Cena strechy: Veľký prehľad k tvorbe rozpočtu na novú strechu pre rok 2024

Plánovanie stavby, rekonštrukcie či opravy strechy sa nikdy nezaobíde bez otázky: „Koľko ma to bude stáť?“

Odpoveď na ňu však bez vypracovania cenovej ponuky odborníkom nie je vôbec jednoduchá a voľne dostupné informácie na túto tému sú často strohé. Práve preto sme pre vás pripravili sprievodcu, ktorý vám pomôže vytvoriť si o cene strechy dostatočný obraz k príprave rozumného rozpočtu.

Skladba šikmej strechy

Klasická strecha sa skladá z krovu, latovania, zo strešnej krytiny a z odkvapového systému. Posledné desaťročia vniesli do stavebníctva problematiku úspor energií, ktorá je odozvou na neustále sa zhoršujúce životné prostredie a zvyšujúce sa ceny energií.

Preto sa strechy, ktoré sú súčasťou obalu domu s veľkou teplovýmennou plochou, začali vo veľkom zatepľovať. Zateplenie strechy prinieslo so sebou aj jeden významný benefit. Je to možnosť vytvorenia obytného podkrovia a s tým spojené lepšie využitie zastavanej plochy alebo obstavaného priestoru stavby.

Dnešné šikmé strechy majú najčastejšie takúto skladbu:

 • nosná konštrukcia – krov,
 • poistná hydroizolácia,
 • kontralaty a laty,
 • krytina,
 • odvodňovací systém.

Neoddeliteľnou súčasťou každej strechy, ktorá má splniť tepelno-technické požiadavky kladené na stavbu, je tepelná izolácia chránená zo strany interiéru fóliou parozábrany.

Konštrukcia krovu a cena

Krov je nosnou konštrukciou strechy, ktorá sa najčastejšie vyrába priamo na stavbe z dovezeného reziva – zvyčajne smrekového a borovicového. Použiť sa dajú aj vzácnejšie druhy drevín. Vždy sa to okrem predĺženej životnosti prejaví aj na cene. Rezivo sa zvykne objednávať na píle, kde ho na základe výkazu reziva pre konkrétnu strechu narežú na mieru a aj naimpregnujú proti drevokaznému hmyzu.

V niektorých prípadoch je drevený krov doplnený nosnou oceľovou konštrukciou, pozváranou najčastejšie z oceľových prvkov uzatvorených profilov alebo U-profilov. V každom prípade musí byť oceľová konštrukcia krovu ošetrená antikoróznym náterom.

Pre strechy s nižšími sklonmi sa s úspechom navrhujú a používajú väzníkové krovy, ktoré sú pomerne subtílne, čím šetria vzácnu drevenú hmotu.

Cena krovu sa odvíja od jeho veľkosti, tvarového riešenia strechy a jej členitosti, použitých materiálov, požadovanej povrchovej úpravy a technológie montáže krovu. Cenu ovplyvňuje aj vzdialenosť stavby od píly, prípadne iné špecifiká, napríklad umiestnenie stavby v dopravne neprístupnom teréne a pod.

 • Cena krovu rodinného domu jednoduchého tvaru (materiál a práca) sa začína na úrovni 5 000 €.

Rezivo krovu sa okrem impregnácie proti drevokaznému hmyzu nemusí nijako povrchovo upravovať. Aj samotná impregnácia proti drevokaznému hmyzu stratí opodstatnenie, ak sa pri stavbe krovu vykonajú také opatrenia, ktoré budú chrániť krov pred vlhkosťou.

Ak investor uvažuje, že časti krovu budú priznané, teda viditeľné či už z interiéru, alebo exteriéru, rezivo je potrebné ohobľovať a veľmi často upraviť aj frézovaním alebo kefovaním. V takomto prípade sa drevo aj natiera rôznymi olejmi, lazúrami, prípadne lakmi, ktoré drevo zakonzervujú, zvýraznia jeho štruktúru a upravia požadované estetické vlastnosti.

Poistná hydroizolácia a jej cena

Na krov sa inštaluje fólia poistnej hydroizolácie, ktorej úlohou z hľadiska postupu montáže je predovšetkým chrániť krov a vrstvy tepelnej izolácie pred poveternostnými vplyvmi.

