Reklamácia strechy #2: Ako postupovať pri reklamácii strechy

stara-strecha-reklamacia-strechy-ako-postupovat

V dnešnom príspevku sa budeme venovať postupu činností pri reklamácii nedostatkov, ktoré vznikli na vašej streche. Z predchádzajúcej časti vyplynulo, že chyby na streche môžu byť estetické a funkčné. Je možné, že pochybujete, či chyby vašej strechy môžu byť predmetom reklamačného konania. V takom prípade si vyhotovte fotodokumentáciu a obráťte sa na odborníkov z niektorej z profesijných organizácií. V rozhodovaní vám môžu pomôcť tiež technickí poradcovia výrobcov zabudovaných stavebných hmôt, ktoré sa použili na vašej streche. Ale môžete si aj nechať vyhotoviť znalecký posudok, prípadne odborné stanovisko k chybám, ktoré sa prejavili na vašej streche.

Záručná doba

Právo na reklamáciu vzniká v podstate počas záručnej doby. Záručné doby stanovuje Občiansky zákonník (Zákon 40/1969 Zb.) a tieto sa nemôžu za žiadnych okolností  skrátiť. Naopak, predajca alebo zhotoviteľ diela ich môže predĺžiť, čím získava výhodu na trhu.

 • Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov a vzťahuje sa na predaj nového tovaru kúpeného v kamennom obchode, na trhoviskách, cez internet, podomovým predajom a pod.
 • Všeobecná záručná doba 24 mesiacov platí aj pri zhotovení vecí na zákazku,  na základe zmluvy o dielo alebo objednávky na práce.
 • Osobitná záručná doba v trvaní 3 roky platí pri zhotovení stavby. Vykonávací predpis môže ustanoviť, že pri niektorých častiach stavieb môže byť záručná doba kratšia, najmenej však osemnásť mesiacov, čo ale musí byť zmluvne dohodnuté.
 • Zákon pozná aj kratšie záručné doby, tie sa nás však v stavebníctve netýkajú.

Pri kúpe spotrebného tovaru dostávate do rúk obvykle záručný list obsahujúci meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah, dĺžku záručnej doby a podmienky pre uplatnenie záruky. V prípade stavebného diela preberá funkciu záručného listu zväčša zmluva o dielo, ktorú by ste mali mať v každom prípade s realizátorom prác podpísanú. (Koľkým investorom ostali len oči pre plač, keď uverili pekným slovám a s realizačnou firmou sa dohodli na podmienkach zhotovenia diela len ústne…)

V stavebníctve je bežnou praxou poskytovať záruku nad rámec zákonnej záručnej doby. V takomto prípade by v zmluve o dielo mali byť určené podmienky a rozsah takejto záruky, ale aj obmedzenia súvisiace s poskytnutím rozšírenej záručnej doby (napr. podmienka pravidelnej údržby strechy, odber doplnkového sortimentu od výrobcu krytiny, montáž komponentov certifikovanou firmou a pod.).

Uplatnenie reklamácie

Občiansky zákonník pozná odstrániteľné a neodstrániteľné vady a v § 622 a § 623 upravuje spôsob ich riešenia:

 • 622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. (2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 • 623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú aj pri reklamácii materiálov a stavebných prác. Ak teda zistíte, že vaša strecha má nejakú vadu, ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u zhotoviteľa strechy. (Upozorňujeme, že primerané opotrebovanie charakteristické pre daný materiál sa nepovažuje za vadu. Preto s reklamáciou napr. straty lesku krytiny tesne pred ukončením záručnej doby asi len veľmi ťažko uspejete. Posúdenie primeranosti opotrebovania je značne subjektívne, neexistuje ani definícia pojmu „primeranosť“, preto sa v niektorých prípadoch budete musieť obrátiť na znalcov.) Zhotoviteľ strechy, teda realizačná firma stanoví spôsob odstránenia vady podľa zákona, a to ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Pri stanovení termínu odstránenia nedostatkov na stavbe je nutné primerane prihliadať na špecifické poveternostné podmienky pre realizáciu stavebných prác. Preto nie je vždy možné odstrániť vady okamžite. V niektorých prípadoch bude nutné počkať na vhodné poveternostné podmienky, dodávku vybraného stavebného materiálu a pod. Vždy však treba konať s ohľadom na potrebu predchádzania ďalším škodám na stavbe.

