Rekonštrukcia strechy pamiatok

rekonstrukcia-strechy-pamiatok

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa najnovších dostupných zverejnených štatistík evidoval k 1. aprílu 2017 16 446 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Do skupiny nehnuteľných pamiatok patrí množstvo sôch, súsoší, hrobov, náhrobných kameňov i celých cintorínov. Možno medzi nimi nájsť aj kúpalisko, bunkre alebo hraničný kameň. Určite je v tejto skupine pamiatok množstvo hradov, zámkov, kaštieľov, kúrií, kostolov, kláštorov, ale aj ľudových, roľníckych, meštianskych, zamestnaneckých a iných usadlostí, obytných domov a chát, ktoré sú veľmi často vo vlastníctve súkromných osôb a ktoré potrebujú obnovu – vrátane obnovy striech.

topola-snina-dreveny-kostol-historicka-pamiatka-slovensko-klastor

(Foto: wikimedia.org)

Ak ste vlastníkom bežnej budovy, môžete sa do niektorých rekonštrukčných prác pustiť aj bez ohlásenia stavebnému úradu. No ak ste vlastníkom kultúrnej pamiatky, budete sa musieť podriadiť pomerne zdĺhavému procesu a každý, aj ten najmenší zásah konzultovať s pamiatkovým úradom a postupovať v súlade so Zákonom 238/2014 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorý po viacerých zmenách a doplneniach je úplným znením Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

Nahliadnutie do predpisov

Podľa uvedeného zákona, pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa tohto zákona za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.

Kultúrna pamiatka podľa tohto zákona je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku.

Pamiatkové územie je sídelný územný celok alebo krajinný územný celok sústredených pamiatkových hodnôt alebo archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ktorý je z dôvodu ich ochrany podľa tohto zákona vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu.

cerveny-klastor-hrad-zamok-nadvorie

(Foto: muzeumcervenyklastor.sk)

V okolí kultúrnych pamiatok môže byť stanovené ochranné pásmo, ktoré samo osebe nemusí obsahovať pamiatkové hodnoty. Rekonštrukcia nehnuteľností v ochrannom pásme však tiež podlieha špeciálnemu režimu pod dohľadom pamiatkového úradu. Kultúrne pamiatky a pamiatkové územia sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Ten poskytuje základné údaje na jeho ochranu na území celej Slovenskej republiky. To, či je nehnuteľnosť kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v chránenom území, by malo byť uvedené na liste vlastníctva k nehnuteľnosti. Nie vždy to však tak je. O tejto skutočnosti by mal byť budúci majiteľ nehnuteľnosti vždy informovaný, a to v prípade kúpy aj darovania.

Keď sme spomenuli prevod vlastníctva kultúrnej pamiatky, musíme pripomenúť, že aj s predajom takejto nehnuteľnosti je to zložitejšie než pri bežnej stavbe. Predkupné právo na kultúrne pamiatky má totiž štát. Pred zamýšľanou transakciou preto treba nehnuteľnosť písomne ponúknuť štátu, ktorý zastupuje Ministerstvo kultúry SR. Ak do 30 dní odo dňa doručenia ponuky nedostanete žiadnu odpoveď, respektíve dostanete zamietanú správu, predkupné právo štátu zaniká. Ak štát prejaví záujem, uzavretie kúpnej zmluvy prebehne do 90 dní.

Možnosti pri rekonštrukcii

Vráťme sa však k pôvodnej téme dnešného príspevku – rekonštrukcii striech pamiatok. Ak ste teda majiteľmi kultúrnej pamiatky, ktorú je potrebné rekonštruovať, musíte podať žiadosť o rozhodnutie na zámer obnovy na príslušný krajský pamiatkový úrad podľa adresy nehnuteľnosti. Krajský pamiatkový úrad vo svojom rozhodnutí určí podmienky vykonania prác. Môže pritom nariadiť aj pamiatkový výskum. Prípravnú, projektovú, respektíve výskumnú dokumentáciu a všetky zmeny je tiež nevyhnutné konzultovať s krajským pamiatkovým úradom, ktorý následne vydá záväzné stanovisko. Aj napriek tomu, že realizáciu obnovy odsúhlasuje stavebný úrad, dohľad nad prácami vykonáva krajský pamiatkový úrad, ktorý ich môže aj zastaviť.

Návšteve krajského pamiatkového úradu sa nevyhnú ani vlastníci nehnuteľností, ktoré nie sú pamiatkami, avšak sa nachádzajú v pamiatkovom území či v ochrannom pásme. Opatrenia sa v tomto prípade týkajú spravidla len vonkajšieho vzhľadu nehnuteľnosti.

Pre úplnosť dodávame, že nová výstavba na pamiatkových územiach je takmer nemožná. Povoľuje sa len na miestach, kde zanikla nejaká stavba, aby sa zachovali vzťahy medzi zastavanými plochami. Ak si teda kúpite pozemok v pamiatkovom území, povolenie na výstavbu v ňom získate len vtedy, ak bol aj v minulosti zastavaný. Vždy je lepšie si tieto súvislosti overiť už pred samotnou kúpou pozemku.

Ani s rozšírením pôvodnej stavby zrejme nepochodíte. Spravidla totiž vôbec nie je prípustné meniť proporcie stavby. Aj preto sa zámer na zobytnenie podkrovia, celkom zákonite, nemusí stretnúť s pochopením úradníkov.

