Latovanie strechy – na čo všetko vplýva?

Latovanie je vonkajšia súčasť drevenej strešnej konštrukcie, na ktorú sa pripevňuje alebo voľne ukladá strešná krytina. Z tohto dôvodu sa laty montujú vodorovne, spravidla rovnobežne s odkvapovou hranou strechy. Vyhotovujú sa z masívneho dreva ihličnatých alebo listnatých drevín, pričom na Slovensku sa tradične uprednostňuje drevo ihličnatých stromov – smrek, jedľa alebo borovica. V niektorých prípadoch, najmä pre kovové strešné krytiny, sa používajú kovové tenkostenné laty, pričom sa medzi ne a kovovú krytinu vkladajú akustické penové pásy. Vo veterných  oblastiach sa akustické pásy vkladajú aj medzi drevené laty a kovovú krytinu.

Dimenzovanie lát

Pod pojmom dimenzovanie strešných lát rozumieme navrhnutie prierezu laty a rozostupov lát na strešnej rovine. Dnes už je možné použiť pri tejto práci výpočtovú techniku. Osvedčuje sa to najmä v prípade komplikovanejších striech.

Pre správne nadimenzovanie lát musíme poznať

 • dĺžku strešnej roviny (krokvy),
 • sklon strechy,
 • osovú vzdialenosť krokiev,
 • druh strešnej krytiny,
 • dodatočné zaťaženie strechy (snehová oblasť).

Strešné laty musia uniesť vlastnú hmotnosť krytiny, ale aj dodatočné zaťaženie krytiny spôsobené predovšetkým tlakom snehu a silou vetra. Vplyvom tejto záťaže sa laty ohýbajú. Maximálna miera ohnutia je stanovená ako 1/200 hodnoty rozponu, čo pri vzdialenosti krokiev 800 mm robí 4 mm. Väčší priehyb má za následok nedokonalé dosadanie škridiel a následné poškodenie samotných škridiel alebo lát. Nedovolenému priehybu strešných lát možno predchádzať dvoma spôsobmi:

a) zväčšením plochy prierezu lát, najmä zväčšením ich výšky,

b) hustejším rozmiestnením krokiev, čím zabezpečíme menší rozpon lát.

Montaz-stresnej-folie-a-latovania-morene-drevo-novostavba

Zdroj: strechy-tesari.sk

Keďže latovanie je súčasťou konštrukcie krovu, na jeho zhotovenie je nutné použiť suché, zdravé rezivo, zodpovedajúce zatriedeniu podľa príslušnej normy. Za suché rezivo sa všeobecne považuje také, ktoré má vlhkosť do 22 %, avšak pre stavebné konštrukcie spájané klincami, svorníkmi, vrutmi a pod. je najväčšia dovolená vlhkosť 20 %, pričom pri hrúbke reziva nad 40 mm je prípustná vlhkosť v objeme dreva maximálne 25 %. Zároveň platná norma odporúča, aby sa konštrukcie spájané klincami zhotovovali z dreva vysušeného na vlhkosť max. 18 %.

Najpoužívanejšie strešné laty v súčasnosti majú prierez 40/50 mm. Pre maximálnu osovú vzdialenosť krokiev, ktorá je 1200 mm sa používajú laty s minimálnou plochou prierezu 50/50 mm. Výpočet rozmerov však treba zveriť do rúk odborníkov.

Latovanie si vyžaduje:

 • keramická škridla,
 • betónová škridla,
 • bridlicová škridla,
 • drevený šindeľ,
 • vláknocementová šablóna a
 • plechová šablóna.

Každá z týchto strešných krytín má svoje špecifické požiadavky na latovanie. Dokonca aj každý z vyrábaných typov škridiel od jedného výrobcu má stanovené individuálne požiadavky na latovanie. Všetky tieto technické údaje možno nájsť v montážnom predpise, ktorý je vyhotovený pre každý druh škridiel z výrobného sortimentu. Montážne predpisy sú bežne prístupné na webových stránkach výrobcov krytín, ale aj v tlačenej podobe u distribútorov. Pozrime sa na túto problematiku bližšie.

Keramické krytiny

Posuvné keramické škridly

Ako už z názvu vyplýva, tieto škridly umožňujú posun v smere toku vody, a to až o 3 cm, čo uľahčuje montáž a šetrí rezivo. Sú vhodné pre nové strechy aj pre rekonštrukcie, kde sa s výhodou využije možnosť prispôsobenia sa pôvodnému latovaniu. Montážny predpis určuje vzdialenosť jednotlivých lát, pričom pre menšie sklony sa odporúča použiť vzdialenosť lát na dolnej hranici možnosti.

