Eternit na streche – čo s ním?

eternit_na_streche_co_s_nim

O azbeste sa toho popísalo mnoho. Aj na tomto webe. Je to téma, ktorá sa neustále stretá s pomerne veľkým záujmom verejnosti. Nečudo. Mnohých z nás sa bytostne dotýka. Azbest a výrobky z neho sa totiž pred pár desaťročiami tešili veľkej popularite, ale s dôsledkami jeho používania sa vyrovnávame doteraz. A ak to vezmeme polopatisticky, tak v minulosti štát ťažil z toho, že sa azbest v obrovských množstvách využíval v stavebníctve, ale aj v iných odvetviach priemyslu. A dnes, keď sa treba vysporiadať s následkami masového používania, dáva od problému krátkozrako ruky preč.

Prečo tieto kritické slová na úvod? Pred touto témou zatvára oči väčšina národa. Akoby so zavretými očami prestal problém existovať. A tak v pohode hľadíme na piateho suseda z ulice zhadzujúceho zo svojej strechy staré eternitové šablóny a zakopávajúceho ich kdesi na hranicu svojho pozemku. Prípadne ich láme na menšie kusy a prívesom odváža na obecnú skládku odpadu. Je to veľmi nezodpovedný prístup. Takouto ľahostajnosťou robíme medvediu službu naším potomkom a zaťažujeme životné prostredie.

Veď to urobil v minulosti aj sused z druhého konca ulice. A ruku na srdce: aj my sme mali šopu pokrytú vlnitým eternitom. Ale my, my sme lepší. Pri jeho likvidácii sme použili aspoň rúška na ochranu dýchacích ciest. A štát sa tomuto len prizerá. Vôbec ho nezaujíma, kde pomizli tony eternitu zo striech, ktoré sa dnes pyšnia novými šatmi. A pritom existuje množstvo iniciatív, ktoré štát prosia o to, aby sa správal ako starostlivý hospodár, a teda svojich občanov namiesto sankcionovania dotoval a ekologickú likvidáciu azbestu by finančne podporoval.

Niečo viac o azbeste

 Z chemického hľadiska je azbest silikátom magnézia. Azbest je všeobecným názvom pre dve skupiny vláknitých silikátových minerálov, a to serpentínov a amfibolov, ktoré sa používajú približne v pomere 93 % a 7 %. Vďaka svojim vlastnostiam, ktorými sú odolnosť voči vysokým teplotám, kyselinám a zásadám, oxidácii, biologickej degradácii, korózii a pod., sa už desaťročia používa pri výrobe brzdových obložení automobilov, v letectve a kozmonautike, na výrobu žiaruvzdorných a hlukových izolácií, nehorľavých textílií, materiálov odolných voči kyselinám a zásadám a iných. Azbest si svoje uplatnenie našiel aj v stavebníctve, a to najmä s využitím jeho tepelnoizolačných a ohňovzdorných vlastností.

Azbest sa podľa niektorých zdrojov využíval už v stredoveku. Priemyslovo sa začal masívnejšie používať v druhej polovici 19. storočia a vrchol jeho využitia nastal v 70. – 80. rokoch minulého storočia. Ťaží a priemyselne sa spracováva dodnes, pričom jeho najväčším producentom je Rusko, Čína, Kazachstan, Kanada, Brazília, USA a Zimbabwe.

Zdravotné účinky

Správy o zdravotných účinkoch azbestu na ľudské zdravie nedali na seba dlho čakať. Existujú informácie z roku 1897: živnostenský inšpektor z Viedne A. Netolitzky popisuje zdravotné problémy zamestnancov pradiarní bavlny a azbestu v českom Tachove. Popisuje dýchacie ťažkosti a kašeľ zamestnancov a upozorňuje na možnosť prenikania azbestových vlákien do dýchacích ciest pri jeho spracovaní na priadzu.

