Prievan pod strechou – je to problém či nie?

smer-vetra-veternik-kohut-prievan pod strechou - problem ci nie

Prievan predstavuje silné prúdenie vzduchu miestnosťou alebo priestorom. Vzniká obvykle buď v zle utesnených priestoroch, alebo vo vetraných priestoroch. Pri pomyslení na prievan mnohých strasie, lebo si spomenú na zdravotné problémy ním zavinené. Od prievanu v očiach, ušiach, zuboch, až po chronické problémy s reumatickými bolesťami zasiahnutých kĺbov.

Ak však máme na mysli prievan pod strechou, vo všeobecnosti možno napísať, že je užitočný. Vo viacerých článkoch na tomto webe ste sa stretli s pojmom prevetrávacia medzera strešného plášťa. Prevetrávacia medzera tvorená bezprostredne pod strešnou krytinou pôsobí priam blahodarne na krytinu, vysušuje ju zospodu, predlžuje jej trvanlivosť a zároveň zabezpečuje aj odsun vlhkosti, ktorá sa prípadne dostala pod krytinu.

Jej dostatočné nadimenzovanie je nutným predpokladom správneho fungovania celého strešného plášťa a podmienkou dlhej životnosti celej strechy. Strechári by vám na základe svojich skúseností mohli dlho rozprávať o fatálnych poškodeniach striech, ktoré boli spôsobené nedostatočnou šírkou prevetrávacej medzery pod krytinou a ktoré sa prejavujú degradáciou povrchu krytiny zo strany interiéru, predčasnou koróziou plechovej krytiny, vlhnutím drevenej konštrukcie strechy a aj tepelnej izolácie. Všetky tieto závady vznikajú v dôsledku nedostatočného prevetrávania priestoru bezprostredne pod krytinou, čo má za následok zotrvávanie vlhkosti v tejto oblasti a jej následné pôsobenie na susediace stavebné konštrukcie.

Vetraním strechy sa zabezpečí výmena vzduchu v povalovom priestore medzi stropnou konštrukciou alebo fóliou poistnej hydroizolácie a krytinou v prípade klasickej strechy alebo medzi krytinou a tepelnoizolačnou vrstvou chránenou fóliou poistnej hydroizolácie v prípade obytného podkrovia. Výmena vzduchu je zabezpečená tlakovým rozdielom, zapríčineným prúdením vzduchu alebo tlakovým spádom v dôsledku zmien teploty v strešnom plášti.

Na čo slúži vetranie strechy

Úlohou vetrania je:

