Ako si vybrať strešné betónové doplnky?

Výrobcovia strešných krytín majú vo svojom výrobnom programe, okrem základných škridiel aj množstvo doplnkového tovaru, s ktorým sa môžeme stretnúť v predajniach alebo v katalógoch. V dnešnom príspevku si povieme niečo o týchto produktoch, ale aj tom či, prečo a v akom množstve ich na novej streche použiť.

Druhy doplnkov betónových krytín

Hrebeň, nárožie

Na pokrývanie hrebeňov a nároží striech sa používajú hrebenáče. Sú to najstaršie doplnky k základným škridlám a ich použitie korunovalo estetický dojem zo strechy.

Hrebenáče majú kónický tvar. Obvykle sa kladú s prekrytím v smere pôsobenia prevládajúcich vetrov tak, aby sa v čo najväčšej miere predišlo vplyvu poveternostných vplyvov. Ukladajú sa na špeciálnu hrebeňovú alebo nárožnú latu a každý hrebenáč sa k nej pripevní príchytkou hrebenáča. Hrebenáče majú rôzne priemery pre rôzne skupiny typov škridiel. Od ich dĺžky a potrebnej dĺžky prekrytia závisí ich množstvo, ktoré je obvykle 2,5 až 3 kusy na meter dĺžky hrebeňa alebo nárožia.

Na estetické ukončenie najnižšej časti nárožia, v niektorých prípadoch aj hrebeňa využívame hrebenáč  so zaoblenou čelnou časťou, ktorý sa pripevňuje tesniacou skrutkou cez otvor v oblasti zaoblenia čelnej časti a príchytkou hrebenáča. Ich použité množstvo závisí od architektonického návrhu strechy.

Na členitých alebo valbových a polvalbových strechách sa v jednom mieste môže stretnúť niekoľko hrebeňov, prípadne hrebeň s nárožiami. Dnes sú k dispozícii originálne riešenia týchto stykových miest, rozdeľovacie hrebenáče, ktoré miesto nie len esteticky prekryjú, ale ho aj chránia pred poveternostnými vplyvmi. Používajú sa tieto:

  • Rozdeľovací hrebenáč T – je určený pre spojenie 3 hrebeňov.
  • Rozdeľovací hrebenáč Y – rozdelenie hrebeňa do 2 nároží (štandardná „valba“)
  • Rozdeľovací hrebenáč X – slúži na prekrytie miesta styku 4 nároží pri ihlanových strechách. Tento typ striech nemá hrebeň. Má 4 nárožia, ktoré sa stretajú v jednom bode.

betonove-hrebenace-krytina

Betónové hrebenáče – klasický, začiatočný a rozdeľovací

Na ukončenie hrebeňa sú v sortimente betónových krytín k dispozícii obvykle dva typy ukončovacích prvkov. Estetickejšie, tvarovo zaujímavejšie, bezpečnejšie, ale aj drahšie sú koncovky z PMMA. Ekonomickejšou verziou sú ukončenia hrebeňov z PVC, ktoré však svojim vzhľadom neohúria.

Milovníci ozdobných prvkov montovaných na hrebene striech si majú možnosť vybrať z ponuky rôznych kohútov, mačiek a iných zvierat, či objektov. Sú to keramické odliatky prilepené na hrebenáčoch, ktoré sa montujú na hrebeň strechy do radu hrebenáčov. Vzhľadom na to, že ide o pomerne ťažké prvky, je dôležité montovať ich podľa pokynov výrobcu.

Doplňujúci nebetónový sortiment pre hrebeň – držiaky laty hrebenáča, vetracie pásy

V minulosti sa hrebenáče ukladali do betónového lôžka. Dnes sa s týmto postupom stretávame ojedinele, obvykle v prípade rekonštrukcie niektorého historického objektu. V súčasnosti sa hrebene a nárožia kladú na sucho, na tzv. hrebeňové alebo nárožné laty.

Hrebeňové alebo nárožné laty sú upevnené pomocou kovových držiakov laty hrebenáča. Ich montáž je pomerne jednoduchá, upevňujú sa spravidla na krokvu, prípadne k spádovým latám alebo k debneniu. Držiaky sú ohybné, ich horná časť je otočná a umožňujú dokonale nastavenie polohy hrebeňových lát. Montujú sa v množstve 1 kus na jednu krokvovú väzbu.

