„Tolerované“ nedostatky na strechách

Do budovania striech a strešných konštrukcií sa v záujme úspory nákladov púšťa pomerne veľké množstvo laikov. Mnohí z nich sa k problému postavia zodpovedne a vrhnú sa do štúdia odbornej literatúry, prípadne návodov a rád na rôznych webových stránkach. Žiaľ, podobná situácia je aj medzi mnohými stavebnými firmami. Nie je výnimkou, keď firma, ktorá vybuduje základy domu a vytiahne múry, bez problémov navrhne investorovi, že urobí aj strechu. Aká lákavá ponuka, keď jedna firma urobí všetko. Môže to však jedna firma zvládnuť na profesionálnej úrovni? Áno, sú také. No nie je ich veľa. Strechy by mali realizovať firmy, ktoré sú špecializované a ich pracovníci sa v problematike neustále vzdelávajú, zdokonaľujú, získavajú skúsenosti, certifikujú svoje procesy a idú s dobou. Takéto spoločnosti potom vedia zrealizovať strechy, ktoré ich majiteľom zabezpečia spokojný spánok po desaťročia.

Je škoda, že mnoho realizačných firiem sa neustále dopúšťa – či už vedome, alebo nevedome – niektorých chýb. K mnohým nesprávnym riešeniam ich v snahe ušetriť nejaké financie dotlačia aj investori. Výsledkom sú potom strechy, ktoré majú v sebe zabudovaný akýsi „spúšťač problémov“ – a tie sa skôr či neskôr prejavia a znepríjemnia obyvateľom život. Pozrime sa na niektoré z nich.

Nízky sklon strechy

Strechy s nízkym sklonom strešnej roviny sú v poslednom období veľmi populárne, a to nielen pre stavby typu bungalova. Každá strešná krytina má však stanovený svoj bezpečný sklon strechy, teda sklon strechy, pre ktorý je určená a nie sú potrebné žiadne dodatočné špeciálne konštrukčné opatrenia. Ak však projektant navrhne pre strechu príliš nízky sklon, obvykle je to pod 22,5°, bude potrebné vybudovať pod krytinou vodotesné podstrešie, ktoré je citlivé na profesionálny prístup pri montáži. Každý jeden zanedbaný detail sa v blízkej alebo vzdialenejšej budúcnosti prejaví poruchou. Navyše, strechy pod bezpečným sklonom si vyžadujú plné debnenie, kvalitnejšie fólie poistnej hydroizolácie so vzájomným zlepením a „podtesnené“ kontralaty, čo strechu zbytočne predražuje.

Drevo na krov

Nosné konštrukcie krovov sa budujú z dreva. V hlavnej strechárskej sezóne však píly dodávajú krovy z čerstvého reziva, ktoré, povedané obrazne, ešte pred pár dňami rástlo v hore a spievali na ňom vtáky. Takéto rezivo obsahuje veľké množstvo vlhkosti, ktorá sa bude uvoľňovať do strešného plášťa, a preto bude potrebné počítať s jej odvetraním. Mokré rezivo sa navyše počas procesu sušenia zmršťuje, čo sa prejaví objemovými zmenami v konštrukcii. Zvláštnu pozornosť treba venovať kontrole reziva za mimoriadne nízke ceny. Je možné, že je napadnuté drevokaznými hubami.

Strešné doplnky

Veľmi vážnou chybou pri kúpe strešných materiálov je snaha šetriť za každú cenu. Potom sa stane, že kvalitná strešná krytina je doplnená prvkami s pochybnými vlastnosťami od neidentifikovaných dodávateľov. Pásy pod hrebenáčmi rýchlo vyblednú, prípadne sa rozpadnú. Svoju funkciu si môžu prestať plniť aj ochranné mriežky zabudované v odkvapovej hrane strechy alebo tesniace pásy úžľabí. Pamätajte, že strecha má práve takú životnosť ako jej najslabší článok. Akékoľvek funkčné zlyhanie ktoréhokoľvek doplnku si bude vyžadovať zásah odborníka. Pri výbere doplnkov ku krytine rešpektujte odporúčania výrobcov. Predídete tak rôznym nepríjemnostiam, napríklad znečisteniu a osídleniu strešného plášťa (tepelnej izolácie) rôznymi živočíchmi – od hmyzu cez vtáctvo až po kuny. Navyše, zabudovanie originálneho príslušenstva býva zo strany výrobcu predpokladom poskytnutia záruky na krytinu.

Zabezpečenie proti zosuvu snehu

Pri pohľade na cenové ponuky sa veľa investorov rozhodne vypustiť nákup a montáž protisnehovej ochrany. Nie je to najšťastnejšie riešenie. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/ 2002 a jej § 26 stanovujú, že šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmším ako 25° musí mať zachytávače zosúvajúceho sa snehu a zároveň sa na streche musí zachytávať sneh a ľad tak, aby neohrozovali chodcov a účastníkov cestnej premávky. Ak teda nebudete mať na svojej streche protisnehovú ochranu a sneh alebo ľad padajúce zo strechy spôsobia niekomu škodu na majetku či zdraví, budete za ňu zodpovední. Padajúci sneh a ľad môžu byť aj príčinou poškodenia odkvapového systému a spodnej hrany strechy nad odkvapom. A ak žijete v teplejších oblastiach Slovenska a hľadáte výhovorku typu, že u vás sneh aj tak padá málokedy, vedzte, že sneh padajúci v týchto oblastiach býva mokrý, teda podstatne ťažší, a aj keď padá výnimočne, môže spôsobiť rovnaké škody ako sneh v podhorských oblastiach.

