Stavebný denník a strecha

stavebny-dennik-a-strecha

Noví neskúsení stavebníci zvyknú prepadnúť panike, keď sa dozvedia o povinnosti viesť stavebný denník. Spravidla preto, lebo sa domnievajú, že ide o istý typ šikany zo strany štátu. Nie je to však tak. Stavebný denník (SD) je záznam skutočností, ktorý stavebníka nešikanuje, ale skôr chráni. Poctivo vedený SD zjednodušuje totiž aj prípadné reklamácie.

Prvý a posledný zápis

Stavebný denník môže mať klasickú papierovú alebo elektronickú podobu. Prvým zápisom do SD je zápis o prevzatí staveniska. Potom už nasledujú denné záznamy v zmysle predtlače kolónok, do ktorých určená osoba realizuje záznamy. Už samotný formulár je návodom na to, ako postupovať, ako zaznamenať časový harmonogram denných prác, odchýlky od projektovej dokumentácie, mimoriadne udalosti, úrazy na stavenisku a pod. SD je nutné vypisovať denne, chronologicky, tak, aby sa nedali údaje spätne pozmeňovať. Posledným zápisom v SD je zápis o odstránení poslednej chyby v zmysle kolaudačného rozhodnutia.

Stavebný denník je nutné viesť bez ohľadu na to, či je stavebník fyzická alebo právnická osoba. Stavebníkovi to ukladá Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

stavebny-dennik-strecha

Vedenie stavebného denníka a zápisy v ňom

V prípade svojpomocnej výstavby vedie SD stavebník a spolupodpisuje stavebný dozor. Ak ide o stavbu realizovanú dodávateľským spôsobom, vedie SD stavbyvedúci. Investor má právo nahliadať do SD osobne alebo cez ním poverenú osobu vykonávajúcu stavebný dozor. K stavebnému denníku musí mať zabezpečený prístup aj osoba vykonávajúca štátny stavebný dohľad a takisto osoba vykonávajúca autorský dozor (projektant). Do SD môžu vykonať zápis o uskutočnenej kontrole, zistených nedostatkoch a pod. Svoje vyjadrenia môžu do SD uviesť aj zástupcovia zhotoviteľa resp. poddodávateľov, ktorí zhotovujú časti stavby (konštrukcie, technológie).

Zápis do stavebného denníka sa musí vykonávať v ten deň, ktorý zaznamenáva popisované skutočnosti. Dodatočné dopisovanie a pozmeňovanie denníka je zakázané. Len v mimoriadnych prípadoch sa toleruje vykonanie zápisu nasledujúci deň.

Digitálny/elektronický stavebný denník

V súčasnosti sa stále viac presadzuje elektronická forma SD. Hlavnou výhodou takéhoto riešenia je, že množstvo údajov (napr. o stavebných postupoch, technológiách a pod.) nie je potrebné prácne vypisovať, ale možno ich jednoducho skopírovať alebo preniesť z iných databáz. Inak je v princípe digitálny SD veľmi podobný tlačenému. Keďže ide o softvérové riešenie, ponúka nielen úsporu času, ale aj viacero ďalších pridaných funkcií. Napr. manažérske riadenie stavby, záznam histórie výstavby či vlastný rozpočtový program. Pre stavebné firmy je zaujímavé, ak predajca pri zakúpení jednej licencie poskytuje možnosť viesť ľubovoľný počet stavebných denníkov.

Stavebný denník a strecha

Keďže strecha je neoddeliteľnou súčasťou stavby, aj jej realizácia musí byť zaznamenaná v SD. Netreba písať žiadne rozsiahle texty, stačí poctivo chronologicky heslovite zaznamenať, čo sa v ktorý deň realizovalo. Vhodné je robiť aj poznámku o počasí, teplote ovzdušia a pod. Zástupca investora by mal po každej kontrole na stavbe skontrolovať aj SD. Dôležité je, aby zápis stavbyvedúceho korešpondoval so skutočnosťou. V prípade námietok či pochybností o kvalite prác by mal investor (dozor) trvať na tom, aby boli tieto takisto zaznamenané do stavebného denníka a v dohodnutom termíne odstránené. Pri prípadnej neskoršej poruche strechy je možné opierať sa aj o záznamy v stavebnom denníku.

 

 Čo je dobré si zapamätať

  • SD nie je len zákonnou povinnosťou, ale aj užitočnou evidenciou, ktorá zaznamenáva skutočnosti týkajúce sa výstavby.
  • Tlačený SD sa vedie trojmo a jedna kópia patrí investorovi.
  • Do SD má právo zapisovať aj kontrola zo stavebného úradu a projektant.
  • Stavebný dozor vpisuje do SD predovšetkým záznamy o prevzatí prác a požiadavky na odstránenie nekvalitnej práce.
  • Do SD patrí všetko, čo sa týka výstavby, teda aj záznamy o úrazoch, ale aj o rôznych nálezoch na stavenisku.

Podobné články

Komentáre

1 komentár. Leave new

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.