Hrebenáče sú podložené vetracím pásom hrebeňa. Tento pás svojou konštrukciou zabraňuje vnikaniu hnaného dažďa a snehu do podstrešného priestoru, a zároveň zabezpečuje optimálne odvetranie strešného plášťa. Vetracie pásy sú konštruované tak, že sa svojim tvarom dokonale prispôsobia aj vysokým profilom škridiel. Niektoré majú po stranách lepiace pásy z butylénu, ktoré umožňujú trvale funkčné prilepenie na všetky povrchy škridiel.

Vetracie pásy hrebeňa sa pripevnia k late hrebenáča na koncoch len dvoma malými klincami. Následne sú kotvené položením hrebenáčov, pričom každý hrebenáč sa kotví pomocou špeciálne tvarovanej príchytky hrebenáča, ktorá je kotvená na latu hrebenáča alebo nárožia podľa predpisu výrobcu (spravidla  jedným klincom cez príchytku hrebenáča, príchytka hrebenáča sa pripevní 2 klincami k hrebeňovej alebo nárožnej late). Každý hrebenáč je prichytený jednou príchytkou hrebenáča.

Odvetranie strešného plášťa – odvetrávacia škridla, ochranný pás

Strešné plášte musia byť odvetrané. Správnym odvetraním zabezpečíme dostatočné prúdenie vzduchu pod krytinou, čo zamedzí nadmernému výskytu vlhkosti v strešnom plášti, zníži teplotné rozdiely v rôznych častiach strechy, čo v zimnom období  zapríčiňuje nerovnomerné roztápanie snehu a jeho opätovné zamŕzanie na odkvapoch, alebo zatienených častiach. Zle odvetraná strecha je náchylnejšia na usádzanie machov a lišajníkov. V neposlednom rade zle odvetraný strešný plášť priamo súvisí so životnosťou samotnej strechy.

Vyššie sme písali o vetracom páse hrebeňa, ako súčasti odvetrania strešného plášťa. Ďalšou súčasťou tohto komplexu sú odvetrávacie škridly a vetracie pásy.

Dostatočné odvetranie zaručí spravidla použitie 15 odvetrávacích škridiel na 100 m2 plochy strechy, položených v 2. a 3. rade pod hrebeňom, súčasne s prevedením hrebeňa a nárožia „nasucho“ pomocou vetracích pásov hrebeňa, resp. vetracieho pásu nárožia.

Ochranný pás proti vtákom zabraňuje lietaniu vtákov do odvetrávacej medzery strešného plášťa a do rôznych napojení, najčastejšie medzi odkvapovou latou a prvým radom škridiel. Ochranné pásy bývajú k dispozícii v dĺžkach 5 a 50 metrov, ich výška je 10 cm. Ide o nebetónový doplnkový sortiment.

Protisnehová ochrana

Protisnehová škridla je základná strešná škridla, ktorá má špeciálny výstupok na strednom oblúku prípadne v spodnej vlne, ktorého úlohou je zadržiavať sneh na streche. Protisnehové škridly sa umiestňujú rovnomerne na celej ploche strechy. Obvykle v množstve 1,3 až 5 kusov na m2 strechy. Ich množstvo a umiestnenie sa navrhuje v závislosti na sklone strechy a snehovom zaťažení oblasti, v ktorej sa stavba nachádza.

Všetky doplnkové betónové prvky sú pomerne drahé. Investori preto v snahe o úsporu financií umiestňujú protisnehové škridly len v dvoch radoch v dolnej tretine strešnej roviny. Takéto rozmiestnenie je nie len neúčinné, môže viesť aj k vážnemu poškodeniu strechy a ku škodám na majetku i zdraví.

Sneholamy sú ďalším doplnkovým systémom na zachytávanie snehu, ktorý sa umiestňuje predovšetkým v odkvapovej oblasti a tam, kde to predpisy nariaďujú. Sneholam sa skladá zo škridly, držiaku mreže, a spojok mreže alebo držiaka guľatiny. Sneholam sa montuje líniovo vždy v jednom rade škridiel. Škridle sneholamu bývajú k dispozícii pre všetky typy betónových krytín. Umiestňujú sa v počte 1 kus na jednu krokvu.

Protisnehové háky sú alternatívou protisnehových škridiel. Zabraňujú zosuvu snehu zo škridiel. Potrebné množstvo protisnehových zábran závisí od sklonu strechy a od množstva očakávaných snehových zrážok v danej oblasti. Rozmiestňujú sa celoplošne v množstve 1,3 – 5 ks/ m2.

