Krov „polopate“ – aby bolo jasno v terminológii

Strechy, hlavne tie šikmé, sa rozhodujúcou mierou podieľajú na výslednom vzhľade celej nehnuteľnosti. Ich vzhľad najviac ovplyvňujú miestne zvyklosti a tradície, ktoré vychádzajú z klimatickej a zemepisnej oblasti, ale aj z rôznych kultúrnych vplyvov a módnych trendov.

Nosnou konštrukciou strechy je obvykle klasický drevený krov alebo na materiál úspornejšie priehradové väzníky. V každom prípade krov nesie celé zaťaženie z vlastnej hmotnosti, ale aj hmotnosť krytiny, pričom nemožno opomenúť aj zaťaženie spôsobené snehom a vetrom. Funguje na princípe uzatvorených trojuholníkov. Drevená konštrukcia krovov umožňuje preklenúť pomerne veľké vzdialenosti a spôsoby spracovania dreva poskytujú veľké možnosti na stvárnenie predstáv architekta.

Výroba krovov patrí medzi tesárske práce a toto remeslo patrí k historicky najstarším.

Patrónom tesárov bol a v krajinách, kde udržiavajú tradície, je stále považovaný sv. Jozef, manžel Panny Márie, ktorý bol pestúnom a v očiach zákona otcom Ježiša. Z historických prameňov sa dozvedáme, že bol chudobným tesárom a popri ňom sa vyučil aj Ježiš. O samotnom Jozefovi však veľa informácií nenachádzame. 19. marec je v mnohých krajinách sveta dňom osláv tohto svätca, ale aj tesárskeho remesla. Pápež Pius XII. zaviedol na jeho počesť sviatok sv. Jozefa Robotníka, ktorý sa oslavuje 1. mája.

Typy konštrukcií krovov

Na území Slovenska sa používali v minulosti pre sedlové strechy tri základné konštrukcie krovu. Prvou bola tzv. sochová konštrukcia, ktorej základ tvorili stĺpy – sochy zapustené v zemi pred predným a zadným priečelím stavby domu. Stĺpy mali na konci rázsochy, v ktorých  bola položená vrcholová väznica, na ktorej viseli páry krokiev, ktoré sa spodnou časťou opierali o hornú časť obvodových múrov domu. Vrcholová väznica a stĺpy – sochy tak prenášali väčšinu zaťaženia z konštrukcie strechy. Takáto konštrukcia krovu sa vyskytovala najmä na južnom Slovensku, kde sa stavali hlinené stavby, prípadne boli múry tvorené prútenými vypletanými stenami.

sochova-konstrukcia-krovu
Sochová konštrukcia (Foto: Mojmír Benža, ludovatvorba.sk)

Druhým typom nosnej konštrukcie strechy bola nožnicová konštrukcia, ktorú tvorili páry brvien osadené na prednom a zadnom priečelí, prípadne aj nad priečnymi stenami domu. Páry brvien boli v hornej časti prekrížené, čím tvorili lôžko na uloženie vrcholovej väznice. Páry krokiev boli opäť v hornej časti zavesené na vrcholovej väznici a spodným koncom boli opreté o hradu na hornom okraji pozdĺžnych stien. Zaťaženie od strechy tak prenášali priečne steny domu. S nožnicovým krovom sa bolo možné stretnúť, podobne ako so sochovým krovom, predovšetkým na južnom Slovensku, ktoré takto tvorilo severnú hranicu jej výskytu v Európe.

noznicova-konstrukcia-krovu
Nožnicová konštrukcia (Foto: Mojmír Benža, ludovatvorba.sk)

Krokvová nosná konštrukcia strechy dostala názov podľa nosného prvku – krokiev. Dvojice krokiev boli v hornej časti spojené, najčastejšie preplátovaním, a spevnené vloženým priečnym trámikom. V dolnej časti boli zakotvené do priečne uložených stropných hrád alebo do hrady položenej a upevnenej na hornom okraji pozdĺžnych stien budovy – pomúrnice. Takto prenášali zaťaženie priamo do obvodových stien domu. Pozdĺžne stuženie konštrukcie zabezpečujú tzv. ondrejské kríže, ktoré sa na krokvy montujú z vnútornej strany, ale aj samotné latovanie. Optimálny sklon strechy s touto konštrukciou je 45° a rozpon do 6 metrov. Krokvová konštrukcia krovu sa na Slovensku veľmi rozširovala a v 19. storočí sa vyskytovala, s výnimkou južného Slovenska, takmer na celom území. V nasledujúcom období bola postupne nahrádzaná novšími konštrukciami krovu, čo súviselo s nástupom keramickej škridly, ktorá je v porovnaní s predchádzajúcimi používanými krytinami podstatne ťažšia a vyžaduje si tak krov s väčšou nosnosťou.

krokvova-konstrukcia-krovu
Krokvová nosná konštrukcia strechy (Foto: Mojmír Benža, ludovatvorba.sk)

