Stavba domu krok za krokom – 3. časť

V predchádzajúcich častiach nášho miniseriálu sme sa venovali výberu pozemku, projektu, stavebnému povoleniu, výberu realizačnej firmy, nákupu stavebného materiálu, úlohe stavebného dozoru, ale aj výhodám spojeným s vedením stavebného denníka. Predpokladáme, že výstavba rodinného sídla prebehla bez vážnejších problémov a vy stojíte pred kolaudáciou.

Kolaudácia

Kolaudáciu alebo kolaudačné konanie vedie stavebný úrad, ktorý vám vydal stavebné povolenie. Počas tohto úkonu sa vyhodnocuje zabezpečenie ochrany verejných záujmov a práv všetkých účastníkov konania a splnenie potrebných kritérií ochrany zdravia užívateľov stavby a ochrany životného prostredia. Zároveň sa kontroluje súlad vyhotovenia stavby s projektom a celou dokumentáciou stavby overenou stavebným úradom počas povoľovacieho konania. Predmetom kontroly je aj kvalita stavebných prác, zabudovaných materiálov a technických zariadení a dodržanie kvality montáže vybraných inštalácií, čo sa dokladuje potrebnými revíznymi správami.

O kolaudáciu môžete požiadať, keď je na stavbe dokončená strecha s odvodnením a bleskozvodom, osadenie okien a dverí, komíny, schodiská so zábradliami, balkóny so zábradliami, povrchové úpravy stien, podlahy a stropy, inštalácie a všetky prípojky inžinierskych sietí (kanalizácia, plyn, voda) s meracími miestami, osadenie sanity (WC, umývadlo, vaňa, sprchovací kút a pod.). Nie je teda nutné, aby boli ukončené všetky dokončovacie práce, predovšetkým také, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť stavby.

Čo je potrebné na to, aby sa začala kolaudácia?

Kolaudačné konanie sa začne na základe žiadosti stavebníka, v ktorej uvedie požadované identifikačné údaje o stavbe a základné informácie o nej. K žiadosti o kolaudáciu je nutné okrem stavebného povolenia, projektovej dokumentácie, listu vlastníctva, zmlúv o pripojení k inžinierskym sieťam, geometrického plánu a energetického certifikátu predložiť viacero dokumentov dokladujúcich správnosť montáže plynu, bleskozvodu, elektroinštalácie, vodovodu, kanalizácie, komína a vykurovacej sústavy. Dokladovať je potrebné aj kvalitu zabudovaných stavebných materiálov. Ku kolaudácii budete potrebovať predložiť aj stavebný denník, doklad o likvidácii stavebného odpadu, doklad o zaplatení správneho poplatku, prípadne ďalšie dokumenty určené stavebným úradom.

Súčasťou kolaudačného konania je kontrolná prehliadka, ktorej hlavným cieľom je preverenie situácie priamo na mieste stavby. Počas ústneho konania môžu jeho účastníci predniesť ešte prípadné pripomienky. Ak všetko prebehne bez problémov, stavebný úrad vydá v zákonom stanovenej lehote kolaudačné rozhodnutie. Kolaudačné rozhodnutie bude obsahovať účel využitia vašej stavby, podmienky bezpečnosti a prípadne aj opis drobných nedostatkov s lehotou na ich odstránenie. Týmto sa však vaše povinnosti nekončia.

Mám kolaudačné rozhodnutie. A čo teraz?

Na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia vám príslušný obecný úrad stavbu zaeviduje a pridelí jej súpisné číslo. Toto súpisné číslo spolu s kolaudačným rozhodnutím, geometrickým plánom a písomnou žiadosťou o zápis stavby do katastra nehnuteľností bude podkladom na vklad vašej novostavby do katastra nehnuteľností. Následne budete môcť váš rodinný dom zaevidovať na účely dane z nehnuteľnosti.

Nezabudnite si samotnú stavbu, ako aj domácnosť a jej vybavenie včas a dobre poistiť.

Ak ste nemuseli dokladovať zabezpečenie dodávok energií a likvidáciu komunálneho odpadu a splaškov ku kolaudácii, musíte to urobiť teraz. Okrem toho vám odporúčame prihlásiť sa v príslušnej obci alebo meste na trvalý pobyt.

