Plán obnovy rodinných domov pod lupou #1: kto má nárok na grant a výška dotácie

Po kríze spôsobenej pandémiou ochorenia covid-19 spustila EÚ plán obnovy, ktorý svojím rozsahom nemá obdobu, a to s cieľom naštartovať európske hospodárstvo a podporiť zelenú a digitálnu transformáciu, aby bola Európa odolnejšia a pripravenejšia na budúce výzvy. Slovensko ako členská krajina Európskej únie sa k tomuto plánu pripojilo a v rámci celého hospodárstva by teda mohlo využiť príležitosť na sanovanie mnohých systémových nedostatkov našej ekonomiky, ku ktorým sa v oblasti stavebníctva radia najmä nedostatky spojené so zastaranosťou stavieb určených na bývanie s ich vysokou energetickou náročnosťou.

Rozhodli sme sa pre vás podrobne rozobrať problematiku plánu obnovy rodinných domov. V tomto príspevku sa dočítate, kto má na grant nárok, aké sú možnosti dotácie a čo všetko zahŕňajú. V ďalšom príspevku vám povieme o podrobných požiadavkách na získanie grantu a dáme praktické rady, ako najlepšie o grant žiadať.

Ciele plánu obnovy

Začiatkom septembra boli spustené pilotné výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Projekt bude prebiehať pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Spolu 30 miliónov eur, ktoré sú na tento účel predbežne vyčlenené, bude rovnomerne rozdelených medzi dve samostatné skupiny žiadateľov – polovica finančných prostriedkov bude smerovať štandardným žiadateľom a druhá bude zameraná na pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, teda mnohopočetným rodinám s viac ako štyrmi deťmi a rodinám, ktoré sa starajú o deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Práve tieto skupiny budú patriť medzi takzvaných zvýhodnených žiadateľov s výhodnejšími podmienkami.

Celkovo sa plánuje do roku 2026 podporiť obnova okolo 30 000 rodinných domov.

Cieľom obnovy rodinných domov je skvalitnenie bývania a predĺženie životnosti jestvujúcich stavieb, no predovšetkým zníženie energetickej náročnosti domov spojené so znížením emisií skleníkových plynov, zároveň vedúce k zníženiu závislosti Slovenska od dovážaných palív.

Smerovanie a podmienky dotácie plánu obnovy

Podmienkou poskytnutia dotácie je, že obnovou rodinného domu musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou a zároveň musí byť zrealizované aspoň jedno z nasledujúcich povinných opatrení:

 • zateplenie obvodového plášťa,
 • zateplenie strešného plášťa,
 • výmena otvorových konštrukcií,
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor),
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor),
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť).

K tomu je možné vybrať si jednu alebo viacero možností spomedzi voliteľných opatrení, ktorými sú:

 • tepelné čerpadlá,
 • fotovoltické panely,
 • solárne kolektory,
 • plynové kondenzačné kotly v energetickej triede A, avšak len ak by boli súčasťou komplexnej obnovy domu a nahradili by zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia či oleja,
 • rekuperácia,
 • iný tepelný zdroj, napríklad elektrokotol,
 • kotol na spaľovanie biomasy ani tepelné zdroje na olej či uhlie podporované nebudú,
 • zelená strecha: intenzívna, ak sa zavlažuje z akumulačnej dažďovej nádrže, a aj extenzívna,
 • podzemná a nadzemná akumulačná nádrž na dažďovú vodu,
 • tieniaca technika,
 • odstránenie azbestu.

Dosiahnutá úspora energií musí byť preukázaná pomocou projektového energetického hodnotenia alebo energetického certifikátu. Je samozrejmé, že výzva počíta aj s podporou pri nákladoch na energetické hodnotenie a energetický certifikát pred obnovou aj po obnove rodinného domu, ako aj na projektovú dokumentáciu.

Splniť však treba aj ďalšie podmienky, ku ktorým patrí, že výška oprávnených výdavkov na realizáciu povinných opatrení musí predstavovať minimálne 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu. Výška oprávnených výdavkov na akumulačnú nádrž na dažďovú vodu a odstránenie azbestu nesmie prekročiť 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu. Na zamýšľaný projekt ani na žiadnu z jeho súčastí nesmel byť v minulosti vyplatený ani schválený finančný príspevok z iných verejných zdrojov. V takomto prípade by šlo o duplicitnú dotáciu. Ak ste v minulosti čerpali na kúpu tepelného čerpadla alebo fotovoltických panelov financie z programu Zelená domácnostiam, nebude možné opätovne ich zaradiť medzi oprávnené výdavky.

Výška dotácie plánu obnovy rodinných domov

 • 14 000 € na obnovu domu, ktorý dosiahne úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou,
 • 19 000 € na obnovu domu, ktorý dosiahne úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou.

Táto výška dotácie môže byť maximálne 60 % skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH, zvyšných 40 % musí záujemca prefinancovať z vlastných zdrojov alebo pokryť vhodným úverom.

Ak máte v rodičovskej alebo náhradnej starostlivosti dieťa do 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. alebo žijete v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou, resp. vo viacdetnej rodine, čo znamená, že rodič alebo rodičia žijú aspoň so štyrmi deťmi, môžete získať dotáciu vo výške do 18 000 € a uhradenie DPH na služby od platcov DPH, ktorá bude až do 95 % oprávnených nákladov. Podmienkou je trvalý pobyt žiadateľa v dotknutom rodinnom dome. Takýto žiadateľ musí úpravami domu dosiahnuť úsporu energií na úrovni 30 %, pričom z vlastných zdrojov mu stačí pokryť náklady len do 5 % z celkovej sumy.

Sledujte náš magazín, ak vás zaujímajú ďalšie informácie týkajúce sa plánu obnovy. Zároveň u nás nájdete množstvo praktických informácií potrebných pri rekonštrukcii strechy, ktorá môže byť súčasťou obnovy rodinného domu. Všetky články na tému rekonštrukcia strechy nájdete v kategórii rekonštrukcia.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.