Hambálková nosná sústava krovu vznikne vložením hambálku alebo klieštiny medzi dve krokvy v hornej tretine jej dĺžky. Vznikne tak trojuholníková sústava pozostávajúca z hambálku a krokiev, ktorá je schopná preklenúť vzdialenosť  obvodových stien 6 až 8 metrov. Hambálok sa vkladá medzi každú dvojicu krokiev v konštrukcii. Vzhľadom na to, že tento typ krovu je odvodený od krokvového, vyžaduje si stuženie krovu, ktoré sa najčastejšie robí pomocou ondrejských krížov alebo ho zabezpečí celoplošný drevený záklop – obitie celej vonkajšej plochy krovu doskami.

hambalkova-stresna-konstrukcia
Hambálková strešná konštrukcia

Krokvy sú kotvené do pomúrnice, alebo v prípade úplnej sústavy so stropnicou (stropnica – hranol spájajúci päty krokiev orientovaný kolmo na smer hrebeňa), kotvením do nej prostredníctvom tesárskeho spoja, ktorý je schopný zachytiť horizontálne sily.

Väznicová nosná sústava sa používa na preklenutie väčších rozponov (6 až 16 metrov), kde by sa dlhšie krokvy bez podopretia prehýbali. Krokvy sa v takomto krove podopierajú väznicami (väznica – vodorovne uložený hranol slúžiaci na podopretie krokiev). Podľa umiestnenia sa väznice delia na vrcholové – hrebeňové, stredové a okrajové. Vrcholové a stredové väznice sú podopreté stĺpikmi. Počet stredových väzníc je priamo úmerný rozponu strechy. Vzdialenosť medzi väznicami by nemala presiahnuť 4,5 metra a vzdialenosť medzi väznicou a hrebeňom 2,5 metra. Okrajová väznica je uložená na obvodovú nosnú stenu – pomúrnica.

vaznicovy-krov
Väznicová nosná sústava

Na väznice sa v smere spádu strechy kladú krokvy. Stĺpiky pod väznicami sú kotvené do väzného trámu alebo do stropu, ktorý však musí byť na tomto mieste dostatočne staticky únosný. Stojatá stolica väznicovej sústavy má stĺpiky pod väznicami kolmé, ležatá stolica ich má naklonené, čím je umožnené efektívnejšie využívanie podkrovného priestoru na ukladanie poľnohospodárskych produktov alebo na bývanie.

Zvislé stĺpiky stojatej stolice sú ukotvené vo väzných trámoch, prípadne v nosnej stene. Ak to konštrukcia stavby dovolí a umiestnenie stĺpika je priamo nad nosnou stenou, stĺpiky je možné kotviť aj do tzv. papuče.

Využitie podopretia väzníc šikmými stĺpikmi pri ležatej stolici umožňuje zníženie namáhania väzného trámu,  pretože stĺpiky sú kotvené bližšie k podporám, čo vedie aj k úspore reziva pri takomto krove. Kotvenie stĺpikov v šikmej polohe si však vyžaduje tvarovo náročnejšie tesárske spoje umožňujúce zachytenie horizontálnych zaťažujúcich síl.

Spájanie prvkov krovu

Táto kapitolka by mohla byť aj povzdychnutím a akousi reminiscenciou nad starými dobrými časmi, keď sa jednotlivé konštrukčné prvky krovov spájali výhradne klasickými tvarovými tesárskymi spojmi, dokonca často bez použitia kovových klincov, na ktoré je radosť sa pozerať aj s odstupom storočí. Táto doba je však preč. Dnes, v dobe, keď je dobrých remeselníkov ako šafranu a zároveň je na nich vyvíjaný tlak na rýchle realizácie prác, len málokto sa podujme na výrobu krovu klasickým spôsobom (a kto by to zaplatil?). Dnes sú k dispozícii mechanické kovové spojovacie prostriedky najrôznejších tvarov a rozmerov, ohýbané i zvárané, ktoré tesárovi umožnia vytvoriť takmer akýkoľvek druh spoja drevených trámov len za pomoci týchto prostriedkov a klincov, prípadne skrutiek, vrutov, závitových tyčí a matíc.

Pomúrnice

Na stavebné konštrukcie sa upevňujú kotvením, buď na vopred osadené závitové tyče, alebo sa kotvia pomocou kotiev, ktoré sa aplikujú nezávisle od tzv. mokrých procesov. Pozdĺžne spoje plne podoprených pomúrnic sa vykonávajú na tupo – jednoduchým priložením zarezaných koncových častí trámov k sebe, pričom čelá zrazov môžu byť zrezané kolmo, šikmo, prípadne opatrené klinom, čapom alebo plátovaním – hlavne v prípadoch, keď spoj nie je dostatočne podopretý. Plátovanie môže byť rovné, šikmé alebo napríklad s ozubom. Musí byť mechanicky zabezpečené proti bočnému posunu.