V medzinárodnom meradle bolo prvenstvo pripísané Angličanovi M. Murrayovi, ktorý v roku 1900 publikoval prácu o pitevnom náleze robotníka, ktorý dlhodobo pracoval s azbestom. V období nasledujúcich rokov sa k nemu pridali kolegovia z Kanady a Nemecka, ktorí zdravotné prejavy ako dráždivý kašeľ, vykašliavanie, neurčitý tlak v hrudníku, postupne sa zhoršujúca dýchavičnosť a konečná srdcovo-pľúcna nedostatočnosť označili ako pneumokoniózu z azbestu – azbestóza (azbestóza je benígne, nenádorové ochorenie). V roku 1930 ju Anglicko ako prvé uznalo za chorobu z povolania. O tri roky neskôr sa tak stalo aj v Nemecku. V Česko-Slovensku bola azbestóza uznaná ako choroba z povolania v roku 1947.

Zvýšený výskyt úmrtí na rakovinu po dlhodobej expozícii pri práci s azbestom bol popísaný už v roku 1933, pričom medzi časom prvého kontaktu s azbestom a vznikom zhubného ochorenia prebehlo 20 až 40 rokov. Vždy išlo však o dlhodobú expozíciu azbestom (rozumej dlhodobá práca v prostredí so zvýšeným obsahom azbestových vlákien v ovzduší). Rakovinové ochorenia postihujú predovšetkým pľúca, ale aj tráviaci trakt. U fajčiarov krivka výskytu rakoviny pľúc po dlhodobej expozícii azbestom prudko stúpa.

Azbest nie je jedovatý. Zákernosť azbestu spočíva v jeho štruktúre. Jeho mikrovlákna sú mimoriadne odolné, dlhé, tenké a lámavé. Koncovými časťami ľahko vnikajú do živých tkanív. Po ich vdýchnutí sa organizmus prirodzene snaží cudzích telies zbaviť. Prvoradou snahou je vlákna rozložiť a následne vstrebať. Toto však nie je možné. Dochádza k zápalovej reakcii, ktorá keď dlhodobo pretrváva, vedie k chorobným zmenám v pľúcnom tkanive. Čím bola expozícia azbestom intenzívnejšia a dlhodobejšia, tým sú dôsledky spravidla ťažšie.

Azbest je zaradený do skupiny dokázaných chemických karcinogénov, a preto všetky súvisiace práce s materiálmi obsahujúcimi azbest by mali robiť špeciálne vyškolení pracovníci, ktorí majú povolenie od príslušných orgánov. Problematika azbestu a jeho vplyvu na životné prostredie je téma, pred ktorou nemožno zatvárať oči. Je potrebné vytvárať a neustále zdokonaľovať opatrenia monitorujúce a vyhodnocujúce množstvo azbestových vlákien v ovzduší, ale aj zdravotný stav obyvateľov v zaťažených pracoviskách, priestoroch a oblastiach. Na Slovensku sa tejto problematike venuje Ústav preventívnej a klinickej medicíny.

Je vedecky dokázané, že karcinogénne účinky nemajú všetky druhy azbestov (dokázané sú nebezpečné vlákna krocidolitu a amozitu), preto aj prístup k zakázaniu využívania azbestu je v rôznych krajinách odlišný. V niektorých krajinách je zákaz používania len niektorých jeho odrôd, v iných platí všeobecný zákaz používania azbestu.

Vo všeobecnosti sa výrobky a materiály obsahujúce azbest majú používať iba v nevyhnutnom rozsahu na technické a protipožiarne účely, na ktoré nemožno použiť iný materiál. Výskumná činnosť vedie k nahrádzaniu azbestu inými látkami. Dôležité však bude skúmať aj vplyv náhradných vlákien na ľudské zdravie.

Čo je eternit

Eternit je neslávne známy výrobok, ktorý je spájaný s azbestom.