Poistná hydroizolácia sa montuje rovnobežne s odkvapom tak, že jej jednotlivé vrstvy sa šupinovito prekrývajú, čím sa zabráni zatekaniu zrážkovej vody pod fóliu. V niektorých prípadoch sa fólie navzájom zliepajú a fólia sa prilepuje aj na všetky konštrukcie prestupujúce strešnou rovinou.

Poistná hydroizolácia sa ku krovu upevňuje pomocou kontralát, ktoré kopírujú umiestnenie krokiev. Ak je v projekte zadefinovaná požiadavka na vytvorenie vodotesného podstrešia, pod kontralaty sa bude dávať tesnenie vo forme pásky alebo expandujúceho tmelu, ktorého úlohou bude utesniť otvory vzniknuté v poistnej hydroizolácii okolo kotviacich skrutiek alebo klincov, ktorými sa kontralaty budú pripevňovať ku krokvám.

V niektorých prípadoch má tepelná izolácia na svojom povrchu integrovanú fóliu poistnej hydroizolácie. V takom prípade sa z technologického postupu realizácie strechy samostatná montáž poistnej hydroizolácie vypustí.

 • Cena poistnej hydroizolácie s montážou je od 2,4 eura za štvorcový meter. Pamätajte, že za kvalitu si treba priplatiť – a pri strešných fóliách toto pravidlo platí bez výnimky. Vyberajte si preto z kvalitných fólií a doplnkov od firiem, ktoré majú v tomto segmente skúsenosti

Kontralaty, laty a ich cena

Kontralaty a laty vytvárajú finálny nosný systém pre strešnú krytinu. Vyrábajú sa takmer vždy z dreva.

Kontralatami sa upevňuje na krov poistná hydroizolácia. Montujú sa pozdĺžne na krokvy skrutkami alebo klincami, môžu byť podložené tesnením. Laty sú umiestnené kolmo na kontralaty. Ich množstvo a rozstup závisia od druhu použitej strešnej krytiny a sklonu strechy. Pre tzv. veľkoformátové krytiny je vzhľadom na ich väčšiu kryciu dĺžku potreba lát nižšia, čo vedie k úsporám.

Profil lát a kontralát určuje výšku prevetrávacej medzery pod krytinou. Z tohto dôvodu sa používa najčastejšie rozmer 40 x 50 mm. Výšku prevetrávacej medzery by mal navrhnúť projektant. Čím je sklon strechy menší, prípadne dĺžka strešnej roviny väčšia, tým musí byť, v záujme zachovania funkčnosti, prevetrávacia medzera vyššia.

 • Cena latovania s prácou je približne 12 eur za jeden štvorcový meter.

Strešná krytina a jej cena

Výber strešnej krytiny je pre väčšinu stavebníkov najdôležitejším problémom pri rekonštrukcii alebo stavbe novej strechy. Pre konečný vzhľad stavby je krytina naozaj dôležitá. Aj preto sa výrobcovia predháňajú v tom, kto ponúkne lepšiu, krajšiu, trvácnejšiu a ekologickejšiu krytinu. Zázraky sa však nedejú. Najlepšie je staviť asi na klasiku. Žijeme na Slovensku a v našich končinách má tradíciu škridla.

Strecha pokrytá kvalitnou škridlou je primerane masívna, dostatočne chránená pred poveternostnými vplyvmi, tlmiaca hluk, pevná a so životnosťou presahujúcou ľudský život.

Cenu strešnej krytiny vám vypočítajú v predajniach so stavebným materiálom alebo v realizačnej firme na základe projektovej dokumentácie. Takáto cenová kalkulácia bude obsahovať cenu za všetky komponenty, ktoré budú na zhotovenie krytiny potrebné. Ak poznáte základné parametre svojej strechy, odhad ceny krytiny pre vašu strechu si viete vypočítať i online, použitím jednoduchého konfigurátora.

Cena základných škridiel tvorí len časť ceny za dodávku materiálu. Pokryť bude potrebné aj hrebeň, nárožia, štíty, úžľabia a pultovú alebo odkvapovú hranu strechy. Vyriešiť bude nutné i prestupy pre komíny, kanalizačné vetranie, antény, prívod elektriny alebo televízneho signálu. Súčasťou strechy je aj bleskozvod. Zabudnúť nemožno ani na strešné okná a protisnehovú ochranu.