 • Odvádzanie zabudovanej vlhkosti z vrstiev strešného plášťa – zabudovaná vlhkosť ostala v strešnom plášti po realizácii strechy. Vlhkosť sa nachádza v drevenom krove, debnení, tepelnej izolácii, betónovom potere na stropnej konštrukcii a podobne.
 • Odvádzanie vonkajšej vlhkosti, ktorá prenikla do strešného plášťa – je to vlhkosť, ktorá prenikla do strešného plášťa z exteriéru netesnosťami v strešnej krytine. Táto vlhkosť v kvapalnom skupenstve odteká po poistnej hydroizolácii, vlhkosť v plynnom skupenstve je odvádzaná vetraním strešného plášť
 • Odvádzanie vlhkosti, ktorá prenikla do strešného plášťa z interiéru a zamedzenie kondenzácie vodnej pary v strešnom plášti – prevádzkou domácnosti, prípadne inými činnosťami, sa do ovzdušia dostáva množstvo vodných pár, ktoré môžu dosiahnuť objem niekoľkých litrov až desiatok litrov vody za deň. Táto para môže kondenzovať v materiáloch strešného plášťa, nahromadí sa v nich a negatívne ovplyvňuje životnosť konštrukcie. Môže zapríčiniť vznik plesní v konštrukciách, vytvárať tepelné mosty, znefunkčniť tepelnú izoláciu a pod. Predísť prieniku vlhkosti z interiéru do podstrešného priestoru nám pomôže kvalitne navrhnutá a zhotovená parozábrana, ktorej spoje a napojenia na prestupujúce konštrukcie budú dôkladne prelepené a utesnené.
 • Vyrovnanie teploty v krytine – vyrovnanie teploty v krytine je ďalšou veľmi dôležitou úlohou vetrania. Zabezpečuje rovnomerné roztápanie snehu a zamedzuje vzniku ľadových bariér pri odkvape strechy. Vetraním nevzniknú veľké rozdiely teplôt v krytine, sneh a ľad sa bude roztápať rovnomernejšie ako pri nevetranej streche.
 • Zabezpečenie rovnomernej teploty v strešnom plášti – je ďalšou úlohou, ktorej splnenie očakávame od vetrania strešného plášťa. Vyrovnaním teplôt v strešnom plášti predídeme vzniku napätí v materiáloch. Zvlášť náchylné na prejavy napätia v materiáli sú plechové krytiny.
 • Odvádzanie nahromadeného tepla v strešnom plášti vplyvom slnečného žiarenia – táto požiadavka súvisí s čoraz teplejšími letami v našich zemepisných šírkach a prehrievaním podstrešných priestorov. Otázka riešenia problémov s nadmerným teplom v letných mesiacoch je oveľa dôležitejšia a naliehavejšia ako problematika chladu. Štatisticky sa dotýka podstatne dlhšieho obdobia, čo si len málokto uvedomuje. Správnym vetraním sa vyhneme nadmernému prehrievaniu strešného plášť Prúdenie vzduchu vo vzduchovej medzere pod krytinou je vďaka rozdielnosti tlaku, teplôt a prevýšenia medzi privádzacím a odvádzacím otvorom v streche zabezpečené aj pri bezvetrí.
 • Vyrovnanie tlakov spôsobených vetrom pri búrkach – dostatočne navrhnutá vetraná vrstva ochraňuje vrstvu tepelnej izolácie pod krytinou, ktorá by vplyvom rozdielov tlakov počas búrkových javov bola náchylná k nasávaniu vlhkosti.

Účinné vetranie strešného plášťa je možné dosiahnuť nadimenzovaním dostatočného prierezu privádzacích otvorov pre vzduch pri odkvapovej hrane strechy a prierezu odvádzacích otvorov pri hrebeni. Veľkosť prierezu vetracích otvorov závisí aj od typu krytiny, sklonu strechy a vzdialenosti medzi privádzacími a odvádzacími otvormi na streche. Prevetrávanie strechy sa zabezpečuje najčastejšie inštaláciou kontralát požadovanej konštrukčnej výšky, zabezpečujúcej dostatočnú výšku, resp. plochu prierezu prevetrávanej medzery.

Zvláštnu pozornosť treba venovať montáži kontralát v miestach s prestupovými konštrukciami (strešné okná, vikiere, komíny a pod.) alebo v miestach úžľabí, kde je potrebné kontralaty namontovať tak, aby bolo zachované prúdenie vzduchu v každom mieste priestoru pod krytinou. Minimálny prierez privádzacích otvorov pre strechu s dĺžkou (krokvy):

Dĺžka krokvy strechyPrierez privádzacích otvorov
do 10 m200 cm2/m
do 12 m240 cm2/m

Predĺženie dĺžky strechy o 1 m zodpovedá zväčšeniu požadovaného prierezu privádzacej vetracej medzery o 20 cm2.

Odvádzacie vetracie otvory, ktoré umiestňujeme pri hrebeni, sa navrhujú s plochou minimálne 100 cm2/m dĺžky strechy pri vzdialenosti privádzacích a odvádzacích otvorov do 10 m. Predĺženie strechy o 1 m zodpovedá zväčšenie požadovaného prierezu odvádzacieho vetracieho otvoru o 10 cm2.

Privádzacie alebo nasávacie vetracie otvory sa vyhotovujú na odkvapovej hrane strechy. Pred vniknutím hmyzu (prípadne vtákov a drobných živočíchov) sú chránené nainštalovanou mriežkou a ochranným hrebeňom. Ak sú tieto prvky zhotovené z kovu, dokážu chrániť aj pred kunami. Odvádzacie otvory sa realizujú buď špeciálnymi odvetrávacími škridlami, alebo obdobnými prvkami, a aj odvetraním v hrebeni strechy, keď sa pod hrebenáče nainštaluje špeciálna tvarovateľná fólia alebo pás s ochrannými hrebeňmi, ktorý umožňuje odvádzanie nasatého vzduchu a zároveň chráni pred vnikaním nečistôt a živočíchov. V niektorých prípadoch si potreba prevetrávania strešného plášťa vyžaduje nasadenie vetracích turbín.

