Kontrola projektu – ako zistím, či mám dobre navrhnutú strechu?

kontrola-projektu-strechy-technicky-vykres-pravitko

Idete stavať alebo rekonštruovať dom. V rukách držíte projektovú dokumentáciu. Máte obrovské množstvo informácií získaných z internetu, odbornej literatúry, časopisov, z konzultácií so známymi, odborníkmi a pod. Množstvo informácií, ale aj upozornení a výstrah. Je veľa majiteľov nových striech, ktorí si nevedia svoju investíciu vynachváliť. Sú však aj takí, ktorí sa popálili.

Ako zistíte, či je projekt tej vašej strechy v poriadku? Nenatrafili ste zrovna vy na projektanta, ktorý svoje vzdelávanie ukončil napísaním diplomovej práce a štátnicami?

Strecha je korunou stavby. Nie len estetickou. Predovšetkým funkčnou. Jej úlohou je chrániť pred nepriazňou počasia, chladom i teplom. Dobrá strecha zabezpečí dlhú životnosť celej stavby a ochranu vášho majetku.

Z množstva dostupných informácií je jasné, že o kvalite novej strechy rozhoduje viacero faktorov:

 • Projekt
 • Realizácia
 • Použité materiály

Projekt je teda „až“ na prvom mieste. Nielen v prípade stavby nového domu, ale aj pri rekonštrukcii strechy. Veľmi veľa investorov robí chybu, keď sa snaží projektanta dotlačiť do čo najlacnejšieho riešenia strechy. Sústredia sa na výber strešnej krytiny a to ostatné, čo nevidno, sa dá predsa aj oklamať. Šetrí sa tak na hrúbke tepelnej izolácie a jej kvalite i na strešných fóliách. Ak sa k tomu pridajú ďalšie úspory pri nákupe doplnkového tovaru (lepiace pásky, tesnenia, tmely, kotviaci materiál a pod.) a výbere najlacnejšej realizačnej firmy, ktorej majiteľ uplynulé leto pomáhal pri stavbe rodinného domu svojmu kamarátovi a využil dieru v živnostenskom zákone, čím sa stal oficiálnou stavebnou firmou, pohroma je na spadnutie.

Projekt-model-domuV našich príspevkoch vždy upozorňujeme na to, že strecha je veľmi zložitý „organizmus“. Poruchy strešného plášťa sú veľmi časté. Vznikajú obvykle zanedbaním elementárnych pravidiel. Odstránenie ich príčin však býva veľmi náročné. Často je spojené s nutnosťou rozobrať celý strešný plášť. Oprava je potom finančne veľmi náročná a pohltí niekoľko násobne viac peňazí, ako sa ušetrilo.

Pri návrhu strechy záleží na každom jeho detaile. Preto ho je nutné zveriť do rúk skúseného projektanta, ktorý sa zameria nie len na návrh zloženia strešného plášťa, ale predovšetkým na riešenie konštrukčných detailov. Práve táto časť projektovej prípravy a precízne vyhotovenie detailov zo strany remeselníkov je predpokladom vydarenej strechy, pod ktorou budete spokojne žiť desaťročia.

Druhy projektovej dokumentácie

V procese prípravy výstavby, jej samotnej realizácie, ale aj po zhotovení stavby sa stretávame s viacerými druhmi projektovej dokumentácie. V zásade sa projektová dokumentácia podľa rozsahu člení na:

1. Architektonická štúdia

Architektonická štúdia sa vypracováva na základe individuálnych požiadaviek klienta. Je výsledkom predprojektovej prípravy stavby. Zahŕňa návrh architektonického, dispozičného a materiálového riešenia diela.

2. Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)

Slúži ako podklad na vydanie územného rozhodnutia stavby. Pozostáva z viacerých častí. V sprievodnej správe sú uvedené identifikačné údaje stavby, základné údaje o stavbe, odôvodnenie stavby a jej umiestnenie. Výkresová dokumentácia obsahuje situačný výkres, situáciu stavby, dispozičné riešenie stavebných objektov a návrh architektonického riešenia. Dokladová časť obsahuje vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy zabezpečované v priebehu vypracovania dokumentácie.

3. Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

Slúži ako podklad na vydanie stavebného povolenia riešenej stavby. Pozostáva z viacerých častí:

 1. Sprievodná správa
 2. Súhrnná technická správa
 3. Celková situácia stavby (zastavovací plán)
 4. Koordinačný výkres stavby
 5. Stavebné výkresy stavebných a inžinierskych objektov (pôdorysy, pohľady, rezy)
 6. Statické posúdenie stavby
 7. Energetické posúdenie stavby
 8. Prípojky (vodovodná, kanalizačná, elektrická, plynovodná)
 9. Technické zariadenia budovy (vodovod, kanalizácia, plynovod, vzduchotechnika)
 10. Projekt vykurovania
 11. Požiarna bezpečnosť budovy
 12. Elektroinštalácia a bleskozvod
 13. Návrh úpravy okolia stavby
 14. Projekt organizácie výstavby pri stavbách s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, pokiaľ nestačia údaje uvedené v súhrnnej technickej správe
 15. Dokumentácia prevádzkových súborov
 16. Celkové náklady stavby
 17. Doklady

Pri stavbách, ktorých riešenie je technicky jednoduché, sa obsah a rozsah projektu po dohode so stavebným úradom primerane zjednoduší.

4. Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)

Skladá sa z týchto častí:

 1. Sprievodná správa
 2. Súhrnná technická správa a ekonomické zhodnotenie
 3. Celková situácia stavby (zastavovací plán)
 4. Koordinačný výkres stavby
 5. Dokumentácia stavebných objektov (pôdorysy, rezy, pohľady, základy, výkopy, kompletný výpis prvkov, konštrukčné detaily)
 6. Statické posúdenie stavby
 7. Prípojky (vodovodná, kanalizačná, elektrická, plynovodná)
 8. Technické zariadenia budovy (vodovod, kanalizácia, plynovod, vzduchotechnika)
 9. Projekt vykurovania
 10. Elektroinštalácia a bleskozvod
 11. Projekt organizácie výstavby
 12. Dokumentácia prevádzkových súborov
 13. Celkové náklady stavby
 14. Doklady

Časti 1), 2), 3) a 11) sa vypracovávajú iba vtedy, ak nebol vypracovaný samostatný projekt pre stavebné povolenie tj. ak sa použije realizačný projekt aj na účel stavebného konania.

5. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSV)

Jedná sa o dokumentáciu spracovanú po dokončení stavby. Obsahuje zakreslenie všetkých zmien, ktoré sa zrealizovali pri zhotovení diela. Je podkladom pre kolaudačné rozhodnutie.

6. Jednostupňový projekt (JP)

V prípade malých stavieb, ako sú napríklad rodinné domy a stavby podobného rozsahu, je výhodné projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt zlúčiť. Takýto projekt sa nazýva jednostupňový projekt. Ušetrí sa tým čas potrebný k získaniu stavebného povolenia a znížia sa náklady na projektovú dokumentáciu.

 1. Sprievodná správa
 2. Súhrnná technická správa
 3. Celková situácia stavby (zastavovací plán)
 4. Koordinačný výkres stavby
 5. Stavebné výkresy stavebných a inžinierskych objektov (pôdorysy, pohľady, rezy)
 6. Statické posúdenie stavby
 7. Energetické posúdenie stavby
 8. Prípojky (vodovodná, kanalizačná, elektrická, plynovodná)
 9. Technické zariadenia budovy (vodovod, kanalizácia, plynovod, vzduchotechnika)
 10. Projekt vykurovania
 11. Požiarna bezpečnosť budovy
 12. Elektroinštalácia a bleskozvod
 13. Dokumentácia prevádzkových súborov
 14. Celkové náklady stavby
 15. Doklady

 7. Tendrová dokumentácia (TD)

Tendrová projektová dokumentácia je projekt pre stavebné povolenie s dopracovanými hrubými výkazmi prác a materiálu pre potreby zhotoviteľa stavby.

Stavebny-projekt-dokumentacia-pero-pravitko-rysovanie-stavba-domu

Čo má obsahovať dobrá dokumentácia

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že počas stavby rodinného domu budete mať určite k dispozícii projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Mnohé časti sú v nej spracované pomerne podrobne, avšak práve časť týkajúca sa samotnej stavby je spracovaná len rámcovo. Nájsť v nej detailnejší výkres je výnimkou, pričom mnohé detaily sú len prevzaté riešenia stiahnuté z webov predajcov stavebných hmôt.

Je preto vhodné zainvestovať do realizačného projektu, ktorý je podrobnejší a mal by obsahovať podrobnejšiu výkresovú dokumentáciu s vykreslenými detailmi. Projektová dokumentácia by mala obsahovať samostatné výkresy pre zhotovenie krovu alebo stropnej konštrukcie s detailmi spojov a napojení na stavebné konštrukcie. Výkresy umiestnenia tepelnej izolácie a strešných fólií v strešnom plášti, vrátane riešenia detailov pripevnenia a napojenia na stavebné konštrukcie.

Neoddeliteľnou súčasťou dobrej projektovej dokumentácie by mal byť aj rozpis potrebného materiálu jednotlivých konštrukčných celkov. Realizátor stavby a strechy samotnej sa takto môže oprieť o výkresy a strechu zrealizovať v súlade s predstavami projektanta.

A ako teda zistíte, či je vo vašom projekte strecha navrhnutá naozaj dobre? Jedným z predpokladov je projekt od skúsenej projekčnej kancelárie či skúseného projektanta. Vyhraďte si na komunikáciu s projektantom dostatok času. Rovnako netlačte projektanta do krátkych termínov. Oslovte viacero firiem. Dajte na intuíciu. Nechajte si predložiť zoznam projektovaných stavieb s kontaktnými údajmi na investorov.

V prípade akýchkoľvek pochybností môžete projekt konzultovať s odborníkmi z niektorej z profesijných organizácií, ktorých na Slovensku pôsobí niekoľko. V tejto fáze prípravy vašej stavby neľutujte čas ani peniaze. Určite sa vám niekoľkonásobne vrátia formou vašej spokojnosti pri realizácii a užívaní vami vysnívanej novej strechy po dlhé desaťročia.

Čo je dobré si zapamätať

 • Vyhotovenie projektovej dokumentácie zverte skúsenej projekčnej kancelárii alebo skúsenému projektantov.
 • Overte si dôveryhodnosť projektanta – najlepšie referenciami zákazníkov.
 • Neľutujte peniaze a investujte do realizačného projektu stavby a strechy.
 • Dôverujte ale preverujte, v prípade akýchkoľvek pochybností konzultujte váš projekt s odborníkmi z profesijných organizácií v stavebníctve.

 

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.