Pre všetky tieto detaily existujú doplnkové výrobky k strešným krytinám, ktoré je potrebné v správnom množstve navrhnúť a pripočítať k celkovej cene za materiál.

Vo všeobecnosti platí, že čím má strecha jednoduchší tvar, tým menej detailov bude potrebných na nej vyriešiť a tým bude jej realizácia lacnejšia.

 • S rastúcou tvarovou členitosťou rastie nielen cena za nákup krytiny a jej doplnkov, ale aj cena za realizované práce. Hovoriť o cene za strešnú krytinu a jej montáž je preto veľmi ťažké.
 • Môžete však počítať s tým, že cena krytiny aj s montážou pre tvarovo jednoduchšie strechy sa začína niekde okolo 40 eur za štvorcový meter.

Ak sa rozhodnete pre tvarovo zložitejšiu strechu s viacerými nárožiami, úžľabiami, so strešnými oknami, s prestupmi, so strešnými lávkami, s komplexne riešenými snehozábranami a bezpečnostnými prvkami, musíte počítať s navýšením ceny o tretinu až polovicu.

Odvodňovací systém

Pri realizácii strechy nesmieme zabudnúť na odvodňovací systém. Spolu so všetkými klampiarskymi výrobkami a prácami je jej neoddeliteľnou súčasťou. Musí zabezpečiť, aby spadnutá zrážková voda spoľahlivo a čo najrýchlejšie odtiekla zo strechy.

Odvodňovací systém je tvorený:

 • Žľabmi,
 • Hákmi,
 • Rohmi a kútmi žľabov,
 • Čelami,
 • Kotlíkmi,
 • Lapačmi nečistôt,
 • Odpadovými rúrami,
 • Objímkami, kolenami,
 • Výtokovými kolenami, prípadne odbočkami.

Všetky tieto súčasti odvodňovacieho klampiarskeho systému sa dnes vyrábajú fabricky a je možné kúpiť ich vo viacerých veľkostiach a v rôznom materiálovom a farebnom vyhotovení.

Odvodňovací systém dopĺňajú na streche rôzne lemy a oplechovania, ktoré v dielni vyrába na mieru klampiar z tabuľového alebo zvitkového plechu. Predvyrobené dielce následne namontuje za dodržania montážnych predpisov priamo na konkrétne miesto na streche.

Zateplenie strechy a parozábrana

O zateplení strechy budeme písať nakoniec aj napriek tomu, že ide o rovnocennú súčasť strešného plášťa. Vrstva tepelnej izolácie je spoluzodpovedná za vytvorenie izolačného obalu okolo celej stavby, ktorý v zimnom období zabráni únikom tepla a v letnom období prehrievaniu interiéru.

Vzhľadom na požiadavky súčasnej tepelno-technickej normy sa do strešného plášťa montujú pomerne veľké hrúbky (až do 40 cm) izolačných materiálov. Tieto môžu byť voľne rozložené na stropnej konštrukcii a môžu tvoriť aj jej výplň.

Oveľa bežnejším spôsobom je zateplenie šikmej strechy medzi krokvami. Keďže medzi krokvy je možné namontovať len izoláciu s hrúbkou zodpovedajúcou ich výške, ďalšie vrstvy sa montujú pod krokvy, no oveľa častejšie nad ne.

Nadkrokvová izolácia je vhodnejšia aj z pohľadu fyziky, keďže zamedzuje vzniku rosného bodu v oblasti krokiev a tým aj ich poškodeniu. Navyše, nadkrokvová izolácia vás neoberie o drahocenný priestor v podkroví.

 • Pre dimenzovanie hrúbky a materiálového zloženia vrstvy tepelnej izolácie platia prísne pravidlá, ktoré projektanti poznajú, preto je potrebné návrh tepelného plášťa budovy a aj strechy zveriť im.

Dostatočná vrstva tepelnej izolácie bude plniť svoju funkciu len vtedy, ak bude dôsledne chránená pred vlhkosťou. V obytných priestoroch sa počas bežných činností ich obyvateľov tvorí denne pomerne veľké množstvo vodných pár, ktoré prestupujú cez stropnú konštrukciu. Vniknutiu vlhkosti z obytných priestorov do tepelnej izolácie zabráni dobre nainštalovaná kvalitná parozábrana.

