Aký servis môžeme očakávať od výrobcov krytín?

aky-servis-mozeme-ocakavat-od-vyrobcov-striech

Rozhodli ste sa pre stavbu rodinného domu, ktorý chcete dotvoriť perfektnou, dobre vyzerajúcou strechou alebo idete nahradiť starú strechu svojej nehnuteľnosti za novú. Vybrali ste si materiál strešnej krytiny, prípadne aj jej bližšiu tvarovú a materiálovú špecifikáciu. Stojíte pred jej nákupom. Čo vlastne môžete očakávať od výrobcov krytín?

Samozrejme, prvoradé očakávanie je, že vám dodajú kvalitnú strešnú krytinu. Je to všetko? Nechceli ste toho viac? Možno ste chceli počuť niekoľko rád, prípadne odpovedí na viacero otázok, ktoré vám vŕtajú v poslednom období v hlave. Idete investovať nemalé peniaze do novej strechy a nechcete predsa spraviť chybu. Keď ste naposledy kupovali auto, tiež vám predajca vysvetlil jeho funkcie, parametre, dostali ste odpovede na množstvo vašich otázok. Dokonca ste boli na skúšobnej jazde. Ak teda budete kupovať novú strechu, je úplne logické, že budete očakávať obdobný servis. Zväčša ho aj dostanete. Je pravdou, že niekedy si ho budete musieť vyžiadať.

Ako to teda vyzerá v praxi?

Vzhľadom na to, že strecha a celý strešný plášť je veľmi sofistikovaný systém, citlivý na kvalitu vyhotovenia aj tých najmenších detailov, výrobcovia nechcú riskovať, aby ich nekvalitné vyhotovenie vrhlo zlý tieň na kvalitu samotnej strešnej krytiny.

Technické poradenstvo by sa nemalo týkať len samotnej krytiny, ale strešného plášťa ako celku. Aby toto poradenstvo bolo čo najkvalitnejšie, výrobcovia strešných krytín zabezpečujú v spolupráci s výrobcami a dovozcami všetkých komponentov strešného plášťa školenia pre technických poradcov doma i v zahraničí, na tej najvyššej odbornej úrovni.

Každý dobrý výrobca strešných krytín má vyškolených technických poradcov, ktorí sú pripravení podať technickú podporu už pri projektovaní strechy, nákupe strešnej krytiny, ale aj počas realizácie prác a v horšom prípade aj pri reklamácii strechy.

Projektová príprava

Seriózny výrobca venuje veľkú pozornosť zaškoľovaniu projektantov, ktorí budú s ich produktami pracovať v čase navrhovania strešných konštrukcií. Projektanti sú tí, ktorí by mali poznať absolútne novinky, aj pripravované, v segmente striech tak, aby ich vedeli vhodne aplikovať v projektovej príprave. Treba si uvedomiť, že projekty sa pripravujú v predstihu niekoľkých mesiacov až rokov a pripravujú sa pre stavby, ktoré budú slúžiť svojmu účelu desaťročia. Mali by teda rešpektovať najnovšie trendy a držať krok s ponúkanými inováciami.

V záujme kvalitne navrhnutých striech, technickí poradcovia výrobcu veľmi úzko komunikujú s projektantmi aj počas projektovania konkrétnych stavieb. Konzultácie sa týkajú predovšetkým vyhotovenia rôznych špecifických detailov. Technickí poradcovia disponujú množstvom osvedčených technických riešení najrôznejších detailov strešného plášťa a mnohé z nich voľne poskytujú projektantom i realizátorom na webových stránkach výrobcov strešných krytín.

Súčasťou technického poradenstva býva aj vypracovanie množstevného zoznamu odporúčaného sortimentu výrobkov pre daný projekt, ktorý slúži ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky na dodávku strešnej krytiny a všetkých súčastí strešného plášťa.

Realizácia prác

V záujme kvalitnej realizácie striech si výrobcovia budujú sieť autorizovaných montérovstrechárov pre svoju značku krytiny. Každoročne pre týchto majstrov organizujú školenia, počas ktorých predstavia novinky vo výrobnom sortimente. Veľmi často v rámci takýchto školení pozvú autorizovaných montérov aj do výrobných závodov, aby mali predstavu o výrobe konkrétnej strešnej krytiny. Takéto exkurzie umocňujú vzťah majstra k materiálu, s ktorým pracuje, umožňujú mu ho lepšie spoznať a aj pochopiť zákonitosti správania sa materiálu, z ktorého je strešná krytina vyrobená. Súčasťou školení sú aj praktické tréningy pokrývania na cvičných maketách.

Zaškolený pracovník potom neexperimentuje s novými krytinami priamo na streche zákazníkov. Zhotovenie najdôležitejších, resp. najzložitejších detailov (pokládka krytiny v úžľabiach, pokrývanie oblúkov, zarezávanie krytiny a pod.) už bude mať nacvičené.

