Infografika: Horľavosť a bezpečnosť krytín

Každý chce žiť v pokojnom a bezpečnom domove. K bezpečnosti domova nepochybne patrí aj požiarna bezpečnosť stavby a všetkých jej súčastí, ku ktorým patrí aj strecha a strešná krytina.

Každá jedna stavba sa posudzuje z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Cieľom všetkých projektov je naprojektovať a vybudovať stavbu odolávajúcu ohňu, ktorá je schopná chrániť životy jej užívateľov, ako aj ich majetok. Požiarna bezpečnosť však nie je len o odolnosti zabudovaných materiálov voči ohňu, ale aj o opatreniach minimalizujúcich šírenie požiaru, ale aj umožňujúcich bezpečnú evakuáciu osôb z priestorov zasiahnutých požiarom.

Strechy a šírenie požiaru

Strechy veľmi často prispievajú k šíreniu požiarov. Z minulosti sú známe prípady, keď ľahla popolom celá dedina. Suché počasie, vietor, uskladnené seno na povalách, samotná drevená konštrukcia a často aj horľavá krytina strechy boli príčinou fatálnych škôd. Aj v súčasnosti sme svedkami požiarov, pri ktorých sú zásahy hasičov veľmi problematické. Veľmi náročné je napríklad hasenie požiarov, keď po nehorľavej strešnej krytine (plech a pod.) steká množstvo vody, ktorá sa nemôže dostať do požiarom zasiahnutého strešného plášťa. Takéto strechy je nutné počas hasenia rozoberať a prácne dohášať.

Strechy môžu byť požiarom zaťažené zhora alebo zdola. Požiar z hornej časti strechy sa šíri predovšetkým sálavou zložkou tepla pri nedostatočných odstupových vzdialenostiach alebo prelietaním horľavých častí, k čomu prispieva hlavne vietor, ktorý dokáže požiar na strechu preniesť aj z väčších vzdialeností. Požiar môže strechu zachvátiť aj ako následok požiaru fasády domu, prípadne pri opravách strešného plášťa za použitia otvoreného ohňa.

Požiar zdola majú najčastejšie na svedomí stúpajúce horúce splodiny horenia, ktoré sa akumulujú v podstrešných priestoroch, v ktorých následne prudko vzrastá teplota. V dôsledku nárastu teploty dochádza k vznieteniu niektorých prvkov konštrukcie strechy a následnému rozšíreniu požiaru.

horlavost-krytin-poziar

Ukazovatele požiarnej bezpečnosti

Ak sa zameriame na požiarnu bezpečnosť striech, treba mať na pamäti, že je nutné posúdiť celkové riešenie strechy od jej nosnej konštrukcie, cez strešný plášť, až po jeho povrchovú vrstvu tvorenú strešnou krytinou.

Pri posudzovaní požiarnej bezpečnosti stavieb, resp. jednotlivých zabudovaných stavebných materiálov, sa využíva ukazovateľ reakcia na oheň, vypovedajúci o tom, ako jednotlivé materiály prispievajú svojou horľavosťou k rozvoju požiaru a jeho intenzite. Na základe laboratórnych skúšok sú jednotlivé stavebné výrobky zadeľované do jednej zo siedmich skupín – triedy reakcie na oheň s označením A1, A2, B, C, D, E nebo F.

Iba trieda reakcie na oheň A1 zahŕňa výrobky, ktoré vôbec neprispievajú k rozvoju požiaru. Patria sem sklo, keramika, kameň, betón, ale napríklad aj izolačné dosky z minerálnej vlny.

V skupine A2 sú napríklad sadrokartónové alebo sadrovláknité dosky určené pre suchú výstavbu. V triede B sa stretneme s cementotrieskovými doskami, ale patrí sem aj kontaktný zatepľovací systém, v ktorom je použitý polystyrén. Drevo a dosky vyrábané na základe dreva, bez ktorých sa nezaobíde žiadna strešná konštrukcia, sú zaradené v skupine D a tepelnoizolačné dosky z polyuretánu a polystyrénu sú v triede E. Skupina F je vyhradená pre výrobky, ktoré neboli zaradené do žiadnej z predošlých kategórií.

Ďalšou charakteristikou používanou pre posudzovanie požiarnej bezpečnosti stavieb a stavebných materiálov je požiarna odolnosť, ktorá vyjadruje schopnosť stavebnej konštrukcie odolávať rozvinutému požiaru a udáva sa v minútach. Norma stanovuje stavebným konštrukciám požiarnu odolnosť v rozmedzí 15 až 180 minút. Ide teda o dobu, počas ktorej je stavebná konštrukcia schopná odolávať plne rozvinutému požiaru a chrániť tak ľudí pred ohňom, prípadne im umožniť bezpečne opustiť priestory zasiahnuté požiarom. Z hľadiska požiarnej odolnosti sa posudzujú celé stavebné konštrukcie, nielen jednotlivé stavebné materiály, z ktorých sú stavebné konštrukcie vyhotovené.

Veľmi často sa v praxi môžeme stretnúť s pojmom protipožiarny uzáver. Ide o uzatváracie zariadenia, napr. dvere, ktoré sú označené kódom požiarnej odolnosti. Tento pozostáva z dvojice písmen EI alebo EW s priradeným časovým údajom v minútach, ktorý udáva dobu, počas ktorej konštrukcia dverí bráni šíreniu požiaru (pre EI, sleduje sa povrchová teplota na strane odvrátenej od požiaru) alebo obmedzuje šírenie požiaru (pre EW, sleduje sa množstvo sálavého tepla, ktoré vyžaruje z povrchu na strane odvrátenej od požiaru v určenej vzdialenosti).