Pre zabezpečenie úžitkových vlastností strechy je nutné poznať odstup prvej laty od hrebeňa a prevýšenie hrebeňovej laty nad hrebeňom, ktoré rovnako závisia od sklonu strešnej roviny. Vždy je predpísaný aj spôsob uloženia strešných lát pri odkvapovej hrane strechy – vzdialenosť prvej laty od odkvapovej hrany a jej uloženie, ktoré je obvykle na výšku, nakoľko spodná hrana najspodnejšieho radu škridiel musí byť podložená vyššou latou, čím zabezpečíme, že škridly prvého radu budú v jednej rovine s ostatnými škridlami.

Škridly s hlavovými drážkami

Vyznačujú sa zvýšenou odolnosťou voči zrážkovej vode. Vyrábajú sa ako posuvné i neposuvné. Tie, ktoré nie sú posuvné, si vyžadujú presné latovanie s presne stanoveným rozostupom. Podobne ako u posuvných škridiel, montážny predpis pre škridly s hlavovými drážkami určuje tiež vzdialenosť jednotlivých lát v strešnej rovine, vzdialenosť prvej laty od hrebeňa, prevýšenie hrebeňovej laty nad hrebeňom i uloženie lát pri odkvapovej hrane.

Hladké škridly typu bobrovka

Nemajú po stranách škridly vodné drážky zabezpečujúce tesnosť ich uloženia. Preto sa tieto škridly ukladajú hustejšie. V praxi sa používajú dva druhy kladenia takejto krytiny. Prvým druhom je dvojité krytie, keď nasledujúci rad škridiel prekrýva predchádzajúci (o jeden rad nižšie) viac ako do polovice dĺžky, pričom pozdĺžne medzery medzi škridlami sú vystriedané, latovanie je husté, približne dvojnásobne hustejšie ako pri korunovom krytí. Pri korunovom krytí je latovanie úspornejšie, nakoľko na jednej late sú zavesené dva navzájom sa prekrývajúce rady škridiel. Laty korunového krytia však musia byť nadimenzované na väčšiu záťaž. Montážny predpis pre tento typ škridiel obsahuje pravidlá montáže strešných lát, hrebeňovej i odkvapovej laty.

Betónové krytiny

Všetky druhy betónových škridiel považujeme za posuvné. Vyznačujú sa preto vyššou toleranciou k nepresnostiam v latovaní a v niektorých prípadoch ich možno použiť aj pri rekonštrukciách striech bez výmeny latovania. Latovanie však musí z hľadiska nosnosti posúdiť odborník.

Rozostup latovania závisí od sklonu strechy. U betónových krytín vychádzajú montážne predpisy z úvahy, že čím je menší sklon strechy, tým viac sa musia v záujme úžitkových vlastností jednotlivé rady škridiel prekrývať. Z tohto vyplýva, že so stúpajúcim sklonom strechy sa budú zväčšovať vzdialenosti jednotlivých lát.

Pre betónové krytiny s vlnitým povrchom odporúčajú výrobcovia minimálne prekrytia nasledovne:

Sklon strechy. Minimálne prekrytie
15 až 25° 10 až 10,5 cm
25° až 30° 9 cm
nad 30° 8 cm

Produktová línia s plochým profilom má predpísané vyššie hodnoty najmenšieho prekrytia, a to v rozmedzí 11 – 14 cm.

Montážne predpisy k jednotlivým druhom škridiel predpisujú tiež vzdialenosť prvej laty od odkvapu a vzdialenosť prvej laty od hrebeňa.

Kovové krytiny

Aj keď relatívna jednoduchosť kovových krytín zvádza k ich montáži na plné debnenie, väčšina kovových krytín má kvôli dostatočnému odvetraniu predpísanú montáž na latovanie. V segmente kovových krytín je najväčšie množstvo výrobcov, ktorí majú vypracované vlastné montážne predpisy, alebo preberajú montážne predpisy od konkurencie. V každom prípade je vždy nutné riadiť sa týmito pokynmi. Montážne predpisy určujú minimálne rozmery strešných lát a ich vzájomné vzdialenosti. Rovnako ako u ostatných druhov strešných krytín predpisy riešia aj vzdialenosť prvej laty od hrebeňa a spôsob uloženia lát pri odkvapovej hrane strechy.