pomurnica

Krokvy

V hrebeni sa zvyknú spájať preplátovaním, teda tvarovým spojením, pričom každý spoj musí byť zaistený mechanickým spojovacím prostriedkom. V spodnej časti sa krokva pripevňuje na spodnú okrajovú väznicu – pomúrnicu, ale aj na prípadné ďalšie väznice pomocou osedlania. Osedlanie je tesársky spoj, pri ktorom sa do krokvy vyhotoví zárez, ktorý presne tvarovo dosadne na pomúrnicu. Aby nedošlo k oslabeniu prierezu krokvy, čo by mohlo viesť k zlyhaniu konštrukcie strechy, osedlanie by nemalo siahať hlbšie ako do tretiny výšky krokvy. Na zaistenie spoja sa používajú mechanické spojovacie prostriedky.

krokvy

Väzné trámy

Osádzajú sa priamo do obvodových nosných stien, v ktorých je pre ne vytvorený otvor. Trám sa osádza tak, aby nebol v priamom kontakte s murivom. Musí sa dostatočne odizolovať, napríklad lepenkou alebo podložkou z tvrdého dreva, avšak miesto uloženia nesmie byť vzduchotesne uzatvorené, aby nedošlo k napadnutiu koncovej časti trámu hubami alebo plesňami.

vazne-tramy

Väznica

Vytvára spolu so stĺpikmi a vzperami (zavetrovacími pásikmi) stojatú alebo ležatú stolicu, na ktorú sú uložené krokvy. Ak sa podopretie stĺpikom nachádza priamo pod krokvou, hovoríme o tzv. plnej väzbe, pri ktorej sa zaťaženie z krokiev prenáša priamo do podperných stĺpov. Ak je krokva uložená na väznicu v mieste medzi stĺpikmi, hovoríme o tzv. prázdnej väzbe, pri ktorej sa zaťaženie z krokvy prenáša najprv na väznicu a následne do podperného stĺpu. Pri väznicovej sústave musia byť podporné stĺpy umiestnené vždy nad nosné steny. Ak to nie je možné zabezpečiť, konštrukciu je nutné doplniť o väzný trám. Spoje jednotlivých prvkov väznicovej sústavy sa vyhotovujú klasickým tesárskym spôsobom čapovaním, kampovaním, preplátovaním a pod. a poistením mechanickými prostriedkami.

Klieštiny

Jednostranné alebo obojstranné, ktoré sú súčasťou hambálkového krovu, sa ku krokvám upevňujú svorníkmi a závitovými tyčami. Spoj je možné vyhotoviť aj pomocou skrutiek do dreva alebo klincov, pričom ich dĺžka musí byť zvolená tak, aby zasahovali až do posledného zo spájaných dielov, a to v dĺžke rovnajúcej sa šesťnásobku (u klincov) až osemnásobku (u skrutiek) ich priemeru.

skladba-strechy

Rezivo

Na konštrukciu krovov sa používa najčastejšie rezivo ihličnatých drevín. V našich končinách je to z ekonomického dôvodu predovšetkým smrek, borovica, jedľa a z listnatých drevín dub a agát. Drevo, resp. jeho mechanické a fyzikálne vlastnosti, predpisuje projekt krovu na základe statického prepočtu vykonaného odborne spôsobilým projektantom. Akékoľvek dodatočné zmeny v konštrukcii krovu, ako aj v kvalite použitého materiálu musí projektant odkonzultovať a schváliť.

Väzníkové krovy

Ak sa dnešný príspevok týka krovov, nesmieme opomenúť väzníkové krovy, ktoré sa skladajú z priestorovo stužených prefabrikovaných dielcov – priehradových väzníkov. Priehradové väzníky sa vyrábajú z pomerne subtílnych drevených hranolov predpísanej kvality, spájaných oceľovými styčníkmi v špecializovaných firmách, ktoré jednotlivé väzníky tiež navrhnú a následne dopravia na stavbu a pomocou žeriava aj zmontujú. Tieto krovy sú v USA a západnej Európe veľmi populárne. Pri montáži na stavbe sú totiž málo náročné na prácu, ktorá je v týchto oblastiach veľmi drahá. Na Slovensku sa táto výhoda nízkou cenou pracovnej sily zmazáva, avšak existujú prípady, keď použitie väzníkového krovu je v porovnaní s klasickým krovom výrazne úspornejšie. K výhodám tejto konštrukcie krovu patrí jej nízka hmotnosť, presnosť, veľmi rýchla montáž, možnosť preklenutia veľkých rozpätí, úspora nákladov na montáž stropnej dosky, zatiaľ čo stropnú konštrukciu je možné zavesiť priamo na spodnú stranu väzníkov. K nevýhodám je možné zaradiť obmedzenú možnosť využitia podkrovného priestoru (s obmedzeniami je možné podkrovie využiť napr. na skladovanie sezónnych vecí) a vhodnosť tohto krovu predovšetkým pre stavby so sklonom strešných rovín do 30°.

Čo je dobré si zapamätať?

  • krov je základnou nosnou konštrukciou strechy,
  • klasické krovy majú viacero základných konštrukcií,
  • krov projektuje vždy odborne spôsobilá osoba,
  • pri realizácii krovu je nutné dodržať všetky podmienky projektu týkajúce sa kvality a rozmerov materiálu, ale aj spôsobu vyhotovenia detailov,
  • akékoľvek odchýlky vyhotovenia od projektu musí projektant schváliť.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.