Strešné fólie #5: Parozábrany a ich správna inštalácia nadkrokvovým zateplením

stresne-folie-parozabrana-a-pouzitie-nadkrokvovej-izolacie

V období posledného štvrťstoročia sa na Slovensku rozmohlo budovanie obytných podkroví. Majitelia starších nehnuteľností začali podkrovia vnímať ako skrytú rezervu obytných priestorov. A investori nových domov chcú pri súčasných cenách pozemkov, materiálov a stavebných prác čo najefektívnejšie využiť obostavaný priestor.

Obytné podkrovia budované v dávnejšom období prestali spĺňať tepelnotechnické požiadavky. Vrstva tepelnej izolácie vložená medzi krokvy už dávno nevyhovuje súčasným požiadavkám. Preto sa mnoho majiteľov starších nehnuteľností púšťa do rekonštrukcie strechy spojenej s jej doteplením.

Nadkrokvové zateplenie je mimoriadne výhodnou, resp. efektívnou alternatívou zateplenia šikmej strechy. Obrovským benefitom použitia nadkrokvového spôsobu zateplenia je fakt, že nie je potrebné stavebne zasahovať do už vybudovaného podkrovia. Na strechu bude potrebné zabudovať, v porovnaní s izoláciami z minerálnej vlny, podstatne menšie objemy izolácií, a navyše pri takomto spôsobe zateplenia vzniká ucelená vrstva tepelnej izolácie, v ktorej sú eliminované tepelné mosty, ktoré nám robia pri zateplení medzi krokvami veľké problémy.

Mnoho stavebníkov ocení možnosť využitia vnútornej pohľadovej vrstvy strešnej konštrukcie pri architektonickom stvárnení interiéru. Kombinácia zateplenia minerálnou vlnou medzi krokvami a PUR/PIR izoláciou nad krokvami prinesie obyvateľom takto zateplených priestorov zase výhodu akustickej izolácie.

Popis PUR/PIR materiálu strechy v skratke

Vzhľadom na to, že nadkrokvové izolácie sa vyrábajú takmer výhradne z PUR/PIR pien, povedzme si niekoľko slov o týchto materiáloch.

Polyuretánová (PUR) pena je makromolekulový materiál (prevažne na organickom základe) obsahujúci predovšetkým uretánové väzby. Vzniká vzájomnou reakciou rôznych chemických látok, vrátane aktivátorov, katalyzátorov, stabilizátorov, retardérov horenia a napeňovačov, vďaka ktorým má výsledný materiál napenenú a mikroskopicky uzatvorenú bunkovú štruktúru, na základe čoho má výborné tepelno- a hydroizolačné vlastnosti. Spôsob spracovania, priebeh vytvrdzovania a výsledné mechanické vlastnosti, ako objemovú hmotnosť (hustotu) alebo pevnosť v tlaku, je možné ovplyvniť chemickým zložením materiálu.

Materiál PIR je na rozdiel od PUR tvorený kombináciou uretánových a isokyanuretánových väzieb. Pri jeho výrobe sa uplatňujú aj polyesterové polyoly, ktoré zapadajú do jeho prstencovej štruktúry, a výsledný PIR materiál tak vykazuje lepšie parametre v izolačných vlastnostiach, stabilite rozmerov, v pevnosti v tlaku, ale aj v odolnosti voči ohňu.

Polyuretánové materiály sa používajú celosvetovo, a to predovšetkým vo forme tzv. mäkkej alebo tvrdej peny – obe v približne rovnakej miere. Mäkké peny sa používajú na čalúnenie, v interiéroch automobilov a dopravných prostriedkov, v obuvníckom priemysle, v reklame a pod. Tvrdé peny nachádzajú uplatnenie v automobilovom a všeobecne v strojárenskom priemysle a v stavebníctve, napr. ako tepelný izolant pre výrobu izolačných panelov a sendvičových izolačných panelov.

Nadkrokvové zateplenie a parozábrana

Keď už investor strávi informáciu o cene materiálu nadkrokvového zateplenia, ktorá vôbec nenahráva jeho popularite, prichádza do fázy jeho zabudovania do strešného plášťa. Izolačné panely sú obvykle po stranách opatrené systémom drážok a pier, čo napomáha ich efektívnej montáži. Je nutné však pamätať aj na vzduchotesnosť. Mnoho projektantov i realizátorov má, podľa skúseností, tendenciu tento fakt zanedbávať. Pri premýšľaní totiž berú do úvahy skutočnosť, že PUR/PIR izolácie majú vyšší difúzny odpor.

