Odkvapové systémy a ich montáž

Odkvapove systemy a ich montaz

Odkvapový systém tvorí súčasť klampiarskych konštrukcií na streche, resp. na stavbe akejkoľvek budovy. Jeho úlohou je odvádzať zrážkovú vodu zo strechy. Odkvapový systém je tvorený predovšetkým žľabmi, kotlíkmi, odpadovými rúrami a príslušenstvom.

Vzhľadom na to, že funkcia odkvapového systému je jednoznačne daná, sú vyšpecifikované aj rozmery jednotlivých funkčných prvkov a teda je možná aj jeho sériová výroba. Na trhu sú k dispozícii odkvapové systémy od viacerých výrobcov a ich montáž je pri znalosti základných princípov natoľko jednoduchá, že ju, po zaškolení, primerane zručný jedinec zvládne.

Vysvetlenie základných pojmov

Ponuka výrobcov je pomerne obsiahla. Poďme sa venovať základným poznatkom, ktoré nám pomôžu sa v problematike zorientovať.

Žľaby

Žľaby sú časti odkvapového systému umiestnené v oblasti odkvapovej hrany strechy. Voda zo strešnej roviny steká priamo do nich a žľaby ju odvádzajú do odpadových rúr (zvodov) a následne do kanalizácie alebo na terén.

Žľaby sa vyrábajú v dvoch základných tvaroch – polkruhové a štvorhranné, ktoré sú umiestnené buď pod odkvapom (pododkvapové) alebo položené na rovine strechy (nástrešné). Ak je požiadavka na iný tvar (lichobežníkové, eliptické a pod.), alebo iné umiestnenie žľabov (zaatikové, medzistrešné a pod.), pôjde o atypickú výrobu a výrobu takýchto klampiarskych výrobkov budete musieť zveriť do rúk klampiarskeho majstra.

voda-z-odkvapu-dazd

Žľaby si môžete zakúpiť v rôznych veľkostiach prierezu. Pre zaujímavosť uvádzame, že všetky klampiarske výrobky sa v minulosti vyrábali z plechov šírky 1 meter. Aby sa šírka plechu využila bezo zbytkov, klampiarske výrobky sa vyrábali prednostne z pásov plechu so šírkou 12,5; 20; 25; 33,3; 40, 50 centimetrov. Aj preto sa pri veľkostiach žľabov stretnete s označeniami vychádzajúcimi z čísel 250; 333 a 400, ktoré zodpovedajú rozvinutej šírke plechu v milimetroch, z ktorého sú príslušné žľaby vyrobené.

Veľkosť prierezu žľabu závisí od klimatických pomerov v oblasti, od sklonu a veľkosti strešnej plochy, od zbernej dĺžky žľabu a počtu odpadových rúr a od druhu strešnej krytiny (z hladkej strešnej krytiny odteká zrážková voda rýchlejšie a rýchlejšie naplní odpadový systém ako pri drsnej krytine). Vo všeobecnosti platí, že na 1 m² odvodňovanej strešnej plochy počítame s 1 cm² prierezovej plochy žľabu.Aby bol zaručený odtok zrážkových vôd zo strechy, je nutné, aby bol spád žľabov v pomere 1:150, čo znamená, že na 1,5 metri dĺžky žľabu je výškový rozdiel 1 centimeter.

Prípustný je aj sklon 1:200. V miestach, kde je potrebný rýchlejší odtok zrážkovej vody, sa navrhuje spád 1:100. Tento spád je však už pozorovateľný voľným okom a môže na streche pôsobiť z estetického hľadiska rušivo. Žľaby sa vyrábajú v dĺžkach 2, 3, 4 a 6 m. Je len na stavebníkovi, pre akú dĺžku sa rozhodne. Čím väčšia dĺžka, tým menej spojov. Niekedy závisí aj od dopravy.

Žľaby je potrebné spájať tak, aby sme zabezpečili ich pevné a vodotesné spojenie. Žľaby z pozinkovaného oceľového a medeného plechu spájame nitovaním a spájkovaním, žľaby z pozinkovaného oceľového plechu s organickým povlakom spájame nitovaním a tmelením, žľaby z hliníkového plechu spájame nitovaním, žľaby zo zinkovaného plechu spájame len spájkovaním. Výrobcovia odkvapových systémov dodávajú aj praktické spojky žľabov, ktorých obľúbenosť na Slovensku je stále pomerne malá. Že by rozhodovala stále len cena? Je to škoda. Využitím žľabových spojok získame totiž vzhľadovo bezchybný spoj, ktorý nepreteká. Na bežnú strechu ich je potrebných možno päť, šesť kusov.

