Praktická verzus nenáročná strecha (infografika)

Starostlivosť o bývanie pohltí pomerne veľa času. Hlavne majitelia rodinných domov o tom vedia svoje. Raz treba nechať servisovať kotol, potom príde na rad revízia rozvodov plynu alebo elektriny, vyvezenie žumpy, príprava paliva na zimu, vyčistenie komínov, k tomu sa pridá pokazený pánt na dverách, upchatý odtok vody v kúpeľni… stále je čo robiť. Akákoľvek úspora povinností preto príde vhod. Aj preto je potrebné stavbu alebo významnejšiu rekonštrukciu domu, strechu nevynímajúc, naplánovať tak, aby bola čo najpraktickejšia a vo výsledku si vyžadovala čo najmenej investícií na samotnú realizáciu, ale aj na údržbu.

K článku nájdete v závere aj vypracovanú infografiku.

Aké parametre by teda mala spĺňať strecha, ktorá je praktická?

Jednoduché tvarové riešenie

Ak sa chceme pýšiť praktickou strechou, ktorá je aj nenáročná na zhotovenie, ale aj údržbu počas jej životnosti, musíme na to myslieť už v čase projektovej prípravy. Takáto strecha sa bude vyznačovať jednoduchými tvarmi. Túto požiadavku splní pultová alebo sedlová strecha.  Jednoduchosť tvarov ide ruka v ruke s jednoduchosťou realizácie. Strecha jednoduchého tvaru má menší povrch. Pokryť a zatepliť je nutné menšiu plochu a menšia je aj teplovýmenná plocha strechy, čo je rozhodujúce pri vykurovaní alebo chladení obytných priestorov.

Strechy takýchto tvarov majú len veľmi málo detailov, v ktorých môže dochádzať k poruchám a tento fakt platí nie len pre krytinu, ktorú vnímame pri pohľade na strechu, ale aj na celú skladbu strešného plášťa – teda všetky vrstvy, ktoré sa skrývajú pod krytinou a robia strechu strechou. Ide predovšetkým o vrstvy tepelnej izolácie a fólie, ktoré tieto vrstvy chránia zo strany exteriéru (poistná hydroizolácia umožňujúca difúziu vodných pár) i z interiéru (parozábrana brániaca prenikaniu vodných pár z interiéru do vrstiev tepelnej izolácie).

Požiadavka jednoduchosti tvarov v sebe obsahuje aj požiadavku na čo najmenšie množstvo prestupujúcich prvkov cez rovinu strechy, Vikiere, rôzne múry, ale aj komíny a iné prvky vyčnievajúce zo strešnej roviny sú vždy spojené s rizikom vzniku tepelných mostov alebo netesností. Sú to miesta, ktoré musí projektant identifikovať a navrhnúť riešenie všetkých detailov tak, aby realizačná firma nemusela improvizovať. Prax v realizácii striech však ukazuje, že väčšina stavieb, a teda i striech, sa realizuje podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, v ktorej tieto detaily nie sú. Potom záleží len na šťastí, či investor oslovil realizačnú firmu s dostatočnými skúsenosťami, ktorá sa s takýmito detailami vie vysporiadať, alebo s partiou nadšencov, ktorí o veci nemajú tušenie a strechu síce urobia podľa najlepšieho vedomia i svedomia, ale v detailoch nemusí byť vôbec funkčná. Toto sa prejaví obvykle už po prvom roku jej prevádzky.

Jednoduchý tvar strechy prinesie majiteľom benefity pri samotnej realizácii prác, ktoré budú voči tvarovo zložitejším strechám výrazne lacnejšie. Úspory dosiahnete aj pri nákupe materiálov. Nezanedbateľným prínosom tvarovo jednoduchej strechy je aj menšie riziko vzniku porúch. Menšia plocha tvarovo úspornej strechy sa prejaví aj finančnými úsporami pri vykurovaní alebo chladení úžitkových priestorov.

Tepelná ochrana strechy

Tepelnú izoláciu strechy sme doposiaľ len spomenuli. Zaslúži si však podstatne viac našej pozornosti. Dobre navrhnutú a nainštalovanú tepelnú izoláciu totiž oceníme viackrát. Určite to bude v zimnom období, keď bude súčasťou perfektnej izolácie budovy a prispeje tak k našej tepelnej pohode a k úspore financií na vykurovanie nehnuteľnosti. Dobrú tepelnú izoláciu oceníme aj v lete. Norma STN 73 0540 tepelná ochrana budov, tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov časť 2: Funkčné požiadavky stanovuje pre letné obdobie najvyššiu dennú teplotu vzduchu v miestnosti na +26 °C.

