Strešné fólie #1 – na čo slúžia a ako ich vyberať? (+ infografika)

Pri kúpe strešnej krytiny sa vám predajcovia budú snažiť ponúknuť aj strešné fólie. Paropriepustné, difúzne, hydroizolačné, parobrzdy, parozábrany, parotesné a ešte ktovie aké. Kto sa v tom má vlastne vyznať a na čo sú vlastne tie fólie na streche potrebné, keď v minulosti sa nič podobné nepoužívalo?

Základné rozdelenie strešných fólií

Plocha strechy tvorí veľkú časť obalového plášťa stavby a energetické straty cez plochu strechy môžu tvoriť až 30 % celkových strát energie rodinného domu. Preto sa v poslednom období kladie tak veľký dôraz na zatepľovanie striech. Použitím vhodnej a účinnej tepelnej izolácie zabezpečíme výraznú úsporu energie, prispejeme k ochrane životného prostredia a zlepšíme kvalitu bývania v nehnuteľnosti. Ak má tepelná izolácia plniť svoju funkciu po dobu desiatok rokov, musí byť po celý čas dostatočne chránená.

Strešné fólie sú súčasťou strešného plášťa. Ich hlavnou úlohou je chrániť nosnú a tepelnoizolačnú vrstvu. Strešný plášť tvoria základné vrstvy (krytina a nosná vrstva strešného plášťa) a doplnkové vrstvy (vrstva tepelnoizolačná, spádová, podkladová, parotesná, mikroventilačná, pomocná hydroizolačná, ochranná, dilatačná, separačná, vzduchová, podhľadová), pričom nosná vrstva je v každom strešnom plášti.

orí veľkú časť obalového plášťa stavby a energetické straty cez plochu strechy môžu tvoriť až 30 % celkových strát energie rodinného domu. Preto sa v poslednom období kladie tak veľký dôraz na zatepľovanie striech. Použitím vhodnej a účinnej tepelnej izolácie zabezpečíme výraznú úsporu energie, prispejeme k ochrane životného prostredia a zlepšíme kvalitu bývania v nehnuteľnosti. Ak má tepelná izolácia plniť svoju funkciu po dobu desiatok rokov, musí byť po celý čas dostatočne chránená.

Strešné fólie sú súčasťou strešného plášťa. Ich hlavnou úlohou je chrániť nosnú a tepelnoizolačnú vrstvu. Strešný plášť tvoria základné vrstvy (krytina a nosná vrstva strešného plášťa) a doplnkové vrstvy (vrstva tepelnoizolačná, spádová, podkladová, parotesná, mikroventilačná, pomocná hydroizolačná, ochranná, dilatačná, separačná, vzduchová, podhľadová), pričom nosná vrstva je v každom strešnom plášti.

Poistná hydroizolácia šikmých striech

Poistná hydroizolácia tvorí pod krytinou šikmých striech súvislú vrstvu, ktorá slúži ako poistný hydroizolačný systém alebo pomocný hydroizolačný systém. Poistný hydroizolačný systém je systém, ktorý v prípade poruchy hlavného hydroizolačného systému (alebo s ohľadom na jeho priepustnosť) chráni vrstvy strešného plášťa a podstrešné priestory voči hnanému dažďu, snehu, vetru a prachu.

Pomocný hydroizolačný systém chráni počas realizácie strechy alebo počas rekonštrukcie krytiny tepelnoizolačnú vrstvu, prípadne aj iné vrstvy proti atmosférickej a technologickej vlhkosti.

Poistný i pomocný hydroizolačný systém je tvorený fóliou, lepiacimi páskami, prípadne tmelmi, ktoré zabezpečujú jeho hydroizolačné vlastnosti.

Okrem izolácie voči vode pôsobiacej z vonkajšej strany fólie je druhou najdôležitejšou vlastnosťou poistnej hydroizolácie jej difúzna priepustnosť sd (m). Poistná hydroizolácia musí byť paropriepustná z hľadiska difúzie vodnej pary, ktorá vzniká v obytných priestoroch stavby (v priemernej štvorčlennej domácnosti sa denne odparí až 12 litrov tekutín) alebo vniká do tepelnej izolácie. Schopnosť fólie prepúšťať vodné pary jej dala názov paropriepustná, resp. difúzna fólia.

Ďalšie posudzované fyzikálne vlastnosti paropriepustných fólií sú:

 • pevnosť – pozdĺžna a priečna – schopnosť prenášať náhodné zaťaženia, pád pracovníka,
 • ťažnosť – pozdĺžna a priečna,
 • UV stálosť – odolnosť voči UV žiareniu počas doby od montáže fólie po jej prekrytie strešnou krytinou,
 • nehorľavosť (resp. odolnosť voči ohňu a s tým spojená požiarna bezpečnosť),
 • chemická odolnosť – napr. voči chemickej impregnácii dreva sú odolné len niektoré druhy fólií).