Vzduchotesná vrstva je kľúčovým prvkom v konštrukcii zateplenej šikmej strechy, od ktorého záleží funkčnosť celej strešnej konštrukcie, komfort bývania a prevádzkové náklady celého objektu. Preto je potrebné, aby sa téme vzduchotesnosti venovala dostatočná pozornosť už v projektovej fáze, ale hlavne vo fáze realizácie projektu s dôrazom na spracovanie detailov. Pri montáži nadkrokvovej izolácie je nutné v zmysle STN 73 1901 zabezpečiť vzduchotesnú montáž parozábrany s vysokým difúznym odporom a s dôsledným riešením každého detailu, predovšetkým v miestach napojenia fólie na susediace stavebné konštrukcie. Obzvlášť náročné to býva v mieste odkvapovej hrany, obvodového muriva a v mieste napojenia na štítový múr.

Parozábrana a jej význam

Parozábrana (alebo parotesná fólia) je špeciálna fólia, ktorej úlohou je zabezpečiť vrstvy tepelnej izolácie pred vniknutím vodných pár z interiéru, a teda spolupodieľať sa na tepelnej ochrane budovy. Ak sa nám totiž vodné pary dostanú do tepelnej izolácie v množstve väčšom, ako je prípustné, táto prestáva plniť svoju funkciu. Predpisy hovoria, že v zateplenej vrstve šikmej strechy môže skondenzovať maximálne 500 g vodných pár na jeden m2 za rok. A naviac, celé toto množstvo vody sa musí mať možnosť v rámci ročnej bilancie odpariť.

Vodné pary v tepelnej izolácii vplyvom rozdielov teplôt kondenzujú. K tomuto javu dochádza v mieste, v ktorom sa nachádza tzv. rosný bod. Skondenzované vodné pary v tepelnej izolácii prudko znižujú jej účinnosť a môžu ohroziť celú stavebnú konštrukciu. Vlhkosť v tepelnej izolácii spôsobuje kondenzáciu vodných pár na vzniknutých miestach tepelných mostov zo strany interiéru, skondenzovaná voda môže zatiecť do interiéru, vlhkosť v tepelnej izolácii je taktiež spoluzodpovedná za napadnutie drevenej konštrukcie krovu plesňami a drevokaznými hubami, neskôr aj hmyzom. Plesnivieť môže po čase aj samotná tepelná izolácia.

Niektoré zdroje uvádzajú popri pojme parozábrana aj pojem parobrzda. Rozdiel medzi nimi je možné vyjadriť pomerne jednoducho. Parozábrana neumožňuje prestup vodných pár, parobrzda to v určitej miere umožňuje.

Vrstva parozábrany musí byť vzduchotesná a jej časti musia byť nepriedušne pospájané, a to výrobcom určenými lepiacimi páskami alebo tmelmi – navzájom, ale aj v mieste napojenia na ostatné stavebné konštrukcie (steny v podkroví, konštrukcia komína, požiarne múry, atiky, trámy krovu a pod.). Je preto dôležité vybrať si nie iba kvalitnú parozábranu, ale zabezpečiť aj jej kvalitné zabudovanie do stavebnej konštrukcie. Toto sa priaznivo odzrkadlí na účinnosti zateplenia, a tým aj na obsahu vašej peňaženky v období užívania nehnuteľnosti.

parozabrana

Realizácia vzduchotesnej vrstvy

V praxi možno problematiku realizácie nadkrokvového zateplenia a vzduchotesnej vrstvy rozdeliť na niekoľko prípadov.

Realizácia novej strechy

V tomto prípade sa investor spolu s projektantom rozhoduje medzi dvoma riešeniami. Na výber má možnosť len nadkrokvového zateplenia alebo toto skombinuje so zateplením medzi krokvami. V prvom prípade bude mať možnosť využiť pohľadovú časť konštrukcie krovu zo strany interiéru na jeho architektonické stvárnenie. Tu bude vzduchotesná vrstva namontovaná na drevenom záklope, ktorý bude namontovaný na krokvách. Nasledovať bude samotná nadkrokvová izolácia pripevnená ku konštrukcii strechy kotvami, poistná hydroizolácia, kontralaty, laty a strešná krytina.

