Energetický certifikát a strecha

Energetická efektívnosť stavieb je jednou z prioritných tém v stavebníctve. Ak staviate alebo realizujete významnejšiu rekonštrukciu domu, pri kolaudácii budete musieť nevyhnutne predložiť energetický certifikát stavby. Okrem majiteľov novostavieb alebo významnejšie obnovených stavieb sa ním musia preukázať aj majitelia nehnuteľností určených na prenájom alebo predaj. Po 1. januári 2021 bude potrebné týmto certifikátom dokladovať splnenie požiadaviek tepelno-technickej normy na výstavbu budov s takmer nulovou spotrebou energie, čo zodpovedá energetickému certifikátu najnižšej energetickej triedy.

Povinnosť energetickej certifikácie upravuje zákon 555/2005 Z.z. (z 8. novembra 2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávaný vyhláškou 324/2016 Z.z.), ktorý ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Zákon 555/2005 v § 14 deklaruje, že povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje:

a) na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008;

b) na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1. januári 2008.

Energetický certifikát je ukazovateľom hospodárnosti domu, ktorá sa určuje výpočtom. Ten posudzuje množstvo energie potrebnej na naplnenie všetkých energetických potrieb spojených s užívaním domu. Je to predovšetkým množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody. Objekt sa teda hodnotí z hľadiska potreby všetkých energií.

Na základe zistených a vypočítaných hodnôt sa jednotlivé čiastkové miesta energetických potrieb začlenia do zodpovedajúcich energetických tried (A až G).

 

Energetická trieda rodinného domu Charakteristika energetickej náročnosti
A 30 kWh/(m2 a rok) Mimoriadne úsporný
B 60 kWh/(m2 a rok) Úsporný
C Vyhovujúci požiadavkám energetickej hospodárnosti
D Nevyhovujúci
E Nehospodárny
F 190 kWk/(m2 a rok) Veľmi nehospodárny
G Mimoriadne nehospodárny

Výsledná energetická trieda budovy je súčtom číselných ukazovateľov jednotlivých miest potrieb energie a vyjadruje celkovú potrebu energie budovy v kWh/(m2a rok), čo zodpovedá spotrebe energie v kilowatthodinách na plochu jeden štvorcový meter za rok.

Následne sa budova zatriedi podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie v kWh/(m2a rok) do energetickej triedy A0/A1/A až G. Na základe vlastníctva energetického certifikátu potom stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie.

Platnosť certifikátu je maximálne desať rokov. Ak sa však na budove vykoná významná obnova, je potrebné opätovne ju certifikovať.

  • Ak ste majiteľmi nehnuteľnosti, zo zákona vám vyplýva povinnosť uchovávať energetický certifikát počas lehoty jeho platnosti.
  • Ak nehnuteľnosť prenajímate, nájomcovi stačí odovzdať kópiu certifikátu.
  • Ak certifikovanú nehnuteľnosť predávate, ste ako majitelia povinní uviesť v inzercii triedu energetickej hospodárnosti a energetický certifikát následne odovzdať novému vlastníkovi.

Ako súvisí energetický certifikát budovy so strechou?

Keďže tento certifikát je vyjadrením energetickej hospodárnosti budovy, energetická trieda, do ktorej je budova zaradená, priamo úmerne závisí od opatrení, ktoré bránia úniku tepla z nehnuteľnosti. Dokonalé zateplenie obvodového plášťa celej budovy vrátane strechy je teda jedným z nutných predpokladov zaradenia celej budovy do čo najnižšej energetickej triedy.

Zaradenie do určitej energetickej triedy súvisí s komplexným pohľadom na konkrétnu stavbu. Závisí to napríklad od tvaru domu, jeho orientácie na svetové strany, použitých materiálov, konštrukcie strechy a strešného plášťa, aj od množstva a konštrukcie fasádnych a strešných okien, systému vykurovania a vetrania a ďalších použitých technológií.

Ako získať energetický certifikát?

Vystavenie certifikátu je administratívny úkon a vystaviť vám ho môže iba osoba, ktorá má špeciálne oprávnenie. Zoznam subjektov, ktoré vám certifikát vystavia, nájdete na internete a mnohé z nich vám vedia pomôcť často aj do 48 hodín. Na jeho vystavenie budete musieť predložiť projekty súčasného stavu budovy, fotografie a niekoľko doplňujúcich informácií. Všetko to môžete urobiť elektronicky alebo poštou. Osobná obhliadka nie je nutná, čo šetrí čas aj peniaze.

A čo v prípade, ak si nesplníte zákonnú povinnosť a nezaobstaráte si energetický certifikát budovy alebo bytu? Riskujete pokutu 500 – 3000 eur od Štátnej energetickej inšpekcie, ktorá je oprávnená pokutovať vlastníka domu alebo bytu aj opakovane.

Do roku 2015 platili v oblasti energetickej certifikácie viaceré výnimky. Dnes však povinnosť  platí pre všetky stavby okrem prípadov definovaných zákonom. Energetické certifikáty nepotrebujú budovy a pamätníky chránené vzhľadom na ich architektonickú alebo historickú hodnotu (ide najmä o národné kultúrne pamiatky a budovy uvedené do užívania pred 1. januárom 1947), kostoly a modlitebne, priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie, bytové budovy určené na krátkodobé užívanie (menej ako štyri mesiace v roku), samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2 a dočasné stavby, ktorých čas užívania je kratší ako dva roky.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Energetický certifikát je ukazovateľom hospodárnosti domu, ktorá sa určuje výpočtom.
  • Je dôležité, aby tento certifikát mala každá novostavba, významnejšie obnovená stavba a nehnuteľnosť určená na prenájom alebo predaj. Výnimky sú definované v zákone.
  • Platnosť energetického certifikátu je maximálne desať rokov.
  • Administratívny proces jeho získania je pomerne jednoduchý, spravidla trvá len niekoľko pracovných dní.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.