Terasa na plochej streche

Ploché strechy možno navrhnúť a využívať ako bezúčelové (nepochôdzne) alebo ako účelové (pochôdzne). Keď sme už raz investovali do ich vybudovania, prečo ich nevyužiť? Ide o draho zaplatený priestor, ktorý pri určitom zvýšení rozpočtu na realizáciu môže byť príjemným miestom na relaxáciu, prípadne aj na vybrané aktivity jeho majiteľov.

Pod pojmom účelové strechy rozumieme strešné terasy, vegetačné strechy, pojazdné strechy a ich kombinácie, ktoré ponúkajú priestor na ich ďalšie využitie. Účelové ploché strechy si preto v porovnaní s bezúčelovými budú vyžadovať úpravu celej skladby strešného plášťa, ako aj povrchu tak, aby takto vytvorená strecha odolávala pôsobeniu dodatočného statického, v niektorých prípadoch aj dynamického zaťaženia. Návrh týchto úprav je nutné zveriť do rúk skúsenému projektantovi, ktorý navrhne celú skladbu strešného plášťa, a následne remeselníkom, ktorí návrh zrealizujú.

Správny návrh skladby strešnej terasy s ohľadom na účel jej budúceho využitia, predovšetkým voľba vhodných tepelnoizolačných a hydroizolačných materiálov, zaručí jej dlhodobú funkčnosť. Pri vypracúvaní projektu účelovej strechy treba počítať so zvýšenými nárokmi na záťaž a prihliadať na odolnosť voči očakávanému zaťaženiu. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať návrhu strešnej terasy, ktorá bude v kombinácii s vegetačnou strechou. Pri návrhu tepelných izolácií je potrebné počítať s elimináciou prípadných tepelných mostov. Zároveň musí byť tepelná izolácia dostatočne pevná, aby odolávala zvýšenému zaťaženiu.

Skladba strešného plášťa terasy

Návrh skladby strešného plášťa vyplýva primárne z požiadavky na jeho zateplenie. V prípade, že sa pod strechou bude nachádzať nevykurovaný priestor, strecha môže byť nezateplená.

Ak sa bude strešný plášť plochej strechy zatepľovať, k dispozícii je jeho skladba s klasickým alebo obráteným poradím vrstiev. Pri klasickom poradí vrstiev sa pod tepelnú izoláciu ukladá parozábrana, ktorej hlavnou funkciou je zabrániť vnikaniu vodnej pary do vrstiev strešného plášťa a jej následnej kondenzácii. Voda, ktorá by sa takto ocitla vo vrstvách tepelnej izolácie, by vrstvy tepelnej izolácie znefunkčnila, čo by malo za následok vznik tepelných mostov a ďalších porúch. Pri obrátenom poradí vrstiev sa tepelná izolácia umiestňuje nad hydroizoláciu. V takomto prípade sa musí použiť tepelná izolácia, ktorá je nenasiakavá.

Pri oboch systémoch umiestnenia tepelnej izolácie je možné navrhnúť jednovrstvový alebo dvojvrstvový systém hydroizolácie. Jednovrstvový systém si bezpodmienečne vyžaduje použitie kvalitných materiálov s dôrazom na kvalitu vyhotovenia aplikačných prác. V oboch prípadoch sa používajú fólie z plastov alebo asfaltované pásy rôzneho zloženia a rôznych vlastností i parametrov. Plastové fólie sa inštalujú mechanickým kotvením a pretavením všetkých spojov a napojení na stavebné konštrukcie. Asfaltované pásy sa celoplošne natavujú, prípadne mechanicky kotvia a spoje sa pretavujú. Fólie sú pomerne tenké, a preto sú náchylné na poškodenie. Pri práci s nimi je potrebné postupovať s citom. Podobne je potrebné brať do úvahy tento fakt aj po ich aplikácii. Veľmi častým javom je poškodenie predovšetkým plastových fólií prepálením napríklad ohorkami cigariet alebo prederavením od rebríkov, lešení a pod. Akékoľvek poškodenie má za následok stratu hydroizolačných vlastností fólií. Dvojvrstvový systém hydroizolácie je bezpečnejší, ale finančne náročnejší. Pri dvojvrstvovom systéme hydroizolácie sa používajú hlavne asfaltované pásy celoplošne natavené na podklad alebo napríklad v prípade aplikácie na tepelnú izoláciu sa prvá vrstva mechanicky kotví a všetky spoje a napojenia sa pretavia. Následne sa druhá vrstva asfaltovaného pása celoplošne nataví. Výhodou použitia asfaltovaných pásov je, že miesta lokálnych porúch je možné opraviť natavením opravného pása aj po mnohých rokoch.

Jednotlivé vrstvy v strešných plášťoch plochých striech sa oddeľujú separačnými vrstvami, ktoré sú najčastejšie z voľne položených, v spojoch sa prekrývajúcich pásov geotextílie vyrobenej z polypropylénu.

Nášľapná vrstva

Nášľapná vrstva tvorí finálnu, voľným okom pozorovateľnú vrstvu strešného plášťa plochej strechy určenej na terasu. Druh nášľapnej vrstvy a spôsob jej uloženia majú vplyv na celú skladbu strešného plášťa, preto je potrebné mať už v čase prípravy projektu aspoň predbežnú predstavu o vizualizácii terasy.

Nášľapnú vrstvu možno ukladať suchým alebo mokrým spôsobom. Ak sa rozhodnete pre mokrý spôsob, budete mať k dispozícii dlažby rôznych tvarov a farieb uložené do lepidla alebo betónu. Betónová mazanina musí byť dilatovaná. Na lepenie dlažieb na strešné terasy je nutné použiť špeciálne flexibilné lepidlá.