Koncom 19. storočia Rakúšan českého pôvodu Ludwig Hatschek vo svojej fabrike zmiešal 90 % cementu a 10 % azbestových vlákien s vodou. Túto zmes spracoval na stroji na výrobu kartónu. V roku 1900 si nechal postup patentovať ako výrobu dosiek z umelého kameňa s hydraulickými spojivami a v roku 1903 dal novému výrobku obchodný názov Eternit (slovo eternit pochádza z latinského aeternus, čo znamená večný). Zaujímavosťou je, že pán Hatschek aj napriek veľkému záujmu o jeho produkty nezakladal ďalšie výrobne za hranicami. Uspokojil sa s príjmami za predaj licencií na výrobu do celého sveta. Do roku 1910 boli výrobne eternitu v celej Európe a severnej Amerike.

Na Slovensku sa s manufaktúrnou výrobou eternitovej strešnej krytiny začalo v roku 1907 v Púchove, kde v roku 1911 vznikol výrobný závod. Približne v rovnakom čase vznikol aj výrobný závod v Nitre.

Eternit sa presadil v stavebníctve ako nehorľavá, mrazuvzdorná, ľahká, trvanlivá a lacná strešná krytina a obkladové dosky. Neskôr sa z azbestocementu začali vyrábať aj potrubia. Po identifikovaní škodlivosti azbestu sa v 80. rokoch 20. storočia začal azbest nahrádzať vo vláknocementových materiáloch celulózovými a sklenenými vláknami.

eternitova-krytina-azbestova-strecha-detail

V súvislosti so spoločnosťou Eternit je známy rozsudok nad bývalými šéfmi spoločnosti v Taliansku, ktorí boli v roku 2012 odsúdení na 16 rokov väzenia, keď ich súd uznal vinnými za nedbanlivosť, keďže sústavné zámerné porušovanie pravidiel bezpečnosti práce viedlo k smrti viac ako dvoch tisícov ľudí v talianskych pobočkách tejto švajčiarskej firmy. Obaja mali povinnosť vyplatiť aj odškodné obetiam a ich pozostalým vo výške niekoľkých desiatok miliónov eur. Odškodnenie požadovalo asi 6000 poškodených. Talianska pobočka Eternit skrachovala v roku 1986, šesť rokov pred zákazom používania azbestu. Samotné vyšetrovanie trvalo päť rokov.

Azbest a povinnosti spojené s jeho likvidáciou

Problémom starých eternitových striech sú v nich obsiahnuté karcinogénne mikrovlákna azbestu. Tie sa môžu pri manipulácii s krytinou, ktorá si na streche odslúžila desiatky rokov, uvoľňovať do ovzdušia a pri vdýchnutí nás priamo ohrozujú. Preto je práca s azbestom regulovaná nielen zákonom, ale aj viacerými hygienickými normami. Nakladanie s azbestocementovými krytinami ako odpadom upravuje Zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa tento odpad označuje ako nebezpečný a majiteľ je povinný zabezpečiť jeho zneškodnenie alebo zhodnotenie. Za nedodržanie tohto ustanovenia hrozia pokuty. V prípade fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby – ide o sumu od 2 500 do 120 000 €. Občanovi, ktorý by zanedbal svoje povinnosti a tento odpad by uložil na čiernej skládke, hrozí pokuta do 2 500 €. Pokuta však nie je definitívnym riešením priestupku. Postihnutého ešte čaká likvidácia nebezpečného odpadu v súlade s legislatívou a úhrada nákladov za ňu.

Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb možno vykonávať len na základe Oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR Bratislava podľa § 5 ods. 4 písm. o)  a § 41  zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Čo však so zabudovaným azbestom, ktorý nemáme v pláne ešte nahrádzať iným materiálom? K uvoľňovaniu azbestových vlákien totiž nedochádza len počas manipulácie s dotknutými materiálmi, ale aj vplyvom poveternostných podmienok. Predchádzať tomuto javu je možné napríklad stabilizačnými nátermi alebo nástrekmi.