 

Zbúrať kultúrnu pamiatku tiež nie je jednoduché, dokonca ani v prípade havarijného stavu stavby. Môžete tak urobiť len s povolením od stavebného a pamiatkového úradu.

Upozorňujeme, že aj nečinnosť je porušením zákona. Pamiatky je nutné rekonštruovať, opravovať a obnovovať priebežne. Ide predsa o kultúrne dedičstvo našej krajiny a odkaz pre budúce generácie.

Toľko obmedzení. Kde na to však vziať?

Vlastniť nehnuteľnosť, ktorá je kultúrnou pamiatkou, môže byť veľmi zaujímavé, ale i zaväzujúce. Zákony, a popri spomínanom Zákone 238/2014 (49/2002) je ich asi ešte ďalších dvadsaťpäť, majiteľa v mnohom obmedzujú a, naopak, veľa vecí mu prikazujú. Snaha splniť všetky podmienky je spojená vždy so zvýšenými nákladmi. V tejto súvislosti je potešujúce, že existuje viacero nástrojov, ktoré môžu majiteľom kultúrnych pamiatok finančne pomôcť. Štát podáva pomocnú ruku – veď je aj v jeho záujme, aby pamiatkový fond krajiny bol udržiavaný a rekonštruovaný aj pre ďalšie generácie.

hrad-krasna-horka-rekonstrukcia-strechy-po-poziari

Rekonštrukcia zhorenej strechy hradu Krásna hôrka (Foto: Aktuality.sk)

Každý vlastník môže požiadať štát o finančnú výpomoc určenú na obnovu a reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok. Existuje program „Obnovme si svoj dom“, ktorý je však určený na projekty vypracované podľa výnosov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za podpory Nadácie SPP. Výzvy na podávanie žiadostí zverejňuje každoročne na svojich webových stránkach Ministerstvo kultúry. Pozitívom je, že výška spolufinancovania projektu jeho majiteľom je už od 5 % z celkového rozpočtu. Pravidlá sú nastavené tak, že dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, ktorá sa realizuje v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje.

V roku 2017 bolo na Ministerstve evidovaných 4 395 žiadostí v požadovanej výške 45 700 967 Eur. V programe „Obnovme si svoj dom“ bola podporená približne polovica projektov v celkovej výške asi 10 miliónov Eur.

Okrem spomínanej pomoci štátu sa finančné prostriedky dajú získať aj čerpaním štrukturálnych fondov v rámci regionálneho operačného programu, dotáciami z rozpočtov samosprávnych krajov, rôznych nadácií a fondov alebo projektov EÚ.

Pristupujeme k rekonštrukcii

Samotná obnova alebo rekonštrukcia pamiatkovo chránenej stavby, resp. strechy prebieha v podstate rovnako ako rekonštrukcia akéhokoľvek iného objektu. Krajský pamiatkový úrad vo svojom rozhodnutí určí podmienky vykonania prác, ktoré budete povinní dodržať. Pod obnovou kultúrnej pamiatky je myslený súbor špecializovaných umelecko-remeselných činností a iných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia alebo rekonštrukcia kultúrnej pamiatky alebo jej časti s cieľom zachovať jej pamiatkové hodnoty.

V tomto okamihu budete musieť nadviazať kontakt s vybranou stavebnou firmou a v súčinnosti s pamiatkarmi naplánovať postup prác, ako aj ich financovanie. Vždy bude nutná vzájomná komunikácia všetkých zúčastnených strán tak, aby boli vyplnené stanovené podmienky s cieľom zachovať autentickosť, remeselné spracovanie, reštaurovať pôvodné konštrukcie, citlivo nahradiť chýbajúce časti konštrukcií a dodržanie technológií.

V prípade rozporov bude potrebné pristúpiť k ich vykonzultovaniu s ďalšími odborníkmi. Cieľom bude vždy nájsť riešenie, ktoré uspokojí požiadavky kladené pamiatkovým úradom v záujme ochrany vami vlastnenej kultúrnej pamiatky.

Na záver

Je možné, že ako vlastník pamiatkovo chránenej budovy nebudete stotožnený s podmienkami predpísanými pamiatkarmi. Existujú možnosti ochrany vašich oprávnených záujmov – od podania odvolania, cez mimoriadne opravné prostriedky, až po podnet na Pamiatkovú inšpekciu. Dôležitým pravidlom je konzultovať svoj zámer na údržbu alebo rekonštrukciu pamiatkovo ­chránenej budovy s pamiatkovým úradom v dostatočnom časovom predstihu. Všetku písomnú korešpondenciu si dôsledne odkladajte a v prípade rozporov trvajte na odôvodnení postoja pamiatkarov.

 

Čo je dobré si zapamätať?

  • Ak ste majiteľom pamiatkovo chránenej stavby, k jej rekonštrukcii môžete pristúpiť až po odsúhlasení zámeru príslušným krajským pamiatkovým úradom.
  • Databáza pamiatkovo chránených objektov je verejne prístupná na stránkach Pamiatkového úradu SR pamiatky.sk.
  • Na rekonštrukciu pamiatkovo chránených objektov je možné čerpať dotácie od štátu, z rôznych fondov, ale aj z prostriedkov EÚ.
  • Pri samotnej rekonštrukcii akceptujte predpísané podmienky vykonania prác.

 

Autor titulnej fotky: Terran.sk

 

 

 

 

 

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.