Pododkvapové a nástrešné žľaby sa montujú v spáde do hákov, pričom sa k nim pripevňujú pomocou plechových príponiek. Zadná strana pododkvapového žľabu musí byť zdvihnutá minimálne o 10 mm, aby sa zamedzilo poškodeniu fasády, prípadne vniknutiu vlhkosti do podstrešného priestoru. Pododkvapový žľab musí byť umiestnený tak, aby krytina alebo oplechovanie odkvapu prekrývali zadnú tretinu žľabu, najmenej však 40 mm jeho šírky.

Nástrešné žľaby sa montujú na okraj strechy, ktorý musí byť opatrený v celej hĺbke žľabu debnením a chránený pred poveternostnými vplyvmi oplechovaním. Vzdialenosť medzi odkvapovou hranou strechy a žľabom by nemala prevyšovať 250 mm. Predný okraj nástrešného žľabu je ukončený návalkom, úprava zadného okraja závisí od druhu použitej krytiny, najčastejšie je ukončený ohybom, tzv. vodnou drážkou. Zadná strana nástrešného žľabu musí byť oproti prednej strane vyššie minimálne o 50 mm. Kvôli možnosti deštrukcie nástrešných žľabov vplyvom zosúvajúceho sa snehu, je nutné inštalovať snehozábrany alebo sneholamy.

V súvislosti s montážou žľabov by sa nemalo zabúdať na ich dilatáciu, ktorá sa však týka prvkov s dĺžkami bez prerušenia nad 10 až 15 metrov, čo sa v prípade rodinných domov stáva len výnimočne. Preto túto tému preskočíme.

Žľaby sa pripevňujú k nosnej časti strechy – ku krokvám, pomocou hákov. Háky sú tvarovo prispôsobené žľabu. Vyrábajú sa z pásovej ocele, pozinkovanej ocele, medi, prípadne z pozinkovanej ocele obalenej medeným plechom. Na päte háku sú vyvŕtané 2 – 3 otvory s rozostupmi minimálne 60 mm, určené na kotvenie háku do stavebnej konštrukcie pomocou klincov, lepšie však vrutov (docielime rozoberateľný spoj). Sklon päty je totožný so sklonom strešnej roviny. Optimálne je ich pripevnenie z vrchnej strany krokvy, avšak prípustná je i montáž z boku alebo z čelnej časti. Osová vzdialenosť sa riadi vzdialenosťou krokiev, nesmie byť však väčšia ako 1200 mm. Predné okraje hákov musia byť osadené v priamke (prípadne v inej predpísanej krivke) a v predpísanom spáde. Najmenšia vzdialenosť medzi osadeným žľabom a povrchovou úpravou stavebnej konštrukcie musí byť minimálne 20 mm.Háky sú opatrené dvoma plechovými príponkami hrúbky 1 mm, slúžiacimi na pripevnenie žľabu.

odkvap-roh-strechy-podhlad-montaz-odkvapovych-systemov-ako

Na ukončenie žľabov sú k dispozícii čelá žľabov, ktoré sú tvarovo prispôsobené na jednoduchú montáž na žľab. Viacero výrobcov ich dodáva už aj s tesneniami.

Žľabové rohy slúžia na napojenie žľabov do pravého uhla na rohoch strechy. Vyrábajú sa ako vonkajšie, ale aj vnútorné. Klasické rohy boli vyrábané z dvoch kusov a navzájom spojené nitovaním a spájkovaním. S pokročilými technológiami prišli na trh aj lisované rohy vyrobené z jedného kusa, u ktorých nehrozí ich prasknutie a navyše pri hromadnej výrobe je ich cena nižšia. V prípade, ak roviny strechy nezvierajú pravý uhol, bude potrebné, aby rohový prvok vyrobil klampiar buď z tabuľového plechu, alebo zostrihnutím zo žľabu.

Kotlíky sú zberné nádoby slúžiace na prepojenie žľabov a odpadových rúr, na zachytenie nadmerného množstva zrážkovej vody stekajúcej zo strechy a na usmernenie a urýchlenie odtoku vody zo žľabov do odpadových rúr. V poslednom období je najpoužívanejším typom kotlíka kužeľový žľabový kotlík, jeho kužeľová časť prechádza v spodnej časti do valcovej časti dlhej minimálne 80 mm určenej na zasunutie do odpadovej rúry. Tento kotlík sa montuje zavesením na návalok žľabu a následným prinitovaním. Na dne žľabu sa v mieste umiestnenia kotlíka vystrihne oválny otvor, ktorého okraje sa vyhnú v smere toku vody.