Za čo však vymeniť eternit na streche?

Odpoveď na túto otázku je pomerne jednoduchá. Eternit môžete nahradiť v podstate akoukoľvek strešnou krytinou, ktorá spĺňa vaše predstavy.  Vyberať si môžete z rôznych materiálov, tvarov i farieb. Ranou na istotu bude, ak siahnete po niektorej z ťažkých krytín, ktoré sa v našich zemepisných podmienkach osvedčili a váš výber bude smerovať po niektorej z keramických alebo betónových krytín.

Je pravdou, že eternit sa používal v minulosti veľmi často aj preto, že krov mohol byť mierne subtílnejší ako krov pre ťažšie strešné krytiny. Treba si však uvedomiť, že krovy sú nadimenzované tak, aby znášali aj zaťaženie veľkou vrstvou snehu alebo silným vetrom. V prípade, že máte pochybnosti o nosnosti vášho krovu, konzultujte túto záležitosť so statikom.

Čo je dobré si zapamätať

 • Azbest je nebezpečný odpad, k jeho likvidácii je nutné pristupovať zodpovedne.
 • Na likvidáciu azbestovej strechy alebo súčastí stavby z azbestu si zavolajte autorizovanú firmu, ktorá krytinu odborne rozoberie a zabezpečí likvidáciu nebezpečného odpadu v súlade s platnou legislatívou.
 • Pri náhodnom kontakte s azbestom nepodliehajte panike, manipulujte s ním s rozvahou a tak, aby ste zamedzili jeho otieraniu a uvoľňovaniu vlákien. Chráňte si dýchacie cesty minimálne provizórnymi prostriedkami.
 • Na trhu sú stavebné materiály a aj strešné krytiny pod obchodným názvom Eternit – tieto však už azbest neobsahujú. V štruktúre materiálu ho nahradila celulóza a iné organické vlákna.
 • Eternit môžete nahradiť v princípe akoukoľvek krytinou. Ak máte pochybnosti o nosnosti krovu vašej strechy, konzultujte vec so statikom.

Podobné články

Komentáre

26 komentárov. Leave new

 • dobrý deň, mal by som dve otázky :
  1. od ktorého roku sa vyrába eternit bez azbestu a kto ho vyrába ?
  2. eternit obsahujúci azbest ako odpad je zakázaný, ale čo ak niekto má na sklade uskladnený nový eternit, vôbec nepoužitý, môže ho použiť ? Veď v tom prípade neide o odpad,ale o stavebný materiál predsa.

  Odpovedať
  • Dobrý deň,

   k prvej otázke, nepodarilo sa nám zistiť odpoveď na časť otázky, od ktorého roku sa vyrába eternit bez azbestu. Z dostupných zdrojov sme zistili, že približne do roku 1996 sa azbest v strešných šablónach používal bežne. Dnes tieto šablóny, avšak bez azbestu vyrába a dodáva napr. dánska firma Cembrit alebo nemecká firma Eternit AG.

   Odpoveď na Vašu druhú otázku by sa niesla v špekuláciách. Ak máte uskladnené nepoužité šablóny, ide o materiál s azbestom, ktorý predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie. Jeho likvidácia bude pomerne jednoduchá. Stačí ho vyviezť na príslušnú skládku odpadov, pričom platiť budete len za dopravu a uskladnenie materiálu. Použitie šablón na strechu neodporúčame, pripravili by ste si tak problém (aj finančný) pre budúcnosť.

   S pozdravom,
   tím Krytina.sk

   Odpovedať
  • Dobrý deň,
   tiež som našiel v garáži po otcovi eternit pripravený na výmenu strešnej krytiny. Opravu strechy som realizoval iným materiálom.
   Teraz neviem na 100 percent posúdiť čo mám v garáži. A naozaj to funguje, že ak je to hocičo a ako stavebný materiál ,môžem to priviezť na zberný dvor?