Autorizovaní montéri vedia, že ak sa počas realizácie strechy vyskytne akýkoľvek technický problém, môžu ho riešiť v súčinnosti s technickým poradcom výrobcu. A pokiaľ sa s týmto poradcom budú poznať osobne z každoročného preškolenia, ich komunikácia bude efektívnejšia.

Ak si budete vyberať firmu pre realizáciu vašej strechy, obráťte sa na autorizované firmy, ktoré vám výrobcovia prostredníctvom svojich technických zástupcov, alebo na svojich webových stránkach, odporučia. S takýmito remeselníkmi budete mať istotu, že vaša strecha bude vyhotovená v súlade s technickými normami a predpismi výrobcu.

Nákup strešnej krytiny a doplnkov

V niektorých, pomerne výnimočných, prípadoch bude na vašich pleciach povinnosť nákupu strešnej krytiny a všetkých súčastí strešného plášťa pre vašu strechu. Nie je to veľmi dobré riešenie, ale pripúšťame, že niekedy je to nevyhnutné.

Najlepšie je zveriť nákup materiálu pre celú strešnú konštrukciu realizačnej firme. Jej pracovníci majú skúsenosti. Presne vedia aký sortiment, v akej kvalite a v akom množstve bude potrebný. Poznajú situáciu na trhu a vedia, na ktorého dodávateľa sa majú obrátiť. Vedia si vyjednať množstevné zľavy na dodávku materiálu. Či sa však o tieto zľavy s vami podelia, to je otázkou ich podnikateľského prístupu. Ak ste sa rozhodli pre konkrétnu realizačnú firmu, určite ste zvážili viacero faktorov, medzi iným aj cenovú ponuku na zhotovenie celej strechy, v ktorej môže byť táto zľava premietnutá.

leskla-farebna-stresna-krytina

Ak bude materiál pre vašu strechu nakupovať realizačná firma, ubudne vám množstvo starostí. Nebudete mať problém napríklad s chýbajúcimi škridlami. Ak realizátor zle spočítal ich spotrebu, sám si zabezpečí chýbajúci materiál. Nebudete mať ani problém s vracaním paliet, na ktorých bol materiál uložený. Taktiež nebudete musieť od predajcu získavať certifikáty potrebné ku kolaudácii stavby.

Ak sa zhodou okolností ocitnete pred úlohou zaobstarať si materiál pre vašu strechu, najlepšie bude, ak navštívite predajňu stavebnín, ktorá sa špecializuje aj na strechy. Takéto strešné centrá zvyknú poskytovať kvalifikované poradenské služby. Mávajú technických pracovníkov vyškolených u jednotlivých výrobcov strešných krytín a ostatných materiálov pre strechy. S nimi môžete krok po kroku prejsť váš zámer. Pomôžu vám predovšetkým pri výbere vhodného materiálu na strechu, výpočte jeho spotreby, ale aj s vybranými technickými riešeniami.

Niektorí výrobcovia strešných krytín predávajú svoje produkty prostredníctvom siete autorizovaných predajcov s vyškolenými pracovníkmi, ktorí vám tiež budú k dispozícii pri riešení technických problémov.

Súčasťou dodávky materiálov pre strešný plášť sú návody na jeho uskladnenie, manipuláciu a montáž, resp. aplikáciu. Tieto pokyny je nutné bezpodmienečne dodržať, nakoľko sú nevyhnutnou podmienkou priznania záruky.

Záruka a záručné podmienky

Odovzdanie zrealizovanej strechy do užívania prebehne podpísaním preberacieho protokolu. Pri preberaní je dôležité celé dielo skontrolovať, zistené chyby spísať do preberacieho protokolu a dohodnúť sa na termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má dielo pri prevzatí, ale i za tie, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Realizátor vám vysvetlí ako sa o strechu starať a mal by vás poučiť o dĺžke poskytnutej záruky a záručných podmienkach. Všetky tieto údaje by mali byť podrobne a jednoznačne zadefinované v zmluve o dielo, ktorú je nutné uzatvoriť ešte pred začatím stavebných prác.

Ak bola strecha vyhotovená v súlade s predpismi, bude vám pri primeranej starostlivosti slúžiť desaťročia. Môžete však patriť k tým nešťastníkom, ktorým sa na streche začnú prejavovať niektoré nedostatky funkčného alebo estetického charakteru.

Ako je to so zárukou na práce a materiálu?

 Aby ste v prípade akýchkoľvek problémov s kvalitou strechy mohli túto reklamovať (či už ide o kvalitu zabudovaného materiálu alebo kvalitu prác), nevyhnutne potrebujete písomnú zmluvu o dielo. Nikdy nedajte na dobré slovo. Písomná zmluva je vašou ochranou a zárukou, že si v budúcnosti budete môcť uplatniť svoje práva. Mnoho ľudí sa v tomto už popálilo. Skúste sa poučiť na chybách druhých a nie vlastných.