Naučiť sa v novom dome žiť

Bývanie v novostavbe má svoje čaro. Konečne ste sa dočkali tej chvíle, keď ste sa odsťahovali z predchádzajúcej adresy, kde vám už bývanie z najrôznejších príčin nevyhovovalo. Možno ste získali prvé vlastné bývanie, možno ste si len splnili sen o dome a vyššom štandarde bývania. V mnohých prípadoch sa ľudia sťahujú do pomerne sparťanských podmienok, iní zas až do hotového. V každom prípade je to obrovská zmena spojená aj s určitou dávkou stresu. S novým domom sa treba zžiť a „vychytať“ rôzne nástrahy, ktoré si pre vás pripraví. Môžu to byť praskajúce trámy v krove alebo vŕzgajúce schodisko, prípadne nočný strach zo svietiacich kontroliek rôznych zariadení.

Ak vám stavbu realizovala dodávateľská firma, mala by vás v rámci jej odovzdávania oboznámiť s ovládaním zabudovaného vybavenia, zariadení i spotrebičov, a to od vykurovacieho zariadenia, vetrania a klimatizácie cez ovládanie strešných okien, systému zatemňovania alebo garážovej brány až po obsluhu elektronického vrátnika, prípadne krbových kachieľ. Na prvé počutie to bude asi veľmi veľa informácií, no postupne, keď budete jednotlivé funkcie týchto zariadení potrebovať, dostanú sa vám pod kožu a ich ovládanie sa vám zautomatizuje.

Aké povinnosti ma následne čakajú?

Po odstránení prípadných stavebných nedostatkov vás v novostavbe prvé roky nečakajú žiadne veľké povinnosti. Po čase však bude potrebné venovať sa pravidelným technickým kontrolám zabudovaných zariadení, tak aby ste v prípade ich zanedbania neprišli o plnenie záručných podmienok. Mnohí výrobcovia vyžadujú prvé technické kontroly ich zariadení už po šiestich mesiacoch až roku od ich spustenia do prevádzky. Nezabudnite ich zabezpečiť.

Ak budete chcieť žiť vo vašom dome bez rizika prípadných porúch, prípadne až nebezpečia výbuchu alebo požiaru, venujte pozornosť aj pravidelným revíziám komínov, bleskozvodov, plynových zariadení, rozvodom plynu a elektriny, prípadne ďalších zariadení v domácnosti. Pravidelná kontrola a údržba týchto zariadení je zároveň povinnosťou majiteľa nehnuteľnosti a v prípade poistnej udalosti musíte dokladovať jej splnenie. Aby toho nebolo na vašu hlavu priveľa, môžete sa obrátiť na niektorú zo správcovských spoločností, ktoré tieto služby pre majiteľov rodinných domov vykonávajú a podľa potreby zabezpečujú v priebehu roka jednotlivé zákonom určené kontroly. Táto služba je obvykle bezplatná, platiť budete len za vykonané kontroly.

Ešte poznámka na záver. Buďte vnímaví k vášmu domu. Starajte sa oň. Udržiavajte ho. Pozorujte ho. Ak sa vám nebude niečo pozdávať, zavolajte odborníkov, ktorí vám s problémom pomôžu už v jeho zárodku. Aj v prípade domu platí, že ak akýkoľvek nedostatok odstránite včas, predídete väčším škodám, ktorých náprava by bola spojená s väčšími výdavkami.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Kolaudácia je úkon, ktorým stavebný úrad preverí zhodu realizácie stavby so stavebným povolením a povolí jej využívanie na požadovaný účel.
  • Po získaní kolaudačného rozhodnutia vás čaká ešte zopár administratívnych krokov vedúcich k riadnemu užívaniu stavby. Zaevidujte vašu stavbu, vybavte si pridelenie popisného čísla, vybavte zápis nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a zaevidujte sa na účely dane z nehnuteľností.
  • Nezabudnite vašu novostavbu, ako aj domácnosť poistiť.
  • O nový dom sa pravidelne starajte a nezabúdajte na povinnosti, ktoré od vás vyžaduje zákon.
  • V každom kroku sú vám k dispozícii odborníci, ktorí sú v danej oblasti profesionálmi a môžu vám veľmi účinne pomôcť. Ich služby určite oceníte.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.