Pri suchom spôsobe vyhotovenia podlahy terasy budete môcť použiť dlažby ukladané do štrku. Pod štrk sa na hydroizolačnú fóliu z plastov umiestňuje geotextília, ktorá chráni povrch fólie. Ak sa bude štrkové lôžko vytvárať na asfaltovaných pásoch, musí byť minimálne vrchný pás s minerálnym posypom, ktorý má aj zvýšený ochranný účinok. Do štrku sa ukladajú najčastejšie dlažby vyrábané z betónu, pričom najobľúbenejšie sú zámkové dlažby. Dlažby väčších rozmerov bývajú ukladané na rektifikačné podložky, ktoré umožňujú nastavenie pochôdznej vrstvy terasy do vodorovnej, prípadne mierne sa zvažujúcej polohy, z ktorej dobre odteká zrážková voda. Takáto dlažba je v porovnaní s dlažbou kladenou do štrkového lôžka podstatne ľahšia, a teda menej zaťažuje nosnú konštrukciu stavby. Všetky dlažby použité na vonkajších terasách musia byť mrazuvzdorné a protišmykové.

Vybrať si budete môcť aj podlahu z dreva alebo lisovaných plastových, prípadne drevoplastových profilov. Jednotlivé lamely sa ukladajú na drevený rošt alebo rošt z hliníkových profilov lepšie odolávajúci vlhkosti. Na presné nastavenie polohy pochôdznej vrstvy ponúka trh rôzne rektifikačné podložky určené na nastavenie polohy nášľapnej vrstvy od niekoľkých milimetrov až po desiatky centimetrov. Ak ste sa rozhodli pre drevenú nášľapnú vrstvu, zvážte investíciu do odolnejších druhov drevín. Použitie smrekového alebo borovicového reziva je síce finančne veľmi prijateľné, avšak životnosť podlahy aj pri mimoriadnej starostlivosti len zriedkakedy presiahne desať rokov. Ak použijete cudzokrajné dreviny, nepodceňte kvalitnú inštaláciu podkladového roštu, ktorý musí mať životnosť porovnateľnú so životnosťou nášľapnej vrstvy.

Vo všetkých prípadoch je potrebné zabezpečiť dôsledné odvodnenie terás, aby zrážková voda nepôsobila na krytinu ani na materiál nášľapnej vrstvy. Keďže v priestoroch pod nášľapnou vrstvou terás sa zvyknú zadržiavať nečistoty, v záujme zabezpečenia čo najdlhšej bezporuchovej životnosti účelových striech je nutné udržiavať tieto priestory v čistote.

Odvodnenie terasy

Aby sa na strešnej terase nekumulovala zrážková voda, musí byť správne odvodnená. Hydroizolácia by preto mala byť v spáde minimálne 1° smerom k odvodňovacím prvkom, ktoré môžu byť riešené dvomi spôsobmi – napojením cez vpusty do kanalizačného potrubia vedeného vnútornými priestormi budovy alebo klasickým spôsobom do odkvapového potrubia, pričom voda je doň privedená z odkvapovej hrany žľabom alebo chrličom cez atiku.

Zábradlie

Na zabezpečenie bezpečného pohybu členov domácnosti na strešnej terase je zábradlie nevyhnutnosťou a pre kvalitu strechy je rozhodujúci spôsob jeho kotvenia. Kotvením zábradlia do telesa terasy zvrchu vznikne množstvo prestupov hydroizolačnou vrstvou, ktoré sú potenciálnym zdrojom porúch strešného plášťa. Preto je vhodnejšie navrhnúť a zrealizovať kotvenie zábradlia z čela stavby, napríklad do atiky, alebo ukotvenie zo spodnej strany nosnej časti terasovej konštrukcie (len ak to konštrukcia umožňuje).

Doplnenie strešnej terasy vegetačnou strechou

Ak patríte k milovníkom všetkého živého a bez zelene sa nezaobídete ani na streche, respektíve na strešnej terase, v ceste vám nestojí nič. Dnes sú k dispozícii možnosti, ako túto situáciu vyriešiť. Bude potrebné prispôsobiť skladbu strešného plášťa tejto požiadavke, čo bude znamenať predovšetkým návrh hydroizolácie odolnej voči prerastaniu koreňov rastlín a drenážnej vrstvy schopnej zadržiavať zrážkovú vodu a v prípade potreby odvádzať jej prebytok. Získate tak zelenú plochu, ktorá nielenže spríjemní váš pobyt na strešnej terase, ale prispejete aj k ekologizácii bývania.

Záver

Aby bola terasa vybudovaná s ohľadom na všestrannú spokojnosť, musí spĺňať určité požiadavky a normy. Po kvalitnom návrhu je nutné pri realizácii zachovať materiálovú skladbu strešnej terasy a technické parametre použitých hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov. Samozrejmosťou musí byť i kvalita odvedenej práce.

 Čo je dobré zapamätať si?

  • Strešné terasy prinášajú ďalšie miesto na voľnočasové aktivity človeka.
  • Na vybudovanie strešnej terasy je vhodné myslieť už v čase projektovej prípravy a projekt tejto myšlienke prispôsobiť.
  • Pri estetickom stvárnení terasy budete mať k dispozícii viacero možností, ktorým však bude potrebné prispôsobiť technické riešenie strešných plášťov budovy.
  • Investujte do profesionálne odvedenej práce a do kvalitne zabudovaných materiálov.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.