Vetrotesnosť

V predošlom texte sme sa venovali vetraniu strešného priestoru a objasneniu jeho významu pre riadne fungovanie strechy. Na streche však máme miesta, kde potrebujeme dosiahnuť opačnú situáciu – vetrotesnosť.

Pred vetrom musíme ochrániť tepelnú izoláciu, predovšetkým takú, ktorá je vyrobená na základe minerálnych vlákien. Tepelná izolácia je chránená dvoma fóliami. Z interiérovej strany je ochrana zabezpečovaná parozábranou, avšak vietor pôsobí z vonkajšej strany – z exteriéru. Z vonkajšej strany je tepelná izolácia chránená poistnou hydroizoláciou, ktorá v prípade realizácie obytného podkrovia a zateplenia v strešnom plášti, a pri použití skladaných krytín, ktoré sú priedušné, musí byť navzájom spájaná lepením alebo zvarením. Na zlepenie spojov musia byť použité lepiace pásky odporučené výrobcom, prípadne sa použijú poistné hydroizolácie s integrovanými lepiacimi páskami. Na zhotovenie detailov sa použijú vhodné pásky alebo tmely, opäť podľa odporučenia výrobcu.

Pozn.: V príspevkoch opakujeme dôležitosť použiť pri realizácii strešných plášťov produkty odporúčané výrobcami. Je to veľmi dôležité, lebo vaša strecha bude mať presne takú dlhú životnosť ako najslabší článok, ktorý bude do nej zamontovaný. Ak podceníte napr. správnu voľbu lepiacich pások a tieto vám po dvoch zimách prestanú plniť svoju funkciu, vaša strecha spolu s páskami stratí funkčnosť tiež.

Správne zhotovená poistná hydroizolácia zabraňuje infiltrácii studeného a aj vlhkého vzduchu do tepelnej izolácie za tlaku vetra a ochladzovaniu tepelnoizolačnej vrstvy. Tlak vetra a pohyb vzduchu cez poistnú hydroizoláciu môže ochladzovať tepelnú izoláciu, dokonca priamo až parozábranu, čím môže dochádzať ku kondenzácii na vnútornom povrchu strešného plášťa. Vznik kondenzátu v tepelnoizolačnej vrstve má za následok obmedzenie jeho funkčnosti, resp. jeho znefunkčnenie.

Problém ochladzovania tepelnej izolácie sa navyše stáva podstatne väčším, ak je táto tepelná izolácia nevhodne uložená, to znamená, ak sú škáry medzi spojmi tepelných izolácií, škáry medzi tepelnou izoláciou a krokvami a pod. Jednoducho povedané: zle zhotovená skladba strešného plášťa sa bude pri veľkých investíciách do zabudovaného materiálu správať tak, akoby v nej žiadne zateplenie nebolo, ba ešte horšie. Okrem prepúšťania chladu v zime a tepla v lete, sa takáto strecha bude prejavovať zvýšenou vlhkosťou od kondenzujúcej vody a časom, veľmi pravdepodobne, aj plesňami. Pritom rozdiel medzi dobre a zle zhotovenou strechou sa vôbec nemusí prejaviť na vloženej investícii. Je to skôr o tom, aby vám vašu strechu zhotovili firmy, ktoré problematike rozumejú a prácu odvedú poctivo.

Aby bola problematika prievanu na streche zodpovedaná čo najkomplexnejšie, nesmieme zabudnúť na prievan, ktorý vzniká v strechách s klasickou konštrukciou, teda v strechách bez zateplenia, prípadne v starších strechách bez nainštalovanej poistnej hydroizolácie. Prievan v takýchto strechách môže byť obťažujúci, nakoľko môže spôsobovať zvýšenú hlučnosť v priestore strechy, ktorá znižuje komfort bývania pod ňou. Zároveň spôsobuje tepelné straty, nakoľko prúdenie vzduchu spôsobuje ochladzovanie súvisiacich priestorov.