Chôdza po streche

V niektorých prípadoch (čistenie komína, revízia bleskozvodov, oprava a údržba strechy a pod.) je potrebné vyjsť na strechu a prejsť po nej. K tomu nám slúžia stúpacie plošiny. Ich počet navrhne, s ohľadom na bezpečnosť, projektant. Stúpacie plošiny sa skladajú z viacerých komponentov.

Nosná škridla s držiakom – tvarovo zapadá medzi základné škridly. Má však integrovaný prvok – držiak na bezpečnú montáž samotnej stúpacej plošiny. Vzhľadom na prenášané zaťaženie, musí byť nosná škridla podložená spevňujúcou latou a k podkladu sa pripevňuje dvoma vrutmi a jednou príchytkou. Stúpacie plošiny môžu byť oceľové alebo hliníkové. Vyrábajú sa v dĺžkach od 40 do 90 cm. Držiaky umožňujú prispôsobenie sklonu stúpacej plošiny v závislosti od sklonu strechy v rozsahu 20 až 50°. Jednu stúpaciu plošinu nesú dve nosné škridly.

Riešenie okrajov strechy

Riešenie štítov – pravými alebo ľavými okrajovými škridlami je možné esteticky ukončovať okraje štítových hrán a vikierov, pričom ide o ekonomické riešenie. Krajné škridly mávajú dva otvory pre klince. Ich inštalácii je nutné venovať pozornosť, nakoľko sú vystavené účinkom bočného vetra. Použitie okrajových škridiel je možné nahradiť klasickým klampiarskym oplechovaním štítových hrán.

Riešenie pultu – na ukončenie voľnej hornej hrany pultovej strechy sú určené pultové základné škridle. Pripevňujú sa dvoma príchytkami, prípadne jedným utesňovacím klincom. Škridla pultu musí byť predsadená pred pultovú hranu tak, aby bolo možné riadne osadiť vonkajší obklad a aby voda stekajúca po nej nestekala priamo na fasádu. Aby bol výsledok pokrytia pultovej strechy dokonalý, k dispozícii je aj škridla pultová polovičná či škridla pultová rohová.

Nosné prvky bleskozvodov

Na inštaláciu bleskozvodov slúžia celokovové (pozinkovaná oceľ) univerzálne držiaky bleskozvodu na hrebenáč alebo držiaky bleskozvodu na škridlu, ktoré sa montujú v požadovanom množstve, resp. rozostupe. Oba tieto prvky sa jednoducho pripevnia na hrebenáč alebo na škridlu a zabezpečujú dostatočný odstup bleskozvodu od povrchu strešnej krytiny.

Riešenie presvetlenia podstrešných priestorov

Strešné okná slúžia nie len na presvetlenie podstrešných priestorov, ale aj na ich vetranie. V minulosti sa strešné okná, výlezy, vyrábali klasickou klampiarskou technológiou priamo na stavbe. Dnes je ich výroba hromadná a k dispozícii sú vo viacerých prevedeniach. Konštruované sú tak, že sa dajú použiť pre všetky druhy strešných krytín. K dispozícii sú okná otvárané doľava, doprava alebo výklopné dohora.

Priehľadné škridly z akrylátového skla sú jednoduchým riešením na presvetlenie podstrešných priestorov. Montujú sa podobným spôsobom ako základné škridly do hniezd pozostávajúcich z viacerých kusov. Je nimi možné zabezpečiť aj dodatočné presvetlenie strechy. Odporúčajú sa používať len na strechách s neobytným podkrovím a zároveň pri strechách bez podstrešnej fólie.

Riešenie úžľabia

Vybraní výrobcovia strešných krytín dodávajú pozinkovaný pás úžľabia, ktorý je náhradným riešením oplechovania úžľabia vyrobeného klasickou klampiarskou technológiou. Pás úžľabia má po dĺžke ohyby, ktoré umožnia jeho prispôsobenie tvaru úžľabia na konkrétnej streche. Je použiteľný obojstranne. Montuje sa s preložením v dĺžke 10 cm v smere toku vody. K debneniu sa pripevňujú príchytkou úžľabia každých 50 cm na oboch stranách. Škridly priliehajúce k úžľabiu sa musia narezať pod zodpovedajúcim uhlom. Po oboch stranách úžľabia, predovšetkým pri klenutejších tvaroch škridiel, vzniknú pomerne veľké medzery, do ktorých sa vkladá samolepiaci tesniaci pás úžľabia. Tento pás je zároveň dodatočným opatrením proti hnanému dažďu, snehu, prachu a lietania hmyzu a vtákov dovnútra.