Štvorhranný žľabový kotlík je tvarovo a veľkosťou prispôsobený strešnej konštrukcii. Štvorhranná časť má výrezy pre nasunutie na žľab, čím spravidla umožňuje aj ich dilatačný pohyb.Spodok kotlíka prechádza kónickým prehĺbením do valcového alebo hranatého hrdla (v závislosti od tvaru odpadovej rúry), ktoré je minimálne 80 mm dlhé a slúži na zasunutie kotlíka do odpadovej rúry. Jednotlivé časti kotlíka sú vodotesne spojené drážkovaním a spájkovaním.

Pre ploché strechy sú určené zberné kotlíky, ktoré majú špecifický, spravidla kužeľový tvar. Dnes sú nahrádzané technologicky vhodnejšími plastovými vpusťami rôznych výrobcov, pri montáži ktorých je nutné rešpektovať predpisy výrobcov.

Odpadové rúry

Odpadové rúry, podobne ako žľaby, sú na trhu k dispozícii s kruhovým a štvorhranným prierezom. Z konštrukčného hľadiska sú vhodnejšie odpadové rúry kruhového prierezu, ktoré sa zrážkovou vodou lepšie preplachujú, neusádzajú sa v nich nečistoty a lepšie odolávajú korózii. Odpadové rúry musia byť hladko vyhotovené, pravidelné a bez známok stočenia, vyrábajú sa zakružovaním a po dĺžke sa spájajú jednoduchou ležatou drážkou.

Vyrábajú sa ako zbiehavé, aby sa pri montáži mohli spojiť zasunutím, alebo sú na spodnej časti opatrené osadením určeným na zasunutie. Najčastejšie sa používajú odpadové rúry s priemerom 80, 100 a 120 mm, alebo s rovnakou dĺžkou hrany pri štvorhranných zvodoch. Vo všeobecnosti platí, podobne ako pri žľaboch, že na 1 m² pôdorysu strechy počítame s 1 cm² prierezovej plochy odpadovej rúry. K dispozícii bývajú rúry v dĺžkach 1, 2, 3, 4 a 6 m.

Jednotlivé časti odpadového systému sa spájajú zasunutím do seba na dĺžku 60 mm v smere toku vody, poistenie spojov nitovaním sa neodporúča, nakoľko v mieste spoja by mohlo dochádzať k prieniku zrážkových vôd. Pozdĺžne drážkové spoje tvorené jednoduchou ležatou drážkou je vhodné z estetického hľadiska orientovať smerom k fasáde.

Pri montáži sa postupuje zhora nadol, pričom v prípade zaústenia odpadového systému do kanalizačnej vpuste sa kotlík montuje presne nad túto vpusť. V prípade, že túto požiadavku nie je možné dodržať, menší rozdiel v polohe je možné kompenzovať natočením horného kolena. Odpadové potrubie sa pripevňuje k stavebnej konštrukcii objímkami. Medzi odpadovou rúrou a povrchom stavebnej konštrukcie musí byť vzdialenosť minimálne 20 mm.

Voda musí byť zvádzaná čo najkratšou cestou, teda priamo dole.Preto je potrebné vykonať opatrenia, aby sa obmedzil počet rôznych ohybov a kolien, v ktorých dochádza k upchávaniu rúr a v zimnom období aj k premŕzaniu.

Odpadové kolená

Odpadové kolená slúžia na preklenutie osových vzdialeností medzi umiestnením kotlíka a odpadovej rúry. Ich prierez je totožný s prierezom odpadových rúr. Pozdĺžne spoje sú vyhotovené jednoduchou ležatou drážkou, priečne nitovaním a spájkovaním, alebo sú k dispozícii lisované kolená. Dielce tvoriace odpadové koleno sa na žľabové hrdlo alebo kotlík a na odpadovú rúru, ako aj vzájomne montujú zasunutím v dĺžke minimálne 60 mm tak, aby spoje umožňovali dilatáciu.

Ak je vodorovná vzdialenosť osí hornej a dolnej časti kolena väčšia ako 600 mm, musí sa poloha kolena dodatočne zaistiť plechovým pásikom, ktorý sa pripevní na zadný návalok žľabu, hornú hranu kotlíka, na žľabové hrdlo alebo na dolnú časť kotlíka.

Ďalšie prvky

Odskoky sú určené na preklenutie stavebných prekážok na fasáde stavby. Uplatnenie nájdu predovšetkým na starších stavbách a ich rekonštrukciách. Platia pre ne rovnaké pravidlá ako pre kolená.