Triedu EW je možné nahradiť triedou EI, opačná zámena nie je prípustná. Časový údaj sa zisťuje na základe skúšok. Za uvedeným označením nasleduje ešte kód zodpovedajúci materiálovému zloženiu dverí. Označenie D3 prislúcha dreveným konštrukciám dverí. Pod označením D2 je skupina dverí zhotovených z horľavých aj nehorľavých materiálov a D1 označuje oceľové dvere, resp. dvere zhotovené z nehorľavých materiálov.

Ak máte v projekte navrhnuté dvere EI30 D3, budete vedieť, že ide o drevené dvere, ktoré sú schopné brániť šíreniu tepla po dobu 30 minút. Ak viete, že tieto dvere budú veľmi namáhané, je možné ich nahradiť dverami oceľovými s označením EI30 D1. Opačná zámena nie je možná. Dvere by v takomto prípade neprešli kolaudačným konaním. Pri požiarnych uzáveroch sa možno stretnúť ešte s ďalšími kódmi. Písmeno S označuje vyhotovenie dverí odolných proti prieniku dymu a písmeno C označuje požiarne uzávery s funkčným zatváracím, samozatváracím alebo odblokovacím mechanizmom.

Horľavosť strešných krytín

Vráťme sa však k téme dnešného príspevku – horľavosť a bezpečnosť strešných krytín:

Betónová strešná krytina patrí medzi tradičné a veľmi často používané strešné krytiny. Materiálové vlastnosti betónu predurčujú túto krytinu aj pre použitie v extrémnych podmienkach. Má vysokú protipožiarnu odolnosť. Je zaradená v skupine nehorľavých stavebných materiálov triedy A1. Betónová krytina sa nevznieti, nehorí, nešíri sa ňou oheň a neuvoľňuje žiadne škodlivé látky. Pri pôsobení ohňa si pomerne dlho udržiava svoju pevnosť.

Keramická strešná krytina sa dá popísať obdobným spôsobom ako betónová krytina.

Vláknocementová krytina je taktiež zaradená do skupiny A1. Dobre odoláva vysokým teplotám počas požiaru, ako aj pôsobeniu priameho ohňa. Ani po 20 minútovej expozícii nehorí, nevystreľuje ani neodkvapkáva. Vzhľadom na to, že ide o pomerne krehkú krytinu, nie je pochôdzna.

Plechové krytiny sú z hľadiska reakcie na oheň zaradené v skupine A2. Nemožno ich teda označiť za nehorľavé. Kovy vedú veľmi dobre teplo, čím v čase požiaru dochádza k pomerne rýchlemu prehriatiu krytiny a strate jej pevnostných parametrov.

Krytina z asfaltovaných materiálov má požiarnu odolnosť B2. Je teda horľavá. Napriek tomu si počas požiaru dlho uchováva tvarovú stabilitu.

Skupina krytín z plastov patrí k cenovo najlacnejším voľbám pri výbere strešnej krytiny, avšak z požiarneho hľadiska ide o krytiny s veľmi malou požiarnou odolnosťou, a to aj napriek tomu, že ich vlastnosti sa dajú upravovať napr. použitím retardérov horenia.

horlavost-bezpecnost-krytin

Záver

Z uvedeného vyplýva, že najlepšou voľbou pre výber strešnej krytiny z pohľadu odolnosti voči ohňu je použitie klasických betónových a keramických krytín. Treba si však uvedomiť, že strecha – to nie je len krytina, ale celý strešný plášť, ktorý treba posudzovať komplexne pri súčasnom zohľadnení všetkých špecifík konkrétnej stavby. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb sa v prvom rade nastavujú kritériá pre zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb. Bez ich splnenia nie je možné vydať stavebné povolenie a ani následne stavbu skolaudovať. Ochrana majetku je až druhoradým problémom. Je teda na majiteľovi stavby, aby počas výstavby alebo rekonštrukcie stavby požadoval riešenia smerujúce k naplneniu aj týchto cieľov.

Stavba musí byť navrhnutá tak, aby sa počas prípadného požiaru zachovala nosnosť a stabilita nosnej konštrukcie stavby po určený čas, aby bol obmedzený vznik a šírenie ohňa a dymu z ohniska požiaru v stavbe. Musí byť tiež obmedzená možnosť rozšírenia požiaru z ohniska požiaru na susedné stavby.

V záujme priamej ochrany životov a zdravia osôb počas požiaru je nutné, aby všetci ľudia mali možnosť opustiť stavbu alebo zachrániť sa iným spôsobom. Rovnako je pri navrhovaní stavieb potrebné myslieť aj na bezpečnosť zasahujúcich hasičských jednotiek.

Čo je dobré si zapamätať

  • Veľmi veľké množstvo požiarov vzniká alebo sa šíri prostredníctvom striech a strešných konštrukcií.
  • Z hľadiska požiarnej bezpečnosti sa strechy posudzujú komplexne – nosná konštrukcia, skladba strešného plášťa a krytina ako celok.
  • Počas požiaru musí byť zachovaná stabilita stavebnej konštrukcie počas určenej doby tak, aby bola možná evakuácia osôb a zachovaná bezpečnosť zasahujúcich hasičských jednotiek.
  • Ochrana majetku nie je počas požiaru prvoradá.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.