Rodinné domy, bytové domy a ostatné budovy na bývanie, napr. domovy dôchodcov alebo internáty, sa majú navrhovať tak, aby nebolo potrebné zabezpečovať tepelnú pohodu v letnom období klimatizáciou. Čoraz teplejšie letá, keď teploty dlhodobo presahujú 30°C a v noci neklesajú pod 20 – 25°C, sa dajú len ťažko prežiť bez klimatizácie, ktorá však predstavuje ďalšie náklady na jej zriadenie, ale aj prevádzku a údržbu. Ak je zateplenie domu správne navrhnuté a zrealizované, použitiu klimatizácie sa dá vyhnúť, pričom pocit tepelnej pohody ostane zachovaný.

Ako je to možné? Návrh strešnej konštrukcie, ktorá ochráni podstrešný obytný priestor pred účinkami tepla nie je ľahká úloha. V porovnaní s problematikou tepelnej ochrany v lete, je problém trochu odlišný. V lete musia materiály zabudované do strešného plášťa zabezpečiť, aby sa tento prehrieval len veľmi pomaly. Toto však vedia zabezpečiť predovšetkým materiály s veľkou objemovou hmotnosťou (spomeňte si len, ako je v lete príjemne v starých domoch pod masívnymi strechami a s hrubými stenami). Materiály s veľkou objemovou hmotnosťou, paradoxne, pomerne málo, alebo vôbec neizolujú. Naviac sú veľmi ťažké, takže sa do mnohých úsporných stavebných konštrukcií nehodia.

Cieľom zabránenia nadmernému prehrievaniu interiéru je spomaliť prechod tepla cez strešnú konštrukciu tak, aby sa najvyššia denná teplota dosiahla vo vnútornom priestore až vtedy, keď sa v exteriéri ochladzuje.

Akumulácia tepla materiálov je ovplyvnená objemovou hmotnosťou, mernou tepelnou kapacitou a tepelnou vodivosťou materiálov. Aj preto praktické skúsenosti dokazujú, že minerálne izolácie na báze sklenej alebo kamennej vlny v strešnom plášti umožňujú prestup tepelnému žiareniu a následné prehrievanie obytných priestorov. Naopak, penové plasty s uzatvorenou štruktúrou vo forme drobných guľôčok – EPS, alebo uzatvorených buniek – PIR, prechod tepelného žiarenia spomaľujú. Naviac, ich nízka objemová hmotnosť vyhovuje požiadavkám na realizáciu ľahkých strešných plášťov. Aj preto sa v poslednom období teší popularite skladba strešného plášťa s nadkrokvovým zateplením PIR panelmi, ktoré sa montujú v súvislej vrstve na krokvy bez rizika vzniku tepelných mostov. Túto skladbu môže bez problémov doplniť vrstva tepelnej izolácie z minerálnej vlny medzi krokvami, prípadne pod nimi. Zateplenie  PIR panelmi patrí k cenovo najdrahšiemu riešeniu zateplenia. Neustále sa zvyšujúce ceny energií však nahrávajú aj tejto alternatíve. Zvlášť keď si uvedomíme, že náklady na chladenie priestorov v celosvetovom meradle prevyšujú náklady na vykurovanie.

Ak nepatríte k fanúšikom plastov, k dispozícii sú aj panely pre nadkrokvové zateplenie z prírodných vlákien, napríklad z drevených, ktoré majú mimoriadne priaznivý pomer medzi súčiniteľom tepelnej vodivosti a hodnotami mernej tepelnej kapacity a objemovej hmotnosti. Tieto typy izolácií v odpoludňajších hodinách prijímajú teplo, uskladňujú ho až do večerných alebo nočných hodín, keď je už relatívne chladno. Následne ho začnú uvoľňovať. Je to však už v čase, keď toto teplo nepredstavuje pre obytné priestory žiadnu tepelnú záťaž.

V súvislosti so zabezpečením tepelnej pohody pod strechou v letnom období sa stretávame s pojmom fázový posun. Fázový posun je definovaný ako časový úsek, ktorý sa nachádza medzi okamihom najvyššej teploty na vonkajšej strane a analogickým okamihom najvyššej teploty na vnútornej strane. Úlohou dobre navrhnutého strešného plášťa je spomaliť prechod  tepla cez strechu tak, aby sa
najvyššia denná teplota dostala do vnútorného priestoru až vtedy, keď sa vonku ochladí do takej miery, že prehriatiu vnútorného priestoru zabránime účinným vetraním. Prax ukazuje, že je potrebné, aby fázový posun bol najmenej 10 hodín.  Experimentálnym porovnaním strešných plášťov zateplených minerálnou vlnou a drevitou vlnou rovnakých hrúbok s rovnakou hodnotou súčiniteľa prestupu tepla U (W/m2K), bolo zistené, že fázový posun strešného plášťa s izoláciou z drevitej vlny dosahoval výrazne lepšie parametre.