Výtokové kolená nájdeme na vyústení odpadovej rúry nad terénom, pričom dolná hrana výtokového kolena sa montuje spravidla 150 mm nad upraveným terénom. Vyústenie kolena je ukončené návalkom, ktorý ho vystužuje a zároveň esteticky dotvára.

Prierez výtokových kolien je zhodný s prierezom odpadových rúr. Koleno sa skladá, podobne ako odpadové koleno, z dvoch dielov, pozdĺžne spoje sú vyhotovené jednoduchou ležatou drážkou, jednotlivé dielce sú spájané nitovaním a spájkovaním pri štvorcovom priereze a vrúbkovaním a spájkovaním pri kruhovom priereze, vždy v smere toku vody. Výtokové kolená kruhového prierezu môžu byť lisované.

Výtokové koleno sa spája s odpadovým potrubím napevno zasunutím a spájkovaním (pre pozinkovaný a titánzinkový plech) alebo zasunutím a nitovaním (pre plechy s organickým povlakom) a zaistením objímkou.

Na napojenie odpadovej rúry s menším prierezom na odpadovú rúru s väčším prierezom slúžia odpadové odbočky. V odpadovej rúre sa vystrihne otvor zodpovedajúci napojovanej rúre a okraje otvoru sa vyhnú von.Do vzniknutého otvoru sa zasunie napojovaná rúra a spojí  sa spájkovaním (pre pozinkovaný a titánzinkový plech) alebo sa spoj zatmelí vhodným tmelom, najlepšie z vnútornej strany rúry (pre plech s organickým povrchom).

Pre ekologicky zmýšľajúcich ľudí, ktorí chcú zberať zrážkovú vodu, je na trhu dostupný odpadový výpust vody, ktorý sa namontuje do potrebnej výšky a s odpadovou rúrou sa spojí napevno zasunutím. Jeho vyústenie sa následne nasmeruje nad vhodnú zbernú nádobu (sud).

strecha-s-odkvapom-ako-namontovat-odkvapovy-system

Na upevnenie odpadových rúr s príslušenstvom na fasádu budovy slúžia objímky. Tvar a rozmer objímok závisí od profilu použitého odpadového potrubia, pričom vnútorný rozmer objímky musí byť o 1 – 2 mm väčší ako rozmer odpadovej rúry. Objímky sa montujú k stavebnej konštrukcii zaskrutkovaním, zarazením,  zabetónovaním, zváraním a pod. Pri montáži odpadových rúr je nutné dodržať podmienku, aby medzi rúrou a povrchom stavebnej konštrukcie ostala vzdialenosť minimálne 20 mm. Takto vzniknutá medzera umožní prevetrávanie priestoru medzi odpadovou rúrou a fasádou a predĺži životnosť oboch stavebných súčastí. Zvislá osová vzdialenosť objímok musí byť pravidelná, maximálne 2000 mm.

Všetky doposiaľ uvedené súčasti odkvapového systému si môžete kúpiť v rôznych materiálových vyhotoveniach. Dnes najpoužívanejším materiálom je pozinkovaný oceľový plech s organickým povlakom, tzv. lakoplastový alebo poplastovaný plech, ktorý vytláča do úzadia klasický pozinkovaný oceľový plech. Pre náročnejších klientov sú určené odkvapové systémy z medi, titánzinku, nerezovej ocele alebo z hliníka.

Dôležité upozornenie: Všetky súvisiace prvky klampiarskej konštrukcie, vrátane pripevňovacích a pripájacích prvkov, musia byť vyhotovené z materiálov s podobným elektrickým potenciálom tak, aby nedošlo v prítomnosti vody alebo vo vlhkom prostredí k elektrolytickej korózii; túto zásadu je nutné brať do úvahy v prípade priameho kontaktu materiálov, ale aj v prípade transportu vody z jedného druhu materiálu na iný.

Vzájomné ovplyvňovanie kovov je zrejmé z tabuľky:

       
Materiál hliník olovo meď zinok legovaný titánom nehrdzavejúca oceľ pozinkovaná oceľ oceľ
Hliník A C B A A A B
Olovo C A A A A C B
Meď B A A B A B B
zinok legovaný titánom A A B A A A B
nehrdzavejúca oceľ A A A A A A A
pozinkovaná oceľ A C B A A A B
Oceľ B B B B A B A
A kovy môžu byť v kontakte
B kontakt kovov je potrebné vylúčiť, v prítomnosti vody dochádza k elektrolytickej korózii
C kontakt kovov sa neodporúča

Ako príklad uvádzame, že voda stekajúca z medených častí konštrukcií striech obsahuje ióny medi, ktoré môžu vyvolávať koróziu zinku, titánzinku, pozinkovanej ocele a hliníku. Preto sa neodporúča umiestňovať tieto materiály pod medené konštrukcie, zvlášť s väčšími plochami.

