Strešné fólie #6: Parozábrany a použitie nadkrokvovej izolácie

stresne-folie-parozabrana-a-pouzitie-nadkrokvovej-izolacie

V období posledného štvrťstoročia sa na Slovensku rozmohlo budovanie obytných podkroví. Majitelia starších nehnuteľností začali podkrovia vnímať ako skrytú rezervu obytných priestorov. A investori nových domov chcú pri súčasných cenách pozemkov, materiálov a stavebných prác čo najefektívnejšie využiť obostavaný priestor.

Obytné podkrovia budované v dávnejšom období prestali spĺňať tepelnotechnické požiadavky. Vrstva tepelnej izolácie vložená medzi krokvy už dávno nevyhovuje súčasným požiadavkám. Preto sa mnoho majiteľov starších nehnuteľností púšťa do rekonštrukcie strechy spojenej s jej doteplením.

Nadkrokvové zateplenie je mimoriadne výhodnou, resp. efektívnou alternatívou zateplenia šikmej strechy. Obrovským benefitom použitia nadkrokvového spôsobu zateplenia je fakt, že nie je potrebné stavebne zasahovať do už vybudovaného podkrovia. Na strechu bude potrebné zabudovať, v porovnaní s izoláciami z minerálnej vlny, podstatne menšie objemy izolácií, a navyše pri takomto spôsobe zateplenia vzniká ucelená vrstva tepelnej izolácie, v ktorej sú eliminované tepelné mosty, ktoré nám robia pri zateplení medzi krokvami veľké problémy.

nadkrovne-zateplenie-strechy

Mnoho stavebníkov ocení možnosť využitia vnútornej pohľadovej vrstvy strešnej konštrukcie pri architektonickom stvárnení interiéru. Kombinácia zateplenia minerálnou vlnou medzi krokvami a PUR/PIR izoláciou nad krokvami prinesie obyvateľom takto zateplených priestorov zase výhodu akustickej izolácie.

Popis PUR/PIR materiálu v skratke

Vzhľadom na to, že nadkrokvové izolácie sa vyrábajú takmer výhradne z PUR/PIR pien, povedzme si niekoľko slov o týchto materiáloch.

Polyuretánová (PUR) pena je makromolekulový materiál (prevažne na organickom základe) obsahujúci predovšetkým uretánové väzby. Vzniká vzájomnou reakciou rôznych chemických látok, vrátane aktivátorov, katalyzátorov, stabilizátorov, retardérov horenia a napeňovačov, vďaka ktorým má výsledný materiál napenenú a mikroskopicky uzatvorenú bunkovú štruktúru, na základe čoho má výborné tepelno- a hydroizolačné vlastnosti. Spôsob spracovania, priebeh vytvrdzovania a výsledné mechanické vlastnosti, ako objemovú hmotnosť (hustotu) alebo pevnosť v tlaku, je možné ovplyvniť chemickým zložením materiálu.

Materiál PIR je na rozdiel od PUR tvorený kombináciou uretánových a isokyanuretánových väzieb. Pri jeho výrobe sa uplatňujú aj polyesterové polyoly, ktoré zapadajú do jeho prstencovej štruktúry, a výsledný PIR materiál tak vykazuje lepšie parametre v izolačných vlastnostiach, stabilite rozmerov, v pevnosti v tlaku, ale aj v odolnosti voči ohňu.

Polyuretánové materiály sa používajú celosvetovo, a to predovšetkým vo forme tzv. mäkkej alebo tvrdej peny – obe v približne rovnakej miere. Mäkké peny sa používajú na čalúnenie, v interiéroch automobilov a dopravných prostriedkov, v obuvníckom priemysle, v reklame a pod. Tvrdé peny nachádzajú uplatnenie v automobilovom a všeobecne v strojárenskom priemysle a v stavebníctve, napr. ako tepelný izolant pre výrobu izolačných panelov a sendvičových izolačných panelov.

Nadkrokvové zateplenie a parozábrana

Keď už investor strávi informáciu o cene materiálu nadkrokvového zateplenia, ktorá vôbec nenahráva jeho popularite, prichádza do fázy jeho zabudovania do strešného plášťa. Izolačné panely sú obvykle po stranách opatrené systémom drážok a pier, čo napomáha ich efektívnej montáži. Je nutné však pamätať aj na vzduchotesnosť. Mnoho projektantov i realizátorov má, podľa skúseností, tendenciu tento fakt zanedbávať. Pri premýšľaní totiž berú do úvahy skutočnosť, že PUR/PIR izolácie majú vyšší difúzny odpor.

 

Vzduchotesná vrstva je kľúčovým prvkom v konštrukcii zateplenej šikmej strechy, od ktorého záleží funkčnosť celej strešnej konštrukcie, komfort bývania a prevádzkové náklady celého objektu. Preto je potrebné, aby sa téme vzduchotesnosti venovala dostatočná pozornosť už v projektovej fáze, ale hlavne vo fáze realizácie projektu s dôrazom na spracovanie detailov. Pri montáži nadkrokvovej izolácie je nutné v zmysle STN 73 1901 zabezpečiť vzduchotesnú montáž parozábrany s vysokým difúznym odporom a s dôsledným riešením každého detailu, predovšetkým v miestach napojenia fólie na susediace stavebné konštrukcie. Obzvlášť náročné to býva v mieste odkvapovej hrany, obvodového muriva a v mieste napojenia na štítový múr.