Odstránenie prievanu v starších strechách je veľmi náročné a konečným riešením je celková rekonštrukcia strechy a realizácia nového strešného plášťa. Problém sa dá čiastočne riešiť v prípade niektorých plechových striech, kde je prievan sprevádzaný aj veľkým hlukom spôsobeným vibráciami plechových tabúľ.

V niektorých prípadoch pomôže inštalácia prevetrávacích otvorov v oblasti hrebeňa, na ktoré sa pri realizácii plechových veľkoformátových striech často zabúda, prípadne túto problematiku nerieši ani samotný distribútor takýchto krytín. Dodatočne nainštalované prevetrávacie otvory v oblasti hrebeňa umožnia mase vzduchu, ktorá vnikla do strešného priestoru, tento priestor bez problémov opustiť, čo vedie k zníženiu tlaku vzduchu na krytinu z jej spodnej strany a zníženiu hlučnosti krytiny.

Čo je dobré si zapamätať

 • Prievan pod strechou je vo všeobecnosti užitočný.
 • Vetracia medzera medzi krytinou a poistnou hydroizoláciou priaznivo pôsobí na úžitkové vlastnosti strechy.
 • Vetraciu medzeru medzi krytinou a poistnou hydroizoláciou je nutné zhotoviť podľa príslušných noriem, ktoré zohľadňujú typ použitej krytiny, sklon strechy a dĺžku prevetrávanej strechy, resp. vzdialenosť medzi nasávacími a odvádzacími otvormi v streche.
 • Tepelnú izoláciu je nutné chrániť pred vnikaním vetra vetrotesným vyhotovením poistnej hydroizolácie.

Podobné články

Komentáre

6 komentárov. Leave new

 • Prosim vas, dostali sme referenciu na zateplenie strechy striekanou izolaciou – moze to byt ok? Resp. ma s nimi niekto skusenost? Mame tam vela tramov a potrebujeme nieco, co sa d'“dostane vsade“, aby mala izolacia realny ucinok.

  Odpovedať
  • Dobrý deň, s tepelnými izoláciami striech to nie je vôbec tak jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Ak uvažujete o tomto type izolácie, jednoznačne sa obráťte na certifikované a vyškolené realizačné spoločnosti, ktoré vám aplikujú kvalitnú izoláciu pri rešpektovaní všetkých technologických požiadaviek. (V tomto segmente pôsobí na Slovensku pomerne veľa subjektov, s ktorých prácou sú po niekoľkých rokoch problémy.) Držíme palce, tím Krytina.sk

   Odpovedať
  • Ahoj, presne tak ako radi Admin, je vela suflikantov, ktory v stirekanej izolacii vidia ryhcly biznis a klient im je ukradnuty, odporucam pozriet sa ns sluzby stastnaizolacia.sk, pozri si ich na facebooku, maju tam desiatky realnych referencii (aj jednu od nas), nemozem si ich pracu a profesionalitu vynachvalit.. navyse boli jedna z prvych firme, ktore sa tomuto venovali.

   Odpovedať
   • Stastna izolacia urcite patri k topke, robili nam zateplenie podkrovia este pred tromi rokmi a ak sa nic nezmenilo, funguju ferovo a podla dohody.

    Odpovedať
 • Dobry den, prestahovali sme sa do novostavby bungalovu s vaznikovym krovom (samotny krov nie je zatepleny – strop je zatepleny 40cm fukanou celulozou). Po obvode strechy je odvetravacia medzera s ochrannou mriezkou. Pri prudsom vetre (u nas celkom casty zjav) je v dome pocut prudenie zvuku, pripadne az piskanie/hukanie. Je mozne, ze je tento hluk sposobeny prievanom v podkrovi, pripadne da sa to nejak riesit? Dakujem za info! Milan

  Odpovedať
  • Dobrý deň, prúdenie vzduchu v strešnom plášti, konkrétne vo vetracej medzere pod krytinou je potrebné. Je však možné, že vo vašom prípade sa vzduch pri prudšom vetre dostáva aj do strechy. Žiaľ situáciu, takto na diaľku, nevieme posúdiť. Vzhľadom na to, že ide o novostavbu, obráťte sa na realizačnú firmu, ktorá strechu budovala. Držíme palce a prajeme pekný deň.

   Tím Krytina.sk

   Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.