Upozorňujeme, že každý seriózny výrobca dodáva viacero druhov paropriepustných fólií s presne špecifikovanými vlastnosťami. Pri navrhovaní vhodnej fólie je nutné brať do úvahy všetky existujúce i budúce prevádzkové podmienky danej strechy. Výber fólie je nutné konzultovať s odborníkom.

Poistná hydroizolácia musí v niektorých prípadoch (pri zateplení strešného plášťa) spĺňať aj funkciu vetrozábrany – schopnosť odolávať tlaku vetra prenikajúceho cez krytinu, ktorý ochladzuje hornú časť tepelnej izolácie. Takto ochladzovaná izolácia neplní svoju izolačnú funkciu a dochádza k energetickým stratám a, v krajnom prípade, až ku kondenzácii vodných pár aj na kvalitne vyhotovenej parozábrane. V takomto prípade je nutné poistnú hydroizoláciu pri montáži spájať lepením páskami a prestupy ošetriť vhodnými tmelmi (odporučenými výrobcom fólie). Niektoré fólie majú lepiace pásky už integrované.

Paropriepustné fólie môžu byť kontaktné alebo bezkontaktné. Ak sa bezkontaktná fólia dotýka napríklad debnenia alebo tepelnej izolácie, dochádza k podobnému javu, ako keď priložíme počas dažďa ruku na celtovinu z vnútornej strany stanu. Strešné fólie môžu mať na vonkajšej strane reflexnú vrstvu, ktorá odráža do exteriéru tepelné žiarenie preniknuté pod krytinu a zabraňuje tak v letných mesiacoch prehrievaniu podstrešných priestorov.

Pri návrhu vhodnej paropriepustnej fólie sa postupuje nasledovne:

 1. posúdi sa navrhovaný sklon strechy vo vzťahu k bezpečnému sklonu strechy (BSS) vybratej strešnej krytiny; bezpečný sklon strechy (BSS) udáva výrobca strešnej krytiny ako sklon strechy, pri ktorom nie sú nutné ďalšie opatrenia pre funkčnosť krytiny,
 2. posúdia sa zvýšené požiadavky na strechu, ku ktorým sa radí napr. vybudované obytné podkrovie, strešné okná, vikiere, členitosť strechy, klimatická oblasť alebo zvýšené požiadavky investora (pamiatkový objekt a pod.).

Vstupným parametrom zodpovedajú triedy tesnosti fólií, v ktorých majú výrobcovia svoje produkty zaradené. Je ich spravidla šesť, pričom trieda 1 zodpovedá najvyššej triede tesnosti, teda najodolnejším fóliám. Seriózny projektant uvedie vo vašom projekte požadovanú triedu tesnosti paropriepustnej fólie a nebude vám vnucovať konkrétnu fóliu konkrétneho výrobcu.

Mimoriadnu pozornosť treba venovať návrhu a vyhotoveniu poistnej hydroizolácie pri strechách, ktorých sklon je výrazne menší ako bezpečný sklon strechy (BSS) a majú viacero zvýšených požiadaviek. Poistná hydroizolácia bude v takomto prípade musieť tvoriť tzv. vodotesné podstrešie. V takomto prípade musí byť fólia položená na debnení a spoje fólie budú musieť byť zlepené. Používajú sa fólie najvyšších kvalitatívnych parametrov, zaradené do najvyššej triedy tesnosti. Realizácia takejto strechy je možná, avšak zbytočne drahá.

Tepelnoizolačná vrstva

Základnou úlohou tepelnoizolačnej vrstvy je spomalenie odovzdávania tepla v čase. Týmto sa dosiahne udržiavanie teploty vo vykurovanej miestnosti a zmenšuje sa prestup tepla do chladného exteriéru. V letnom období naopak. Toto je nevyhnuté na vytvorenie vnútornej klímy priaznivej pre život obyvateľov domu.

Tepelnoizolačná vrstva musí byť navrhnutá tak, aby znižovala straty pri vykurovaní, zabraňovala prehrievaniu interiéru, zabraňovala tiež tvorbe kondenzácie, tepelných mostov a pod. Správnu hrúbku tepelnej izolácie je nutné nadimenzovať optimálne v súlade s platnou legislatívou, rešpektujúc požadovaný teplotný štandard stavby.