Realizácia vzduchotesnej vrstvy

V praxi možno problematiku realizácie nadkrokvového zateplenia a vzduchotesnej vrstvy rozdeliť na niekoľko prípadov.

Realizácia novej strechy

V tomto prípade sa investor spolu s projektantom rozhoduje medzi dvoma riešeniami. Na výber má možnosť len nadkrokvového zateplenia alebo toto skombinuje so zateplením medzi krokvami. V prvom prípade bude mať možnosť využiť pohľadovú časť konštrukcie krovu zo strany interiéru na jeho architektonické stvárnenie. Tu bude vzduchotesná vrstva namontovaná na drevenom záklope, ktorý bude namontovaný na krokvách. Nasledovať bude samotná nadkrokvová izolácia pripevnená ku konštrukcii strechy kotvami, poistná hydroizolácia, kontralaty, laty a strešná krytina.

V prípade kombinácie zateplenia minerálnou vlnou medzi krokvami a nadkrokvovým zateplením získa investor výhodu nielen výborných tepelnotechnických parametrov pri pomerne malej hrúbke izolantov, ale aj zlepšenia akustických vlastností objektu.

Parozábrana sa v takomto prípade montuje obvykle zo strany interiéru. Jej montáži bude predchádzať zateplenie minerálnou vlnou medzi krokvy. Vzduchotesná vrstva sa namontuje pred krokvy (smerom do interiéru), a to pri dodržaní všetkých požiadaviek smerujúcich k jej vzduchotesnej inštalácii. Nezávisle môže prebiehať montáž nadkrokvového zateplenia z vonkajšej strany strechy. Panely PUR/PIR peny sa nakotvia do podkladu, vyhotovia sa spoje v mieste prestupov a hrebeňa. Konštrukcia strešného plášťa sa uzavrie poistnou hydroizoláciou (môže byť integrovaná na paneloch nadkrokvového zateplenia). Nasleduje montáž kontralát, lát a strešnej krytiny.

Realizácia rekonštrukcie strechy

V takomto prípade je k dispozícii viacero riešení. Najjednoduchším prípadom je rekonštrukcia strechy s vybudovaním nového obytného podkrovia. Tu budú k dispozícii rovnaké postupy, ako v prípade výstavby novej strechy.

Ťažšia situácia bude, ak chceme rekonštruovať a dotepľovať strechu, v ktorej už je obytné podkrovie a nebude sa pristupovať k jeho otváraniu. Investor sa bude musieť rozhodnúť medzi dvoma riešeniami:

  1. Ak bude jestvujúca skladba strešného plášťa zdravá, teda súčasná tepelná izolácia medzi krokvami bude suchá a bez plesní, môže sa pristúpiť k dotepleniu konštrukcie zvrchu. Začne sa doplnením chýbajúcej, prípadne poškodenej tepelnej izolácie z minerálnej vlny medzi krokvami a vzduchotesný plášť sa vybuduje nad úrovňou jestvujúcej konštrukcie. Na krokvy sa namontuje debnenie, na ktorom bude nainštalovaná vzduchotesná vrstva. Na nej budú rozložené dosky nadkrokvového zateplenia spojené tvarovými zámkami. Spoje dosiek budú podľa potreby prelepené a samotné dosky budú kotvené do podkladu. Povrch plášťa uzavrie prelepená poistná hydroizolácia, ktorá je často už integrovaná do panelov nadkrokvového zateplenia. Nasleduje montáž kontralát a latovania podľa požiadaviek vyplývajúcich z použitej strešnej krytiny, a napokon samotná strešná krytina.
  2. V druhom prípade, ak to bude potrebné, sa pristúpi k rozobratiu strešného plášťa až po obklad interiéru. S montážou nového strešného plášťa sa začne vzduchotesnou vrstvou parobrzdy, ktorou sa dôsledne obalí odhalená konštrukcia, vrátane krokiev. Následne sa vyplní priestor medzi krokvami minerálnou vlnou. Na krokvy sa namontuje nadkrokvová izolácia a pokračuje sa podľa postupu v predchádzajúcom prípade.

Dôležité upozornenie: Skladbu strešného plášťa je potrebné zveriť do rúk odborníkom, ktorí prepočítajú jednotlivé potrebné hrúbky tepelných izolácií a navrhnú vhodné fólie a doplnkový materiál pre konkrétnu strechu v konkrétnych klimatických podmienkach.

Čo je dobré si zapamätať

  • Využitím PUR/PIR materiálov dosiahneme rovnaké tepelnotechnické parametre zateplenia pri podstatne menších hrúbkach izolácie.
  • Nadkrokvové zateplenie si bezpodmienečne vyžaduje realizáciu vzduchotesnej vrstvy.
  • Návrh skladby strešného plášťa s nadkrokvovým zateplením zverte do rúk odborníkov.
  • Počas montáže strešného plášťa je nutné dosledovať perfektné vyhotovenie všetkých jeho vrstiev, hlavne detailov prestupov konštrukcií.

 

 

 

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.