V prípade kombinácie zateplenia minerálnou vlnou medzi krokvami a nadkrokvovým zateplením získa investor výhodu nielen výborných tepelnotechnických parametrov pri pomerne malej hrúbke izolantov, ale aj zlepšenia akustických vlastností objektu.

Parozábrana sa v takomto prípade montuje obvykle zo strany interiéru. Jej montáži bude predchádzať zateplenie minerálnou vlnou medzi krokvy. Vzduchotesná vrstva sa namontuje pred krokvy (smerom do interiéru), a to pri dodržaní všetkých požiadaviek smerujúcich k jej vzduchotesnej inštalácii. Nezávisle môže prebiehať montáž nadkrokvového zateplenia z vonkajšej strany strechy. Panely PUR/PIR peny sa nakotvia do podkladu, vyhotovia sa spoje v mieste prestupov a hrebeňa. Konštrukcia strešného plášťa sa uzavrie poistnou hydroizoláciou (môže byť integrovaná na paneloch nadkrokvového zateplenia). Nasleduje montáž kontralát, lát a strešnej krytiny.

Realizácia rekonštrukcie strechy

V takomto prípade je k dispozícii viacero riešení. Najjednoduchším prípadom je rekonštrukcia strechy s vybudovaním nového obytného podkrovia. Tu budú k dispozícii rovnaké postupy, ako v prípade výstavby novej strechy.

Ťažšia situácia bude, ak chceme rekonštruovať a dotepľovať strechu, v ktorej už je obytné podkrovie a nebude sa pristupovať k jeho otváraniu. Investor sa bude musieť rozhodnúť medzi dvoma riešeniami:

  1. Ak bude jestvujúca skladba strešného plášťa zdravá, teda súčasná tepelná izolácia medzi krokvami bude suchá a bez plesní, môže sa pristúpiť k dotepleniu konštrukcie zvrchu. Začne sa doplnením chýbajúcej, prípadne poškodenej tepelnej izolácie z minerálnej vlny medzi krokvami a vzduchotesný plášť sa vybuduje nad úrovňou jestvujúcej konštrukcie. Na krokvy sa namontuje debnenie, na ktorom bude nainštalovaná vzduchotesná vrstva. Na nej budú rozložené dosky nadkrokvového zateplenia spojené tvarovými zámkami. Spoje dosiek budú podľa potreby prelepené a samotné dosky budú kotvené do podkladu. Povrch plášťa uzavrie prelepená poistná hydroizolácia, ktorá je často už integrovaná do panelov nadkrokvového zateplenia. Nasleduje montáž kontralát a latovania podľa požiadaviek vyplývajúcich z použitej strešnej krytiny, a napokon samotná strešná krytina.
  2. V druhom prípade, ak to bude potrebné, sa pristúpi k rozobratiu strešného plášťa až po obklad interiéru. S montážou nového strešného plášťa sa začne vzduchotesnou vrstvou parobrzdy, ktorou sa dôsledne obalí odhalená konštrukcia, vrátane krokiev. Následne sa vyplní priestor medzi krokvami minerálnou vlnou. Na krokvy sa namontuje nadkrokvová izolácia a pokračuje sa podľa postupu v predchádzajúcom prípade.

Dôležité upozornenie: Skladbu strešného plášťa je potrebné zveriť do rúk odborníkom, ktorí prepočítajú jednotlivé potrebné hrúbky tepelných izolácií a navrhnú vhodné fólie a doplnkový materiál pre konkrétnu strechu v konkrétnych klimatických podmienkach.