Ostatné druhy krytín

V prípade, že budete chcieť na svoju strechu použiť akúkoľvek z menej používaných typov strešných krytín, obráťte sa na ich výrobcov, aby vám poskytli montážne predpisy. Ak budete mať chuť experimentovať s prírodnými krytinami ako drevený šindeľ alebo slama, budete musieť venovať trošku úsilia vyhľadaniu remeselníkov, ktorí sa tejto práci venujú. Určite sa s vami radi podelia o svoje skúsenosti.

Kontralaty

Pri konštrukciách striech sa okrem strešných lát stretneme aj s kontralatami. Zjednodušene povedané, aksa v skladbe strešného plášťa použije fólia poistnej hydroizolácie, musia byť použité kontralaty, ktorými sa táto fólia pripevňuje na krokvy. Ich ďalšou úlohou je zabezpečiť dostatočnú prevetrávanú medzeru pod krytinou. Ak bude mať strecha nízky sklon alebo jej krokvy budú dlhšie ako desať metrov, bude nutné použiť kontralaty s väčším rozmerom, resp. väčšou výškou. Najpoužívanejší prierez kontralaty je 50/50 mm, musí ho však za každých okolností určiť odborník.

Pripomíname

V súvislosti s použitím strešných lát a kontralát si treba uvedomiť, že laty nielenže nesú strešnú krytinu, ale spolupodieľajú sa aj na vytvorení prevetrávanej medzery pod strešnou krytinou. Preto je vždy nutné rešpektovať ich naprojektované rozmery. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že odvetranie musíme zabezpečiť v každom mieste strešného plášťa – pri úžľabiach, na nárožiach, pri komíne, strešných oknách, vikieroch a pod. Preto je dôležité, aby bolo latovanie vyhotovené tak, aby umožňovalo prúdenie vzduchu v celom priestore pod samotnou strešnou krytinou.

Z bezpečnostných dôvodov je pri konštrukcii strechy potrebné zabezpečiť dostatočný odstup horľavých konštrukcií, teda aj drevených lát, od komínového telesa. Je dobré si tiež uvedomiť, že výber strechy s príliš nízkym sklonom má za následok väčšiu spotrebu lát i samotnej krytiny, nakoľko je potrebné väčšie prekrytie škridiel.

Upozorňujeme, že montáž latovania vo väčšine prípadov nasleduje až po montáži žľabových hákov na krokvy, strešných okien a pod. Správne a presné latovanie zjednoduší a zrýchli následnú montáž krytiny.

Čo je dobré si zapamätať

 • Strešné laty nesú strešnú krytinu a aj dodatočné zaťaženie, predovšetkým uvažovanú záťaž snehom a vetrom.
 • Rozmery strešných lát by mal navrhnúť odborník, rešpektujte jeho výpočty.
 • Priehyb strešných lát má za následok (okrem nepekného vzhľadu) nedokonalé dosadanie škridiel a následné poškodenie samotných škridiel alebo lát.
 • Pravidlá rozmiestnenia lát pre jednotlivé typy strešných krytín sú uvedené v montážnych predpisoch, ktoré sú voľne prístupné na webových stránkach výrobcov.

 

 

Komentáre

7 komentárov. Leave new

 • Už davno zhaňam kvalitny nastavitekny merač rozteči medzi latami-tzv konik.
  Viete mi poradiť…?

  Odpovedať
 • maju byt laty a kontralaty morene alebo nejako chemicky osetrene

  Odpovedať
  • Dobrý deň, vážený čitateľ,

   laty a kontralaty v princípe nemusia vždy byť ošetrované voči hubám a drevokaznému hmyzu. Musí byť však splnená podmienka použitia zdravého reziva a tzv. konštrukčnej ochrany dreva, čo znamená, že stavba je navrhnutá tak, aby boli znížené alebo odstránené negatívne vplyvy vlhkosti na drevo. Správnym návrhom konštrukcií a jednotlivých konštrukčných detailov je možné predĺžiť životnosť exteriérového dreva bez nutnosti jeho morenia, čím sa zároveň predíde negatívnym vplyvom impregnačných náterov na ľudské zdravie a životné prostredie.

   Želáme všetko dobré!

   S pozdravom, tím Krytina.sk

   Odpovedať
 • Dobrý deň, rád by som sa opýtal na dĺžky klincov. Akú dĺžku klincov odporúčate na prichytenie laty (40×50) na kontralatu (50×50)? Musia byť pozinkované, prípadne hrebienkové alebo krútené? Ďakujem.

  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.