Infografika: Aký komín na akú strechu?

Keď hovoríme o komínoch, je veľmi dôležité uvedomiť si, že komín nie je módnym doplnkom strechy.

Komín je veľmi dôležitou súčasťou stavby s vysokými požiadavkami na jeho funkčnosť. Zaobíde sa bez neho len veľmi málo rodinných domov. Vzhľadom na vysoké požiadavky v oblasti bezpečnosti jeho prevádzky, musí byť navrhnutý každej stavbe na mieru. Keďže je komín súčasťou hrubej stavby, o jeho realizácii je potrebné rozhodnúť ešte v čase projektovej prípravy. Dodatočné budovanie komína je totiž spojené s následne vyvolanými finančnými nákladmi, ale aj s diskomfortom súvisiacim so stavebnými zásahmi do nehnuteľnosti.

Pri projektovaní komína treba myslieť dopredu. Je treba naplánovať spôsob vykurovania a vetrania, pričom  je vhodné myslieť aj na to, či sa na komín nebude v budúcnosti pripájať kachľová pec alebo kozub, ktoré by mohli byť romantickým spestrením chladných dní, ale aj akousi rezervou pre prípad nepredvídateľných udalostí (porucha vykurovacieho kotla, prípadne výpadok v dodávkach plynu alebo elektrickej energie). Napájanie jednotlivých typov spotrebičov na komín sa riadi prísnymi pravidlami a spravidla si každý typ vyžaduje v komíne vlastný prieduch. Aj preto je vhodné na tieto záležitosti myslieť už v čase projektovej prípravy a komín plánovať s určitou rezervou.

Parametre komína

Úlohou komína je predovšetkým bezpečne odvádzať spaliny z miesta ich vzniku do voľného ovzdušia. Toto zabezpečuje správny návrh priemeru prieduchov a výšky komína, vrátane jeho výšky nad strechou. Tieto parametre závisia od druhu pripojených spotrebičov, ich počtu, výkonu a použitého paliva. Na základe výpočtov ich stanovuje projektant.

Pri vykurovaní rodinných domov či bytov plynom, bez špeciálnych požiadaviek na potrebu tepla, stačí, aby priemer prieduchov bol 140 mm. Pre odvod spalín z kozubovej vložky musí byť priemer prieduchu 160 až 200 mm, z kachľovej pece 180 až 200 mm a z otvoreného kozuba 200 až 300 mm.

Podľa Prílohy č. 6 k vyhláške Ministerstva životného prostredia č. 338/2009 Z. z sa najnižšia výška komína alebo výduchu určí na základe hmotnostného toku znečisťujúcej látky a koeficientu charakterizujúceho jej škodlivosť, prípadne ďalších rozptylových parametrov postupom zverejneným vo vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, pričom:

  1. a) najnižšia výška komína alebo výduchu musí byť najmenej 4 m nad terénom; uvedené neplatí pre záhradné chatky, záhradné kozuby, maringotky a prenosné zdroje znečisťovania ovzdušia, ak sú splnené požiadavky na rozptyl emisií.

Zároveň platí, že výška komína nad hrebeňom šikmej strechy so sklonom nad 20° pre spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom:

  1. a) od 0,3 MW do 1,2 MW musí byť najmenej 1 m,
  2. b) od 1,2 MW a viac musí byť najmenej 3 m, pričom sa táto výška môže znížiť len na základe odborného posúdenia. Ak ide o šikmú strechu so sklonom do 20° alebo o plochú strechu, táto výška sa musí zvýšiť o 0,5 m. (Pre zariadenia na spaľovanie palív s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW sa určí poloha ústia komína alebo výduchu a jeho prevýšenie nad strechou podľa technickej normy STN EN 13 384-1.)

Z geometrie šikmej strechy vyplýva, že čím bližšie je komín k hrebeňu, tým menšia je jeho výška nad strechou. Úmerne je menšia časť povrchu komína, ktorá sa ochladzuje a je vystavená negatívnym poveternostným vplyvom. Táto poloha je výhodná aj zo statického hľadiska, lebo zabezpečenie stability komína je jednoduchšie. Komíny s veľkým presahom nad najvyšším bočným podoprením, ktoré je v rovine strechy, si vyžadujú opatrenia na zabezpečenie ich statiky.

Veľmi prísne pravidlá platia aj pre zabudovanie komína do stavebných konštrukcií, zvlášť pre kontakt s horľavými látkami. Spoje musia umožňovať nielen dilatovanie telesa komína voči ostatným stavebným konštrukciám, ale aj požiarnu bezpečnosť. Medzi telesom komína a drevenou konštrukciou stropu alebo strechy musí byť dodržaná odvetrávaná medzera minimálne 50 mm.

Projektovú dokumentáciu komína schvaľuje ešte pred samotnou realizáciou odborne spôsobilá osoba. Správne navrhnutý komín musí mať takú výšku, prierez a vyústenie, aby bol docielený požadovaný ťah.

Estetika komínov

Už v úvode sme naznačili, že komín nie je módnym doplnkom, ale dôležitou funkčnou súčasťou stavby. Je pochopiteľné, že keď už komín na streche máme, chceme, aby vzhľad jeho nadstrešnej časti harmonizoval so vzhľadom celého domu. Je však nutné uvedomiť si, že ide o veľmi namáhanú časť komína poveternostnými vplyvmi, ale aj účinkami spalín. Možností je viacero. Azda najjednoduchšou je využitie prefabrikovaných dielcov priamo od výrobcov kompletného komínového telesa, ktorí dnes ponúkajú v tejto oblasti slušný výber dizajnov. Pri rekonštrukciách je možné komín domurovať ostro pálenými mrazuvzdornými alebo šamotovými tehlami, ktoré sa môžu aj omietnuť. Veľmi pekne vyzerá aj obklad z rôznych materiálov (plech, plechové šablóny, vlákno-cementové šablóny, bridlica, keramický alebo betónový obklad a pod.). Určite však nemožno zabudnúť na dôsledné lemovanie komína plechom tak, aby popri ňom nedochádzalo k zatekaniu zrážkových vôd.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Komín nie je ozdoba, je to vysoko funkčná súčasť stavby s vysokými požiadavkami na bezpečnosť.
  • Základné parametre komína sú: priemer prieduchov, celková výška komína a výška komína nad strechou.
  • Návrh parametrov komína závisí od druhu zapojených spotrebičov, ich výkonu a použitého paliva.
  • Komín musí naprojektovať projektant a prevádzku povoľuje odborne spôsobilá osoba.
  • Nezabudnite na pravidelnú kontrolu komínov vyplývajúcu z platnej legislatívy.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.