Montáž parozábran

Parozábrany sú fólie s vysokým difúznym odporom. Môžu byť vyrobené s integrovanými lepiacimi páskami, ktoré uľahčujú ich montáž. Niektoré parozábrany sú opatrené reflexnou vrstvou, ktorá zvyšuje parotesnosť a zároveň odráža sálavú zložku tepla do interiéru, čím prispieva k šetreniu energií na vykurovanie. Montujú sa vždy tak, že reflexná vrstva je nasmerovaná do interiéru. Takéto fólie sa používajú pre priestory s vyšším výskytom osôb a s vyšším vlhkostným zaťažením. Naviac, popri tom, že spomínaná reflexná vrstva zabezpečuje odrážanie tepla do obytného priestoru, pri dodržaní vzduchovej medzery pred reflexnou parozábranou v hrúbke 40 – 60 mm zvyšuje účinnosť zateplenia. Vzduch vo vzduchovej medzere pred parozábranou sa vplyvom sálavého tepla z interiéru ohreje. A táto vrstva sa stane ďalšou tepelno-izolačnou vrstvou v skladbe opláštenia obytného priestoru, a to na stenách i na stropoch.

Parozábrana sa inštaluje zo strany interiéru pred tepelnú izoláciu. V niektorých prípadoch je umiestnená aj medzi jednotlivými vrstvami tepelnej izolácie, spravidla v 1/3 hrúbky izolácie, bližšie k interiéru. Inštalovať ju do priečok medzi jednotlivými vykurovanými miestnosťami nemá význam aj napriek tomu, že bývajú vyplnené minerálnou vlnou. V tomto prípade vrstva minerálnej vlny preberá na seba funkciu akustickej a nie tepelnej izolácie (líši sa aj fyzikálno-chemickými vlastnosťami). Použiť parozábranu by bolo v takomto prípade vyhadzovaním peňazí.

Parozábrany sa montujú horizontálne tak, aby sa jednotlivé pásy prekrývali minimálne o 150 mm, aby skondenzovaná vlhkosť nemohla preniknúť cez prípadnú netesnosť spoja do interiéru. Medzi parozábranou a vnútorným obkladom obytného priestoru (sadrokartón, drevené profily a pod.) by mala byť vzduchová medzera určená aj na inštaláciu vedení. Vzduchová medzera je v prípade použitia reflexnej fólie nutnosťou. V opačnom prípade sa obmedzí jej schopnosť odrážať sálavú zložku tepla späť do interiéru. Jednotlivé spoje fólie sa prelepujú buď lepiacimi páskami integrovanými na fólii priamo z výroby, alebo lepiacimi páskami odporučenými výrobcom. Dôsledne je potrebné prelepiť aj všetky napojenia fólie na akékoľvek prestupujúce konštrukcie. Ak sú tieto napojenia zložitejších tvarov, namiesto lepiacich pások a tmelov sa môžu použiť špeciálne zatieracie hmoty, ktorými sa napojenie fólie na stavebnú konštrukciu niekoľkokrát natrie, prípadne sa spoj vystuží vložením armovacej textílie. Takéto napojenie je trvalo tesné.

Otvor v parozábrane veľký niekoľko milimetrov prudko znižuje jej funkčnosť! Išlo by o fatálne pochybenie a vyhodenie peňazí za jej nákup a inštaláciu. Pozor! Je nutné dohliadnuť na to, aby k poškodeniu celistvosti parozábrany nedošlo ani v ďalších etapách obývania zateplených priestorov.

Na záver

Návrh vhodnej skladby strešného plášťa vašej strechy zverte do rúk odborníkov, ktorí by mali vedieť stanoviť súbor parametrov, ktoré musia zabudované materiály spĺňať. Vyberajte si certifikované materiály renomovaných výrobcov. Príliš nízka nákupná cena by vo vás mala vzbudiť podozrenie. Za kvalitu si treba priplatiť a cena je vždy priamo úmerná kvalite.

Čo je dobré si zapamätať

  • Nadkrokvové zateplenie si bezpodmienečne vyžaduje realizáciu vzduchotesnej vrstvy.
  • Parozábrany sú neoddeliteľnou súčasťou skladby zatepleného strešného plášťa.
  • Návrh skladby strešného plášťa s nadkrokvovým zateplením zverte do rúk odborníkov.
  • Počas montáže strešného plášťa je nutné dosledovať perfektné vyhotovenie všetkých jeho vrstiev, hlavne detailov prestupov konštrukcií.
  • V prípade akýchkoľvek pochybností počas realizácie zateplenia vašej strechy, prípadne celého obydlia, okamžite kontaktujte a prizvite ďalších odborníkov, ktorí vám pomôžu pri odhalení nedostatkov, ale aj pri riešení vzniknutých problémov.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.