Riešenie napojení a lemovaní

Pri realizácii striech sa veľmi často stretávame s problémom ako prepojiť rôzne zvislé konštrukcie (napr. komín, nadmurovku, požiarny múr a pod.) so strešným plášťom. Jednoznačnou odpoveďou je zavolať klampiara, ktorý si za použitia klasickej klampiarskej technológie s touto úlohou hravo poradí.

Spojovací materiál

Súčasťou dodávky materiálu na strechu je aj spojovací materiál – príchytky škridiel, príchytky rezaných škridiel, vruty a klince, ktoré slúžia na upevnenie základných škridiel a doplnkového sortimentu.

Nezaškodí pripomenúť

Podľa pokynov výrobcov je pri sklone strechy nad 45° a tam, kde možno očakávať zvýšené účinky vetra aj pri nižších sklonoch, nutné v ploche pripevniť každú druhú škridlu príchytkou. Pri sklone strechy nad 60° a tam, kde možno očakávať extrémne účinky vetra i pri nižších sklonoch musí byť pripevnená každá škridla príchytkou škridly, pričom škridly v poslednom rade pri hrebeni musia byť prichytené vľavo dole príchytkou škridly a vpravo hore cez prevŕtaný otvor vrutom.

Na štíte musí byť pripevnená každá krajná škridla dvoma klincami s protikoróznou úpravou alebo dvomi vrutmi s protikoróznou úpravou, a to nezávisle na sklone strechy. Pri odkvape sa odporúča pripevniť každú škridlu.

Ďalší doplňujúci sortiment

Cez strešnú rovinu vyúsťujú okrem komína aj ďalšie prvky technického zariadenia budov – odvetranie kanalizácie, sanitárne odvetranie, komíny kotlov ústredného kúrenia, vstupy pre anténu a satelit a pod. Výrobcovia dodávajú sortiment aj pre estetické vyústenie týchto zariadení. Ide obvykle o škridle s integrovanými otvormi pre požadované prestupy strechou s rôznymi rozmermi otvorov tak, aby bolo možné nájsť riešenie pre každú situáciu. Tieto prestupové kusy sú vyrobené z kombinácie materiálov betónu a plastov, prípadne sú len z tvrdených plastov, pričom bývajú v ponuke v rôznych farebných prevedeniach tak, aby splynuli so strechou a dotvorili jej harmonický vzhľad.

Na záver

Z uvedeného prehľadu je vidno, že výrobcovia sa snažia myslieť na každý detail strechy. Sortiment doplnkového tovaru neustále rozširujú s cieľom vytvoriť zo strechy skutočnú korunu krásy pre stavbu. Doplnkový sortiment je potrebný a dôležitý. Len niektoré jeho časti je možné vynechať alebo nahradiť alternatívnym spôsobom. Vždy treba dbať na odporúčania odborníkov. Oni sú v problematike doma a vedia vám skutočne pomôcť.

Neoplatí sa šetriť na nesprávnom mieste. Je mnoho ľudí, ktorí v snahe ušetriť časť nákladov za kúpu doplnkového sortimentu, pristúpili k jeho kúpe u pochybných predajcov, resp. dovozcov. V lepšom prípade im strecha funguje, avšak veľmi rýchlo stratila svoju krásu, lebo doplnky z pochybných zdrojov veľmi rýchlo strácajú pôvodnú farbu. V horšom prípade strecha vykazuje závažné nedostatky, oprava ktorých je finančne podstatne náročnejšia ako kúpa originálneho doplnkového sortimentu pri realizácii strechy.

Upozornenie: Výrobcovia škridiel zvyknú na strešné systémy poskytovať záruky 15 i viac rokov. Poskytnutie takejto záruky však podmieňujú použitím originálneho príslušenstva.

Čo je dobré si zapamätať

  • Doplnkový sortiment je pre riadne fungovanie strechy potrebný a dôležitý.
  • Pre jeho správnu funkčnosť je nutné kupovať doplnkový sortiment originálny, od overených predajcov.
  • Poskytnutie záruky na strechu je výrobcom vždy podmienený použitím originálnych doplnkov k strešnému systému.
  • Množstvo a použitie doplnkových komponentov odporúča výrobca na základe platnej legislatívy, dodržte preto jeho odporúčania.
  • V prípade nejasností sa obráťte na odborníkov, seriózny predajca má technických konzultantov, prípadne oslovte realizačné firmy alebo profesijné organizácie.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.