Jednotlivé druhy materiálov pre odkvapové systémy sa vyznačujú charakteristickými farbami. Plechy s organickými povlakmi je možné vyrobiť prakticky vo všetkých odtieňoch RAL.

Montáž odkvapového systému

Pri montáži odkvapového systému postupujeme zhora nadol, teda od žľabov po výtokové kolená, resp. zaústenie odpadovej rúry do kanalizácie. Je nutné dodržať všetky hore popísané zásady a k tomu nasledovné:

Ako prvé sa na strechu, resp. na krokvy strechy, namontujú háky. Začíname tak, že namontujeme prvý a posledný hák v rade za sebou v požadovanom spáde. Dokonalé lícovanie ostatných hákov zabezpečíme nastavením polohy pomocou dvojice špagátov, ktoré napneme medzi vonkajšími okrajmi hákov a medzi najnižšími miestami hákov v mieste budúceho dna žľabov. Háky pripevňujeme ku krokvám klincami. Rozoberateľný spoj však zabezpečíme pomocou vrutov. Do hákov vložíme zmontované žľaby, vyrovnáme ich a ich polohu zabezpečíme pomocou plechových príponiek prinitovaných na hákoch.

 Dôležité upozornenie: Všetky klampiarske výrobky deľte zásadne nožnicami ručne alebo elektrickými kmitacími nožnicami. Nikdy nepoužívajte tzv. flexku alebo rozbrusovačku. Pri delení týmto zariadením dochádza pri vysokých otáčkach a trení k zmenám v štruktúre materiálu a k odlietavaniu horúcich častí, ktoré sa v prípade plechov s organickým povlakom natavujú do povrchovej úpravy a znehodnocujú ju tak.

Žľaby uzavrite čielkami. Skontrolujte ich spádovanie. Keď ste s montážou žľabov hotoví, vymerajte a označte si na nich miesta, kde budete osádzať kotlíky. Pri montáži kotlíkov azda najviac prejavíte svoj klampiarsky fortieľ. V mieste inštalácie kotlíka je potrebné v žľabe vystrihnúť oválny otvor. Po nasunutí kotlíka na žľab a poistení jeho polohy, je potrebné okraje oválneho otvoru vyhnúť v smere toku vody a poistiť aj takýmto spôsobom spojenie žľabu s kotlíkom. Keď kotlík pevne drží, pristúpte k montáži odpadovej rúry.

Len málokedy sa stáva, že odpadová rúra sa môže nasunúť priamo na kotlík. Obvykle je poloha kotlíka voči odpadovej rúre vysunutá, a tak musíte použiť kolená. Kolená zmontujte vzájomným zasunutím. Ak je odskok kotlíka od odpadovej rúry väčší, budete musieť medzi dve kolená vložiť priamy kus rúry. Buďte veľmi precízni. Dvakrát merajte a raz strihajte. Trpezlivosť sa vám vyplatí. Ak totiž namontujete a zaistíte polohu horných kolien nitmi, máte najťažšiu prácu za sebou. Zasunutím zmontujete už len odpadovú rúru, naznačíte si miesta, kde osadíte objímky, namontujete ich na fasádu a vložíte do nich odpadovú rúru, ktorej koniec zasuniete do pripravenej kanalizačnej rúry, alebo naň nasuniete výtokové koleno.

Hotovo, aké jednoduché! Zdanie však klame. Určite to mnohí z vás bez väčších problémov zvládnu, ale netreba preceňovať svoje sily. Možno je jednoduchšie zavolať odborníka, ako sa roky trápiť pohľadom na nie najkrajšie osadený, prípadne aj nefunkčný, odkvapový systém.

Čo je dobré si zapamätať

  • Odkvapový systém zabezpečuje odvodnenie strechy, aby mohol svoju funkciu bezporuchovo zabezpečovať, musí byť namontovaný v súlade s príslušnými normami.
  • Nadväzujúce súčasti odkvapového systému používajte vždy od jedného výrobcu, aby ste zabezpečili ich kompatibilitu, dokonalé spojenie jednotlivých prvkov a estetický vzhľad.
  • Nekombinujte materiály, nie všetky sa vo vlhkom prostredí znášajú.
  • Používajte tzv. studené delenie materiálov (strihanie), plechy, a zvlášť tie s organickým povlakom, nemajú rady rozbrusovanie.
  • Nepreceňujte svoje sily, niekedy nie je na škodu zavolať včas remeselníka.

 

 

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.