ako vrstva overovaného materiálu. Je udávaná v metroch. Vysoko difúzne fólie poistnej hydroizolácie mávajú difúzny odpor vyjadrený ekvivalentnou difúznou hrúbkou sd < 0,3 m, mikroperforované fólie približne 1,7 m.

K ďalším difúznym vlastnostiam, na základe ktorých sa navrhuje vhodná poistná hydroizolácia, je faktor difúzneho odporu µ a súčiniteľ difúzie vodnej pary.

Mechanické vlastnosti poistných hydroizolácií

Moderné fólie poistných hydroizolácií sú konštruované obvykle ako viacvrstvové materiály. Funkčná vrstva, ktorú tvorí difúzna membrána, je spravidla chránená z rubovej i lícovej strany vrstvami netkanej textílie z umelých vlákien, najčastejšie z polypropylénu. Ochranné vrstvy nielenže ochraňujú na poškodenie náchylnú membránu, ale umožňujú manipuláciu s fóliou a zlepšujú jej mechanické vlastnosti. Lícová strana býva potlačená názvom výrobku, ale aj rastrom umožňujúcim presnejšie a účelnejšie delenie pomerne drahých materiálov.

Plošná hmotnosť, označovaná tiež ako gramáž fólie, je údaj, ktorý označuje hmotnosť 1 m2 plochy príslušnej poistnej hydroizolácie v gramoch. Vzhľadom na to, že ide o pomerne dobre zistiteľné kvalitatívne hľadisko fólie, ktoré je pozorovateľné aj laikom, stalo sa dobrým marketingovým ťahom. Niektorí výrobcovia vnucujú zákazníkom toto kritérium štýlom: čím je niečoho viac, tým to bude určite lepšie. Toto tvrdenie spravidla aj platí. Veľakrát sa však stáva, hlavne u neoverených výrobcov, že „ťažká“ fólia je tvorená veľkým množstvom lacnej vstupnej suroviny na úkor napríklad drahých UV stabilizátorov, ktorých v nej bude málo, alebo v nej nebudú vôbec. Z uvedeného je zrejmé, že plošná hmotnosť nemôže byť posudzovaná ako jediné, a už vôbec nie ako najdôležitejšie kritérium kvality.

Veľmi dôležitou vlastnosťou poistných hydroizolácií je pevnosť v ťahu. Stanovuje sa laboratórnou skúškou, ktorá sa vykonáva na pruhoch fólie odobratých z fólie v pozdĺžnom a priečnom smere. Zvláštnosťou je, že 10 cm široký pruh fólie sa prehne po dĺžke na polovicu, čím vznikne pruh fólie široký 5 cm, ktorý sa zaťažuje ťahovými silami. Zistené výsledné sily sa potom vyjadrujú v N/5 cm aj napriek tomu, že skúmaná vzorka má v skutočnosti šírku 10 cm. Dostatočná pevnosť v ťahu u poistných hydroizolácií je veľmi užitočná počas montážnych prác, keď na fóliu môžu spadnúť pracovné nástroje alebo kusy krytiny. Pevná poistná hydroizolácia zachránila už aj nemálo životov pokrývačov, ktorých zachytila po páde na streche.

S pevnosťou v ťahu úzko súvisí aj odolnosť fólie proti vytrhnutiu cez klinec. Zlepšené parametre v tejto oblasti sa s úspechom využijú počas montážnych prác alebo v čase, keď je fólia poistnej hydroizolácie využitá na dočasné prekrytie strešnej konštrukcie, a tým vystavená zvýšenému namáhaniu poveternostnými vplyvmi, predovšetkým vetru. Ďalšími mechanickými vlastnosťami sú pozdĺžna a priečna ťažnosť, ktorú charakterizuje pomer predĺženia vzorky k pôvodnej dĺžke v okamihu pretrhnutia vzorky a zmraštiteľnosť, ktorá nesmie byť v pozdĺžnom smere väčšia ako 2 %. Pracovníci na strechách by vedeli vymenovať ďalšie vlastnosti poistných hydroizolácií. Len oni vedia posúdiť, ako pomôže, ak sa s fóliami na streche dobre manipuluje alebo sa s nimi dobre pracuje pri realizácii tých najzložitejších prestupov a detailov. Z hľadiska bezpečnosti pri práci na strechách sa popri pevnosti fólií oceňuje ich protišmykový povrch, ktorý navyše neoslňuje. Všetky posledné menované vlastnosti poistných hydroizolácií sú nemerateľné. Overiteľné sú len v každodennej praxi strechárov.

Účinky ohňa a chemických látok na strešné fólie

Okrem popísaných vlastností fólií poistných hydroizolácií je pre bezpečnosť strešných plášťov dôležité poznať šírenie a prienik plameňa strešnou konštrukciou, ktoré sa určujú na základe štyroch skúšobných metód. Rovnako je dobré poznať chemickú odolnosť fólií voči pôsobeniu poveternostných vplyvov, rôznych náterových a impregnačných hmôt alebo napríklad vtáčiemu trusu.

Medzi základnými parametrami slúžiacimi na porovnávanie a určenie kvality poistných hydroizolácií nájdeme aj označenie CE, ktoré je jedným z hlavných nástrojov podpory vnútorného trhu v rámci Európskej únie. Toto označenie je potvrdením, že výrobok bol podrobený posúdeniu a spĺňa bezpečnostné, zdravotné a environmentálne požiadavky EÚ. Platí pre všetky výrobky vyrobené v EHP, ako aj pre výrobky z iných štátov, ktoré sa predávajú v rámci EHP.

Rozdelenie poistných hydroizolácií

Na základe poznania vlastností, možno fólie poistných hydroizolácií rozdeliť podľa viacerých kritérií a to najmä podľa:

  • materiálu,
  • vystuženia,
  • počtu vrstiev,
  • zabudovania v strešnom plášti,
  • ekvivalentnej difúznej hrúbky a
  • vzájomného spájania.

Nesmieme zabudnúť ešte na jedno dôležité kritérium rozdelenia poistných hydroizolácií na kontaktnébezkontaktné. Kontaktné fólie môžu byť v strešnom plášti zabudované v tesnom kontakte s ďalším materiálom – s debnením, tepelnou izoláciou a pod. Naopak, bezkontaktné fólie nesmú byť v kontakte s ďalšími materiálmi. V opačnom prípade by strácali svoje vlastnosti.

Dobrá rada na záver

Vzhľadom na to, že fólie poistných hydroizolácií majú v strešnom plášti veľmi významné úlohy, ktoré priamo vplývajú na funkčnosť strechy, pri ich výbere je potrebné siahať po výrobkoch od osvedčených výrobcov s presne deklarovanými parametrami. Šetrenie sa v tomto prípade nemusí oplatiť.

Čo je dobré si zapamätať?

  • poistná hydroizolácia je fólia tvoriaca súvislú vrstvu pod krytinou, ktorá tvorí poistný a pomocný hydroizolačný systém strechy,
  • na fólie, ktoré tvoria poistnú hydroizoláciu je kladených viacero požiadaviek, predovšetkým hydroizolačná schopnosť a difúzna priepustnosť,
  • poistné hydroizolácie chránia strešný plášť počas realizačných prác na streche, ale aj počas celej životnosti strechy,
  • všetky vlastnosti jednotlivých druhov fólií nájdete v prehláseniach o vlastnostiach, ktoré pravidelne vydáva a aktualizuje každý výrobca strešných fólií.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.