Návrh tepelnej izolácie

Veľa chýb vzniká pri návrhu tepelnej izolácie – pri dimenzovaní hrúbky, ale aj samotného materiálu. Od 1. januára 2021 budú musieť byť všetky strechy projektované na hodnotu tepelného odporu R = 9,9 (m2.K/W). Tejto hodnote tepelného odporu zodpovedajú hrúbky tepelných izolácií pohybujúce sa okolo 40 cm. Časť tepelných izolácií je možné montovať medzi krokvy. Smerom do interiéru, teda pod krokvy, je možné namontovať maximálne izoláciu s hrúbkou rovnajúcou sa 1/3 hrúbky izolácie medzi krokvami. V opačnom prípade by sa poloha rosného bodu posúvala do drevenej konštrukcie krovu, kde by mohlo dochádzať ku kondenzácii vlhkosti a k následnému poškodzovaniu dreva. Preto sa ďalšie vrstvy tepelných izolácií montujú nad rovinou krovu a hovoríme o nich ako o nadkrokvovej izolácii. Výhodou nadkrokvovej tepelnej izolácie je, že neuberá z drahocenného priestoru pod strechou a je možné ju montovať aj bez obmedzenia prevádzky v podkrovnom priestore. Ako tepelná izolácia sa používajú minerálne vlny, polystyrén, PIR alebo materiály na prírodnom základe – slama, drevená vlna, konope, ovčia vlna a pod. Tepelné izolácie chránia pred chladom v zime, ale aj pred prehrievaním v lete. Práve z pohľadu letného obdobia je potrebné tepelné izolácie navrhovať aj s ohľadom na fázový posun teplotného kmitu. Ide o údaj, ktorý vyjadruje, za aký dlhý čas sa začne teplo z vonkajšieho prostredia dostávať do interiéru. Z tohto hľadiska sa ako najlepšie izolanty chrániace podkrovie pred prehrievaním javia materiály na základe prírodných vláken a PIR izolácie. Preto je vhodné aspoň časť hrúbky tepelnej izolácie navrhnúť práve z nich. Tak ako na celej streche, aj v tomto prípade je dôležité dokonalé vyhotovenie izolácie a všetkých vrstiev strešného plášťa. Predíde sa tak vzniku tepelných mostov a neskoršiemu výskytu plesní.

Výber a inštalácia strešných fólií

Veľa chýb sa dá urobiť aj pri výbere a inštalácii fólie poistnej hydroizolácie. Pri nákupe je potrebné rešpektovať parametre, ktoré určí projektant. Len tak bude fólia schopná plniť požiadavky, ktoré sú na ňu kladené na tej-ktorej streche. Šetriť pri nákupe poistnej hydroizolácie sa neoplatí. To isté platí aj pri nákupe lepiacich pások na jej spájanie. Pri montáži fólie poistnej hydroizolácie sa najčastejšie podceňuje potreba napájania pásov s presahom 10 cm. Pri ponechaní menších presahov hrozí pri silných zrážkach zatekanie a podfukovanie nečistôt. Veľa montážnikov nepoužíva na odkvapovej hrane odkvapové plechy, na ktoré sa fólia poistnej hydroizolácie prilepuje. Fóliu nechávajú voľne ukončenú, čo nepôsobí esteticky a časom sa takto vytvorená odkvapová hrana stane nefunkčnou a voda, ktorá sa dostane pod krytinu, následne steká do podstrešia. Veľmi vážnym prehreškom je nerešpektovanie údajov o UV stabilite strešnej fólie. Poistná hydroizolácia môže slúžiť aj ako dočasné zastrešenie stavby. V takom prípade je vystavená účinkom UV žiarenia a rýchlo dochádza k zníženiu jej funkčnosti. Ak má fólia UV stabilitu napríklad štyri mesiace, je schopná chrániť strechu pred poveternostnými vplyvmi štyri mesiace. Po ich uplynutí musí byť nahradená novou fóliou poistnej hydroizolácie. Za žiadnych okolností nemôže ostať zabudovaná v strešnom plášti. Z hľadiska UV stability sa jej funkčnosť skončila.

 

Pri výbere parozábrany je podobne ako pri poistných hydroizoláciách potrebné rešpektovať návrh projektanta. Veľký dôraz je potrebné klásť na zhotovenie dokonalých spojov a napojení na prestupujúce stavebné prvky. Nevhodný typ použitej lepiacej pásky môže spôsobiť fatálne účinky na tepelnú izoláciu. Preto je nutné používať materiály odporúčané výrobcom parozábrany. Aby bola zabezpečená funkčnosť reflexnej parozábrany, je nutné zaistiť dostatočne širokú montážnu medzeru pred fóliou smerom do interiéru, ktorá zabezpečí funkčnosť reflexnej vrstvy. Montážna medzera umožní aj bezproblémovú montáž inštalácií bez poškodenia celistvosti fólie.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Nešetrite na nesprávnom mieste.
  • Pri výbere stavebných materiálov, ako aj pri ich zabudovaní do strešného plášťa rešpektujte názory odborníkov.
  • Akékoľvek sporné otázky okamžite konzultujte s odborníkmi.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.