Skúsenosti opakovane dokazujú, že mnoho staviteľov v snahe ušetriť časť financií zodpovedajúcich daniam, tlačia realizátorov do zhotovenia diela bez zmlúv a bez dokladov. A tak nielen, že porušujú zákony, ale automaticky sa vzdávajú nároku na reklamáciu. Ak sa v takomto prípade dočkajú opravy strechy v rámci reklamácie, ide skôr o výnimku, ktorá potvrdzuje pravidlo.

Vzhľadom na to, že budete v zmluvnom vzťahu s realizačnou firmou vystupovať v pozícii stavebníka ako občan, zmluvu o dielo budete mať spracovanú na základe Občianskeho zákonníka (na rozdiel od vzťahov medzi podnikateľmi, kde sa zmluvy o dielo vypracovávajú na základe Obchodného zákonníka).

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v § 646 uvádza:

(1) Záručná doba je 24 mesiacov.

(2) Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov; záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby.

(3) Pri zhotovení stavby je záručná doba tri roky. Vykonávací predpis môže ustanoviť, že pri niektorých častiach stavieb môže byť záručná doba kratšia, najmenej však osemnásť mesiacov.

§ 647

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci. Ak objednávateľ prevzal vec až po dni, do ktorého mal povinnosť ju prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.

Na základe uvedeného je zrejmé, že v prípade zistenia porúch vašej strechy v období trvania záruky sa budete musieť obrátiť na realizačnú firmu, ktorá ju zhotovila. Odporúčame, aby ste vo vlastnom záujme oslovili realizačnú firmu čo najskôr po zistení poruchy. Včasný zásah a oprava poruchy môže zabrániť ďalším, väčším škodám.

Realizačná firma si v prípade potreby, ak vznikne porucha vadou krytiny alebo iného dodaného materiálu, zavolá technického poradcu výrobcu, s ktorým vzniknutý jav na mieste odkonzultuje a zároveň spoločne naplánujú opravu diela. Pre zástupcu výrobcu je takáto obhliadka síce nie veľmi príjemnou, ale o to užitočnejšou príležitosťou pre identifikáciu nových zdrojov možných porúch. Skúmanie vzniknutých porúch umožňuje v budúcnosti takýmto javom predchádzať.

V prípade, ak realizačná firma chyby neodstráni, stavebník je oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe a požadovať úhradu takto vzniknutých nákladov od zhotoviteľa (toto právo býva zakomponované aj v samotnej zmluve o dielo).Stavebník môže svoje nároky vyplývajúce z porušenia zmluvných povinností uplatniť aj súdnou cestou, a to podaním návrhu na súd, v ktorom bude požadovať bezplatné odstránenie porúch diela. Neoddeliteľnou súčasťou podania je zmluva o dielo, preberací protokol, doklady o zaplatení a pod. Súdne konanie je z časového a finančného hľadiska pomerne náročné, preto je určite lepším riešením mimosúdne vyriešenie takýchto nárokov. Základným predpokladom na úspešné uplatnenie nárokov vyplývajúcich z chýb sú na jednej strane jasné zmluvné dojednania a na druhej strane presné zdokumentovanie a preukázanie existencie chýb na diele.

V predchádzajúcom texte sme písali o záručnej dobe vyplývajúcej z Občianskeho zákonníka a týkajúcej sa bežnej záručnej doby. Na základe § 646 ods. (2) je možné, že na vašu strechu získate dlhšiu záruku. Predĺžená záruka sa môže týkať kvality odvedených prác ale aj zabudovaných materiálov. Mnohí výrobcovia strešných krytín poskytujú záruku na ne v dĺžke 10, ba aj 50 rokov. V takomto prípade dostanete k svojej streche, ktorá bude zrealizovaná v súlade s požiadavkami výrobcu, záručný list. Upozorňujeme, že podmienky na udelenie takejto záruky môžu obsahovať nutnosť použitia originálneho príslušenstva ku krytine a povinnosť realizovať strechu prostredníctvom autorizovanej firmy.

Čo je dobré si zapamätať

  • V záujme výrobcov krytín je poskytovať čo najlepšie technické poradenstvo vo všetkých fázach realizácie striech.
  • Technickí poradcovia výrobcov krytín sú vyškolení pracovníci s praktickými skúsenosťami, ktorí sú schopní pomôcť pri riešení vzniknutých problémov.
  • Pri realizácii strechy sa v každej jej fáze môžete obrátiť na odborníkov.
  • S realizáciou vašej strechy sa obráťte na autorizované firmy, ktoré vám výrobcovia prostredníctvom svojich technických zástupcov, alebo na svojich webových stránkach, odporučia.
  • Písomná zmluva o dielo so zakotvenými časťami o záručných podmienkach je predpokladom úspešného riešenia prípadnej reklamácie vykonaných prác, alebo zabudovaného materiálu.

 

 

 

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.