Správne zaizolovaná strecha a celá stavba vám môže usporiť nemalé náklady na zriadenie a prevádzku klimatizácie. Navýšenie vstupných investícií do kvalitného a funkčného zaizolovania strechy bude základom pre úspory v budúcnosti. Predvídavosť v tejto oblasti sa investorovi vráti vo finančne nenáročnej prevádzke vykurovania, ale aj chladenia budovy

Na strechu len kvalitné produkty

Ak budeme chcieť našu strechu označiť ako praktickú alebo nenáročnú, určite by sme mali mať tento aspekt na zreteli aj pri výbere strešnej krytiny. Keďže stále platí, že v jednoduchosti je krása, určite nespravíte chybu, ak pri výbere siahnete po betónovej alebo keramickej krytine klasických tvarov a farieb, ktoré svedčia každej stavbe. Hladký povrch krytiny a svetlé odtiene  predstavujú tú najlepšiu voľbu. Krytiny od osvedčených výrobcov, ktorí sú roky etablovaní na našom trhu so stavebnými hmotami, majú štandardne veľmi dobrú kvalitu, dlhú životnosť a dobre nastavené záručné podmienky. Každý investor alebo realizátor určite ocení kompletný doplnkový sortiment, s ktorým dokáže zrealizovať všetky bežné detaily, ako aj presnosť jednotlivých šablón, ktorá má vplyv na kvalitu a rýchlosť montáže. Dobrá dostupnosť a kvalitný servis, ktorý sú schopní osvedčení producenti poskytnúť je už len čerešničkou na torte. Nezanedbateľným bonusom pri nákupe krytín od osvedčených výrobcov je aj veľká šanca nakúpiť chýbajúce  „náhradné diely“ k streche aj po rokoch jej prevádzky.

Súčasťou mnohých striech sú strešné okná. Ak chcete, aby prispievali k praktickosti a nenáročnosti vašej strechy, aj tu nakupujte od osvedčených výrobcov, ktorých na našom trhu pôsobí niekoľko. Neváhajte a investujte do najmodernejších riešení. Strešné okná sú súčasťou strešného plášťa, ktorého životnosť môže byť cez päťdesiat rokov. Okná by s ním mali vedieť držať krok minimálne 15 až 20 rokov, a toho budú schopné naozaj len okná špičkových parametrov. Výbehové modely so slabými tepelnoizolačnými parametrami v streche veľmi skoro morálne zostarnú a budete ich musieť pomerne skoro nahradiť novými, čo vyvolá príliš skoro zbytočné náklady. K praktickému užívaniu všetkých možností, ktoré strešné okná môžu poskytnúť určite pomôže zakúpenie najmodernejšej technológie, ktorá umožní okná diaľkovo ovládať, ale využívať aj niektoré inteligentné funkcie, ako napríklad automatické vetranie priestorov na základe detekcie škodlivín v ovzduší alebo zatvorenie okien s prvými kvapkami dažďa.

Ak uvažujeme o očakávanej životnosti strechy prevyšujúcej 50 rokov, nesmieme zanedbať výber všetkých materiálov, ktoré budú do nej zabudované. Všetky fólie, lepiace pásky a tmely k nim, všetky spojovacie materiály, prechodové kusy, ktoré budú cez strešný plášť prepájať rôzne komíny, odvetrania kanalizácie, odvetrávacie potrubia, prestupy k anténam, k solárnym zariadeniam a pod., súčasti protisnehovej ochrany alebo bezpečnostné prvky na streche musia byť z kvalitných materiálov od osvedčených výrobcov, aby držali krok s ostatným materiálmi a nebolo potrebné predčasne pristupovať k ich výmene.

Kvalitnú strechu možno vybudovať len z kvalitných materiálov s dlhodobou životnosťou, ktoré si v budúcnosti budú vyžadovať len minimálne náklady na údržbu a bezproblémovú prevádzku. Zvýšené vstupné náklady sa odzrkadlia vo finančne nenáročnej prevádzke strechy.

Na záver

Strecha bude poskytovať ochranu vášmu domu i pohodu bývania v ňom. Nezaslúži si preto, aby ste na nej šetrili. Len dobre naprojektovaná a zrealizovaná strecha z kvalitných materiálov môže tieto úlohy na seba prebrať a chrániť pokojné bývanie svojich majiteľov. Nepodceňte žiaden z týchto krokov. Len tak budete môcť vašu strechu s pokojným svedomím nazvať praktickou a v budúcnosti nebude prinášať jej prevádzka zvýšené finančné nároky.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Praktická a finančne nenáročná strecha vzniká už v predstavách a na „kresliacej doske“ projektanta.
  • Finančne nenáročná strecha neznamená úsporu financií v čase jej vzniku, ale počas desiatok rokov jej prevádzky.
  • Ak má strecha slúžiť svojmu účelu desaťročia, nemôžme šetriť na materiáloch a výrobkoch, ktoré sa do nej zabudovávajú.
  • Na výber krytiny, zatepľovacieho systému, strešných okien a ostatných doplnkov strechy sa treba pozerať v kontexte s očakávanou životnosťou strechy.
  • Pre nenáročné fungovanie strechy vo vzdialenej budúcnosti je rozhodujúca jej kvalitná realizácia profesionálmi so skúsenosťami.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.