Koľko teda stojí nová strecha?

Pre jednoduchosť výpočtu si zvoľme strechu s plochou 100 m2.

V cenníkoch a produktových katalógoch jednotlivých výrobcov strešných krytín sa dozviete cenu jednej škridly, ako aj spotrebu škridiel na jeden meter štvorcový. Spotreba škridiel býva najčastejšie 10 kusov/ m2, z čoho pri cenovom rozpätí za jednu škridlu od 1,50 € do 2,40 € vyplýva, že cena základných škridiel na pokrytie strechy bude od 15 do 24 € za meter štvorcový, čo v prepočte na plochu 100 m2 predstavuje cenu 1500 – 2400 €. K tejto cene je potrebné pripočítať hodnotu doplnkových škridiel a tvaroviek, ako sú hrebenáče, okrajové škridly, rôzne prestupové škridly a pod., čo cenu základných škridiel navýši v závislosti od zložitosti strechy a počtu prestupov minimálne o 20%. Do ceny za materiál vstupujú aj prepravné náklady, ktoré v niektorých prípadoch prevezmú dodávatelia na seba. Počítať treba aj s cenou montáže strešnej krytiny, čo aj s vypracovaním všetkých detailov predstavuje náklady od 2000 €.

Do ceny za novú strechu významnou mierou zasahuje cena za konštrukciu jej nosnej časti, teda krovu. Do tejto položky sa premietne cena za rezivo, vyhotovenie krovu, ktorý môže byť klasický alebo väzníkový, montáž, ale aj navýšenie ceny za jeho tvarovú náročnosť. Počítať musíte s cenou od 5000 €.

Dnešné moderné strechy sa nezaobídu bez zateplenia a vrstiev kvalitných strešných fólií, ktoré zabezpečujú funkčnosť celého strešného plášťa. V tejto položke za zhotovenie strechy musíte počítať so sumou minimálne 50 € za meter štvorcový, a teda 5000 € za zhotovenie našej vzorovej strechy.

Každú strechu je potrebné aj odvodniť a počítať je potrebné aj s lemovaním stavebných konštrukcií prislúchajúcich k streche – odkvapy, komíny, vikiere, nadmurovky a pod. Za práce klampiara aj s dodávkou materiálu (komponenty odkvapového systému a plech na lemovanie) dáte minimálne 2000 €.

V konečnom dôsledku sa teda v roku 2024 môže pri kompletnej realizácii cena 100 m2 strechy začínať približne na sume 16 000 €

Všetky tu uvedené ceny sú len odhadované. Pre lepšiu predstavu o cene novej strechy sa neváhajte obrátiť na niektorú z realizačných firiem a vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.

Pomohli sme vám?

Veríme, že áno, ale jednoznačnú odpoveď sme nepriniesli. Nie je to možné. Každá strecha je špecifická, a preto má aj inú cenu. Ak chcete poznať cenu realizácie vašej novej strechy, potrebujete poznať cenu zabudovaných materiálov a cenu prác.

Cenu strešnej krytiny a všetkých potrebných stavebnín sa dozviete napríklad aj priamo u výrobcu. Môžete osloviť odborných technických poradcov alebo sa obráťte na regionálnych obchodných zástupcov. Rovnakú službu vám môžu poskytnúť aj predajne stavebných materiálov.

Cenu prác vám vykalkulujú v realizačnej firme. Oslovte overené firmy. Budú vám predsa robiť strechu, ktorá bude chrániť váš majetok, ale i zabezpečovať pokojný život pod ňou. Väčšina realizačných firiem vám bude schopná ponúknuť komplexné služby – dodanie materiálu aj prác. Informujte sa o tejto možnosti. Ušetríte si tak množstvo práce.

Odporúčame vám veľmi úzko spolupracovať s realizačnou firmou, ktorá má aktuálne informácie o cenách materiálov aj o možnosti ich dodávky. Pri otvorenej komunikácii budete vedieť spoločne nájsť to najlepšie riešenie, aby ste realizáciu strechy stíhali podľa vašich predstáv a tak, aby ste vedeli plánovať aj prípadné ďalšie súvisiace práce.