Doterajším najpoužívanejším materiálom v skladbách strešných plášťov obytných podkroví sú izolácie na báze minerálnych vlákien. Počas inštalácie tepelnej izolácie je nutné zabezpečiť jej tvarovú stálosť tak, aby neobmedzovala súvisiace vrstvy strešného plášťa. Nesmie teda dôjsť k znefunkčneniu vetranej vzduchovej vrstvy, poistnej hydroizolácie alebo parozábrany.

V súčasnosti pri snahe stavať pasívne stavby a stavby s takmer nulovou spotrebou energie sú hrúbky izolácie na báze minerálnych vlákien veľmi veľké (aj nad 40 cm), pričom si vyžadujú dokonale utesnenú parozábranu a vetrotesne nainštalovanú poistnú hydroizoláciu, nakoľko prenikanie vzduchu takouto vláknitou štruktúrou izolácie prudko znižuje jej izolačné vlastnosti.

Neustály technologický vývoj v tejto oblasti prináša na trh nové materiály, použitím ktorých je možné dosiahnuť požadované tepelno-izolačné vlastnosti strešného plášťa pri podstatne menších hrúbkach izolačných hmôt. Sú to predovšetkým izolačné dosky vyrobené z tvrdenej PUR peny, predávané pod obchodným názvom PIR. PIR je tuhá polyizokyanurátová pena s uzatvorenou bunkovou štruktúrou, ktorá zabezpečuje nenasiakavosť a prechod tepelného žiarenia takouto uzatvorenou štruktúrou je podstatne pomalší ako u minerálnych izolácií.

Vzhľadom na tendencie v stavebníctve vedúce k širšiemu používaniu stavebných materiálov zanechávajúcich čo najmenšiu uhlíkovú stopu, získavajú opäť popularitu tepelnoizolačné materiály na rastlinnom alebo živočíšnom základe, medzi ktoré patria izolácie z drevených vláken, ľanu, konopy, zo slamy alebo z ovčej vlny. Aby ekologická záťaž spôsobená týmito materiálmi bola čo najmenšia, je nutné, aby bol materiál na tieto izolácie vyprodukovaný a spracovaný čo najbližšie k miestu stavby. Ak by sa mal prevážať krížom cez krajinu, prípadne z druhého konca sveta, ekologický prínos by bol zmazaný.

V segmente zatepľovania ide vývoj veľmi rýchlo dopredu. Je preto potrebné žiadať od projektantov aktuálne informácie o ponuke izolačných materiálov a v prípade návrhu novej strechy zvážiť ich použitie. Dnes sú na trhu k dispozícii sendvičové panely, ktoré spĺňajú viacero funkcií a montáž strechy s ich použitím je mimoriadne rýchla. Úspora nákladov na montáž a manipuláciu s materiálmi tak kompenzuje vyššiu cenu za nákup týchto materiálov.

Pri posudzovaní tepelnoizolačných vlastností jednotlivých druhov tepelných izolácií sa porovnáva hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λ, ktorého jednotkou je W/(m.K). Túto veličinu udávajú výrobcovia tepelných izolácií ako hlavný parameter. Čím je hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti nižšia, tým lepšie izolácia v zime izoluje.

V obdobiach letných horúčav nás zaujíma schopnosť tepelnoizolačných materiálov chrániť podstrešie pred prehrievaním. Preto je potrebné poznať fázový posun teplotného kmitu, ktorý vyjadruje čas, za ktorý prejde amplitúda teplotného kmitu z jednej strany konštrukcie na druhú. Pod týmto javom je potrebné predstaviť si situáciu, keď nám ráno začne na strechu svietiť slnko. Tepelná izolácia uložená v strešnom plášti a celá konštrukcia strešného plášťa budú určitý čas chrániť podstrešie pred účinkami tepla. V určitom okamihu sa však teplo do podkrovia dostane. Najlepšie by bolo, keby strešný plášť dokázal chrániť budovu až do západu slnka. Potom sa vonku ochladí a tok tepla sa tak automaticky presmeruje von z konštrukcie – do chladnejšieho okolitého prostredia.

Aby sa dosiahol čo najdlhší fázový posun konštrukcie, je dôležité teplo niekde zadržať, t. j. uložiť ho do hmoty tak, aby neprešlo do interiéru. Pre čo najdlhší fázový posun sú teda podstatné akumulačné schopnosti izolácií. Práve akumulácia tepla spôsobuje zásadný rozdiel medzi izoláciami. To, koľko tepla dokáže uskladniť rovnaká hrúbka izolácie, závisí od jej mernej hmotnosti (hmotnosť 1 m3 materiálu) a mernej tepelnej kapacity (množstvo tepla, ktoré dokáže uskladniť 1 kg tohto materiálu). Z tohto pohľadu sa ako izolácie budúcnosti javia ekologické materiály na prírodnej báze – ovčia vlna, konope, celulózová a drevovláknitá izolácia.