Ak bude zhotoviteľ vašej strechy konať ústretovo, určite sa dohodnete na spôsobe a aj na termíne odstránenia reklamovaných vád k obojstrannej spokojnosti. Odporúčame písomné zaznamenávanie termínov a dohodnutých postupov.

 

Čo v prípade nečinnosti zhotoviteľa?

Môže sa vám stať, a nebude to ojedinelý prípad, že realizačná firma, ktorá pochybila pri zhotovení vašej strechy, nebude chcieť s vami komunikovať. Zbystrite v takom prípade okamžite pozornosť a prejdite na písomnú komunikáciu a korešpondenciu doručujte hodnoverným spôsobom (doporučené listy). Kópie listov a doklady o odoslaní si starostlivo odkladajte. V prípade súdneho sporu budete musieť totiž dokladovať aj tieto vaše kroky.

Realizačnej firme pošlite písomnú výzvu, v ktorej presne naformulujte výzvu na plnenie povinností. Citujte ustanovenia vašej zmluvy o dielo, na základe ktorých si uplatňujete svoje právo na odstránenie chýb diela. Čo najpresnejšie špecifikujte nedostatky stavebného diela a aj ich rozsah.

V prípade, že zhotoviteľ vašej strechy chyby neodstráni, ste oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe a požadovať úhradu takto vzniknutých nákladov od zhotoviteľa (takéto dojednanie býva často zakomponované aj v samotnej zmluve o dielo). V prípade, že realizačná firma nechce uznať tento svoj záväzok, budete sa musieť obrátiť na súd, na ktorom si uplatníte nielen úhradu výdavkov, ale aj trov súdneho konania. Ak máte v zmluve o dielo dohodnutú rozhodcovskú doložku, obráťte sa so svojimi nárokmi na ustanoveného rozhodcu.

Ďalšou možnosťou je uplatniť si svoje nároky vyplývajúce z vád stavby a z porušenia zmluvných povinností priamo súdnou cestou. V podaní na súd musíte v takom prípade preukázať zhotovenie diela, jeho zaplatenie, dohodnutie záručnej lehoty, spôsobu a času určeného na odstraňovanie chýb, ako aj nesplnenie tejto povinnosti zhotovovateľom diela.

Žiaľ, súdne konanie je vždy spojené s nemalými finančnými nákladmi, množstvom investovaného času, ale aj nervov. Preto je určite lepším riešením mimosúdne vyriešenie takýchto sporov.

Základnými predpokladmi na úspešné uplatnenie nárokov vyplývajúcich z chýb sú na jednej strane jasné zmluvné dojednania, a na strane druhej presné zadokumentovanie a preukázanie existencie chýb na diele.

Čo je dobré si zapamätať?

 • V prípade reklamácie okamžite kontaktujte realizačnú firmu.
 • Snažte sa s realizačnou firmou dohodnúť na uznaní reklamácie a odstránení chýb.
 • V prípade nečinnosti zhotoviteľa prejdite na písomnú komunikáciu, aby ste vedeli svoje konanie zdokumentovať pri prípadnom súdnom spore.
 • Reklamované chyby si zdokumentujte, prípadne si nechajte vyhotoviť technické posúdenie diela.
 • Snažte sa predísť ďalším škodám a v prípade nečinnosti realizačnej firmy si strechu nechajte opraviť u tretej osoby.

 

Podobné články

Komentáre

1 komentár. Leave new

 • Avatar
  Peter LIPTÁK
  23. augusta 2023 14:01

  Mám novourobenú krytinu z plechu LAMDAB, hrôza pozrieť .Zateká okolo komimov z dôvodu nesfalcované plechu. Pokrkvaný ,poškriabaný, ukončenie na záveternej lište vlnou hore no strach na to pozrieť!
  Pri záujme pošlem foto.
  Ďakujem.

  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.