   Odpovedať
   • Ani omylom. Azbest Vám žiaden zberný dvor nezoberie. Špecializované firmy chcú zarobiť na tom, že budú v skafandroch dávať krytinu dole. Za uskladnenie dostanú málo. Preto spôsob, že niekde eternit doveziete a oni to zoberú za pár drobných reálne nejestvuje…

    Odpovedať
 • Avatar
  Petra Samova
  15. mája 2019 21:35

  Dobry den,

  Rada by som sa opytala ci rekonstrukcia azbestovej strechy v podobe naterov alebo prilepenia izolacnej platni zabrania uvolnovaniu azbestovych mikrovlakien do ovzdusia. Mame azbestovu strechu a bohuzial nemame financie na kompletnu rekonstrukciu. Upravuje sa Len vonkajsia cast stretchy? Strecha nema ziadnu vnutornu izolaciu takze na povaly mame odhaleny eternity tiez. Dakujem za info.

  Odpovedať
  • Vážená pani Samová,
   v prípade eternitu si treba uvedomiť, že pokiaľ nie je mechanicky namáhaný, tak je minimálne riziko uvoľňovania jeho mikročastí a následného poškodenia zdravia. Preto nie je nutné azbestové krytiny za každú cenu vymieňať. Azbestovej krytine je možné predĺžiť životnosť stabilizáciou vhodným náterom, prípadne natavením izolačných asfaltovaných pásov (aj s 3D efektom). Ide o ekonomické, avšak provizórne riešenie so životnosťou maximálne 10 až 15 rokov, pričom problém likvidácie azbestu odložíte.

   Odpovedať
 • Dobrý deň, čo presne si mám predstaviť pod odborným rozobratím strechy, ako má takéto rozoberanie prebiehať v prípade eternitu.

  Odpovedať
 • Dobrý deň, je potrebné pri prekryti eternitu asfaltovými pásmi stavebné povolenie, resp. ohlasovacia povinnosť, alebo spadá táto činnosť pod nejaké schvaľovacie konanie? Na chalupe máme starý eternit a uvažujeme o jeho skrášlení a zároveň aj o prekrytí drobných nedokonalostí – pretekajúcich miest. Ďakujem za odpoveď.

  Odpovedať
  • Dobrý deň, na základe Stavebného zákona, konkrétne §55 ods. (2)
   (2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí
   1. a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
   2. b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
   3. c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
   4. d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,“…

   Vám bude s najväčšou pravdepodobnosťou postačovať ohlásenie stavby na príslušnom stavebnom úrade. V každom prípade Vám odporúčame osobnú návštevu príslušného stavebného úradu, kde si dohodnete podrobnosti.

   S pozdravom tím Krytina.sk

   Odpovedať
 • Avatar
  Zvonimir Lehotky
  6. júna 2020 10:02

  Zdravim, do akej miery je nebezpecna voda zberana z eternitovej strechy? Mozeme nou polievat zeleninu v zahradke?

  Odpovedať
  • Dobrý deň, voda zberaná z eternitovej strechy vyrobenej z azbestu zberá z degradovanej krytiny so sebou aj vlákna azbestu. Treba však povedať, že tie sfúkava aj vietor, takže ich aj tak môžete mať v určitom množstve okolo seba. Všetko závisí od veku a stavu krytiny. Čím je jej povrch zvetranejší, tým je situácia vážnejšia. Ak je to čo len trochu možné, mali by ste dať vzorky vašej krytiny na rozbor, či obsahujú škodlivý azbest a ak je to tak, uvažujte vo vlastnom záujme o výmene strešnej krytiny, prípadne o iných opatreniach vedúcich k stabilizácii povrchu eternitu.