Parotesná vrstva

Parotesná vrstva (parozábrana, parobrzda) je vrstva, ktorá má zabrániť prenikaniu vodnej pary z interiéru do strešného plášťa. Je to fólia umiestnená zo strany interiéru pod tepelnou izoláciou, alebo je zabudovaná v tepelnoizolačnej vrstve. Parozábrana musí byť nainštalovaná vzduchotesne, prelepením spojov výrobcom určenými páskami, pretretím izolačnými zátermi, a to v celej ploche a tiež v napojeniach na ďalšie konštrukcie (stena, strop, podlaha, všetky prestupy elektroinštalácií atď.). Veľa parozábran je dodávaných s integrovanými lepiacimi pásmi.

Na trhu sú k dispozícii parozábrany rôzneho konštrukčného vyhotovenia, parametrov, ale aj určenia. Posudzuje sa difúzna priepustnosť sd (m), pevnosť fólie, požiarne vlastnosti, teplotná odolnosť a určenie – od klasických parozábran určených pre budovanie obytných podkroví až po parozábrany vhodné pre dodatočné nadkrokvové zatepľovanie striech. Podobne ako u paropriepustných fólií aj parozábrany môžu byť vyhotovené s reflexným povrchom, ktorý odráža sálavé teplo späť do interiéru a zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie.

Každý nedostatok pri návrhu a inštalácii parozábrany sa prejaví prienikom vlhkosti do tepelnej izolácie a následným zhoršením tepelnoizolačných vlastností strešného plášťa, úžitkových vlastností stavby, ale aj vznikom plesní na drevených nosných konštrukciách a následným poškodením statiky krovu.

Popri pojme parozábrana sa stretávame aj s výrazom parobrzda. Kým parozábrana neumožňuje prestup vodných pár, parobrzda to v určitej miere dovoľuje. Ak sa bude stavať difúzne uzatvorená konštrukcia, použije sa parozábrana s vysokým difúznym odporom. Pre difúzne otvorenú konštrukciu bude postačovať parobrzda. Rozhodnutie o tom, či sa do konštrukcie zabuduje parobrzda alebo parozábrana, a ich parametre stanoví projektant.

parozabrana

plochých striech sa parozábrana kladie na pevný a rovný povrch. Na rozdiel od parozábrany v šikmých strechách je táto zo spodnej strany lepšie chránená proti poškodeniu.

Upozorňujeme, že trojica vrstiev: parozábrana – tepelná izolácia – poistná hydroizolácia a všetky detaily strešného plášťa, musia byť navrhnuté v súlade s platnou legislatívou a predpismi výrobcov skúseným projektantom a realizované presne podľa projektu.

V skladbe strešného plášťa sa môžeme stretnúť tiež so štruktúrovanými nopovými rohožami, ktoré sú určené ako podklad pod drážkované plechové krytiny. Nakašírovaná vrstva v tvare nopov, vysoká niekoľko milimetrov, umožňuje prúdenie vzduchu pod pásmi plechu, odvádzanie vlhkosti z kondenzátu na spodnej strane plechov, ale aj odvádzanie zbytkovej vlhkosti zo strešného plášťa. Zároveň tlmí hluk spôsobený dažďom alebo krúpami.

Ďalšou skupinou fólií sú geotextílie a separačné fólie, ktoré riešia požiadavku oddelenia a ochrany jednotlivých vrstiev predovšetkým plochých striech a problém neznášanlivosti medzi jednotlivými stavebnými materiálmi v dôsledku ich vzájomnej chemickej reaktivity. Od toho sa odvíja materiálová báza fólií a aj ich umiestnenie v rámci strešnej skladby.

Čo je dobré si zapamätať

 • Strešné fólie sú súčasťou strešného plášťa. Ich úlohou je ochraňovať tepelnoizolačnú vrstvu.
 • Paropriepustná (difúzna) fólia plní funkciu poistnej hydroizolácie a zároveň umožňuje difúziu vodných pár z tepelnej izolácie alebo z podstrešných priestorov do exteriéru. Jej vetrotesnosť zabezpečíme prelepením spojov a utesnením prestupov materiálmi odporučenými výrobcom fólie.
 • Parozábrana je fólia zabraňujúca prestupu vlhkosti z interiéru do tepelnej izolácie; musí byť namontovaná vzduchotesne, t.j. všetky jej spoje a napojenia na prislúchajúce konštrukcie musia byť dôkladne prelepené a pretreté izolačnými zátermi odporučenými výrobcom fólie.
 • Návrh a realizáciu strešného plášťa je nutné zveriť do rúk odborníkom.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.