   Odpovedať
 • Dobrý deň, sused svojpomocne odstránil azbest zo strechy a keďže jedna strana strechy je nad naším pozemkom, hádzal krytinu k nam na dvor (dohoda bola, ze to urobi inak…ale uz je to dokončené, žiaľ)
  Moja otázka znie… dá sa nejako dvor očistiť?? Ako sa treba správať k tejto časti pozemku? Netreba tam chodiť? Aký dlhý čas sa azbest víri v ovzduší?
  Ďakujeme
  Erika

  Odpovedať
  • Dobrý deň, Váš sused konal v rozpore so zákonom. On by mal znášať náklady na profesionálnu sanáciu následkov svojho konania. Ak si chcete pomôcť svojpomocne, zasiahnutú plochu opakovane vyčistite tlakovou vodou a potom často polievajte, aby sa prípadné vlákna azbestu nedostávali do ovzdušia a aby ste ich nevdychovali. Opakované zmývanie vodou povrch očistí a vlákna azbestu odplaví do kanalizácie alebo do pôdy, kde, ak bude vo vlhkom prostredí, nebude ohrozovať vaše zdravie.

   Odpovedať
 • Sused menil eternitovú strechu a ja mám plnú chalupu prachu.Čo teraz urobiť aby som mohla vôbec v chalupe existovať?Dusí ma ten prach aj ked som všetko vyčistila.Mal sused povinnosť ma informovať,že ide meniť strechu aby som si aspoň okná zatvorila.Neviem či to bolo odborne,ale veľká plocha za dve hodiny bola fuč.Zamorený celý dvor včetne bazéna a chalupy

  Odpovedať
  • Dobrý deň, ako píšete, sused Vás mohol informovať aby ste sa pripravili a svoj dom proti znečisteniu zabezpečili. Jedná sa takto o nezodpovedné konanie, na ktoré by ste ho mali aj upozorniť. Žiaľ potom už neostávalo nič iné, len znečistené priestory dôkladne vyčistiť a povysávať v čo najlepších ochranných prostriedkoch, k akým máte prístup. Ideálne s respirátorom a rúškom, v ochrannom nepriepustnom odeve, rukaviciach a okuliaroch.

   Odpovedať
 • Dobrý deň, môžem prekryť šikmú azbestovú strechu, tým že na ňu dám trapézový plech, bez toho aby som bol povinný pôvodnú krytinu štvorce 40x40cm odstraňovať? Krov, latovanie, všetko je zdravé, akurát by som to celé prekryl plechom.

  Odpovedať
  • Dobrý deň, myslíme si, že vás nikto nemôže donútiť odstrániť azbestovú krytinu z vašej strechy. Prekrytie iným typom krytiny je možné, avšak problém likvidácie azbestu si len oddialite a v budúcnosti to bude pravdepodobnejšie tiež drahšie. Dovoľujeme si vás tiež upozorniť na potrebu vytvorenia správnej skladby strešného plášťa, ktorú by vám mal navrhnúť odborník na základe posúdenia situácie priamo na mieste.

   Odpovedať
 • Poprosim vas, susedia maju na rodinnych domoch azbestovu strechu, neskodi to nam ako susedom, co s tym treba robit, ako sa treba chranit, dakujem

  Odpovedať
  • Dobrý deň,
   azbest je vážnym problémom mnohých starších stavieb. Škodlivým sa však stáva až po mechanickom namáhaní, keď sa z jeho štruktúry začnú uvoľňovať vlákna. Tieto môžu mať karcinogénne účinky. Pokiaľ je azbestová krytina na streche, nepredstavuje výraznejšie riziko. Problém môže nastať pri rôznych rekonštrukčných alebo udržiavacích prácach na streche. Tieto by sa mali vykonávať s mimoriadnou ohľaduplnosťou tak, aby nedochádzalo k degradácii povrchu krytiny. Demontáž a likvidáciu azbestovej krytiny musí vykonávať certifikovaná firma, ktorá by mala byť zárukou aj vašej bezpečnosti. V prípade akýchkoľvek problémov sa môžete obrátiť na príslušný stavebný úrad alebo štátnu políciu.

   Želáme Vám všetko dobré!

   S pozdravom, tím Krytina.sk

   Odpovedať
 • Zistila som ze mame azbest v strope ktory je aj vnutri skrine. Zobrali sme vzorku zo steny asi jednu lyzicku. Vyzera ze strop bol natrety uz farbou takze asbest je aspon zcasti kapsulovany. Teraz sa obavam ze pri brati vzorky to islo do vduchu a taktiez veci ktore sa oskierali o stenu pri vyberani zo skrine sposobili nebezpecny asbest vo vzduchu a na veciach. Vedeli by ste mi poradit co s tym? Potrebujem nato najat cistiacu fimu alebo mozem si to vycistit sama? Moze sa bezny vysavac s hepa filtrom pouzit na asbest? Dakujem!

  Odpovedať
  • Dobrý deň, Vážená pani čitateľka,

   vo vašom prípade ide o riziko pomerne krátkodobého vystavenia účinkom azbestu. Určite bude stačiť bežné upratanie, prípadne, ak je to možné, použite jednorazové vlhké papierové utierky, ktoré následne odhoďte do zmesového odpadu. Miestnosť následne dobre vyvetrajte, aby ste sa zbavili aj prípadných čiastočiek uvoľneného azbestu v ovzduší. Miesto odberu vzorky odporúčame opäť stabilizovať náterom napr. vodou riediteľnou akrylovou farbou.

   Držíme palce!
   Tím Krytina.sk

   Odpovedať
 • Dobrý deň keď som sa budoval pred 38 rok nikomu nevadilo ze dávam na strechu vlnitý eternity aj štát zobral DPH firma peniaze . A teraz ja som na vine že mám na streche eternik ja sa mam postarať ZAPLATIT za likvidáciu. Nemala by to znáša firma ktorá to vyrobila alebo štát. Ja som rad že mam peniaze na inú krytinu nie ešte zaplatiť zase za azbest .Bud spravím jedno alebo druhé.

  Odpovedať
 • Avatar
  Ľuboš Šafár
  2. októbra 2023 18:41

  Dobrý deň.
  V roku 2000 som kúpil vlnitú krytinu pod označením Ferrenit. Stavebniny ma ubezpečovali, že neobsahuje azbest, no nevedeli mi to dokladovať nejakým certifikátom. Vyzerala úplne ako klasický azbestový eternit.
  Mám ale stále pochybnosť, či ma neoklamali. Čo mi poradíte?
  Ďakujem,

  Ľuboš

  Odpovedať
  • Dobrý deň, Ferrenit mal, podľa dostupných zdrojov, od roku 1992 zaviesť bezazbestovú produkciu. Ak ste krytinu kúpili po tomto roku, mala by byť vyrobená použitím iných ako azbestových vlákien. Spoločnosť FERRENIT a.s. bola v roku 2022 vymazaná z obchodného registra, takže priamo výrobcu už zrejme nie je možné sa opýtať. Ak si chcete byť istý, môžete si vzorku krytiny nechať overiť v certifikovanom laboratóriu. S pozdravom, tím Krytina.sk

   Odpovedať
 • Avatar
  Alexander Salva
  13. februára 2024 23:52

  Certifikované firmy, ktoré prídu a zložia eternit zo strechy si berú dobré peniaze. Odvezú ho na sladkú nebezpečného odpadu! Doteraz neviem, ani nikto nehovorí,ako sa ten eternit,a ďalšie výrobky z azbestu likvidujú! To by som rád vedel a mnoho ďalších ľudí, ktorí majú strechy pokrite eternitom! Však toho musia byť tony! Či vyhlbia jamu v zemi,nahádžu do jamy a zasypú? Nie je to len vyťahovanie peňazí od ľudí? Ak štát dovolil výrobu,my sme si to kúpili a dnes máme platiť nemalé peniaze za likvidáciu? Myslíte, že je to v poriadku? Ďakujem za Vašu odpoveď.

  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.